Nabycie usługi krótkoterminowego wynajmu samochodu od zagranicznego podatnika

Pytanie: Pytanie dotyczy krótkoterminowego najmu samochodu osobowego od kontrahenta zagranicznego. Spółka jest unijna, a samochód wynajęty w Polce i u nas oddany do używania. Czy jesteśmy zobowiązani rozliczyć VAT?

Odpowiedź: Tak, zakup usługi wynajmu stanowi dla spółki import usług.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Warunki wystąpienia importu usług są w przedstawionej sytuacji spełnione, tj. polska spółka (czyli podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabyła usługę krótkoterminowego wynajmu środka transportu, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28j ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy), od podatnika zagranicznego, który – jak zakładam – nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Oznacza to, że zakup wskazanej w treści pytania usługi wynajmu stanowi dla spółki (opodatkowany podatkiem VAT według stawki 23%) import usług, a więc jest ona obowiązana do rozliczenia VAT z tytułu świadczenia tej usługi.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 15 lutego 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi