Faktura wystawiona do paragonu bez NIP a koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Podatnik niebędący VATowcem dokonuje zakupów, gdzie był wystawiany paragon bez NIP, a na jego podstawie została wystawiona faktura z NIP. Czy można taką fakturę "wrzucić" w koszty podatkowe?

Odpowiedź: Tak, ma przeszkód, aby na podstawie wskazanej faktury podatnik rozpoznał podatkowy koszt uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Z dniem 1 stycznia 2020 r. dodany został art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., stanowiący, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Zmianie tej towarzyszyło określenie sankcji dla podatników wystawiających faktury na rzecz podatników do sprzedaży udokumentowanej paragonami bez numeru VAT nabywcy oraz podatników ujmujących takie faktury w ewidencji VAT (zob. art. 106b ust. 6 oraz art. 109a u.p.t.u.).

Nie ma natomiast przepisów wyłączających możliwość odliczenia VAT z faktur wystawionych z naruszeniem art. 106b ust. 5 u.p.t.u., jak również możliwości rozpoznawania na podstawie takich faktur podatkowych kosztów uzyskania przychodów (w szczególności możliwości takiej nie wyłącza żaden z przepisów art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.). W konsekwencji nie ma przeszkód, aby na podstawie wskazanej faktury podatnik rozpoznał podatkowy koszt uzyskania przychodów (najprawdopodobniej w kwocie netto, gdyż przysługuje mu prawo do odliczenia VAT z tej faktury, z zastrzeżeniem, że decydując się na takie odliczenie i ujmując tę fakturę w ewidencji VAT podatnik musi się liczyć z ustaleniem mu sankcji na podstawie art. 109a u.p.t.u.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 9 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi