Otrzymanie faktury zaliczkowej dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Pytanie: W styczniu dostaliśmy od niemieckiego kontrahenta fakturę zaliczkową z terminem płatności 30 dni. Zapłaciliśmy ją w maju, a w czerwcu otrzymamy towar. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów? Czy spółka ma obowiązek rozpoznać WNT w przypadku, gdy otrzymała fakturę, natomiast nie otrzymała towaru?

Odpowiedź: W związku z wystawieniem faktury zaliczkowej przez niemieckiego kontrahenta (jak również w związku z otrzymaniem tej faktury przez spółkę) nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obowiązek ten powstanie – o ile wcześniej nie zostanie wystawiona faktura dokumentująca dostawę towarów (faktura końcowa) – 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana zostanie dostawa towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Uzasadnienie: W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (zob. art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). W świetle tego przypisu sporna jest kwestia czy wystawienie faktur skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów także w przypadkach, gdy następuje przed jego wystąpieniem, tj. przed dokonaniem dostawy towarów albo – w przypadku nietransakcyjnych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (tj. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, o których mowa w art. 11 ust. 1 u.p.t.u.) - przed przemieszczeniem towarów między państwami członkowskimi.

Organy podatkowe wyjaśniają najczęściej, że obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów powstaje w takich przypadkach w dacie wystawienia faktury (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2014 r. - ILPP4/443-206/14-4/ISN czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2016 r. - 2461-IBPP2.4512.769.2016.1.EJU). Dotyczy to jednak wyłącznie faktur dokumentujących dostawę towarów (faktur końcowych). Wystawianie faktur zaliczkowych nie skutkuje – jak wynika z wyjaśnień organów podatkowych – powstawaniem obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 października 2014 r. - ILPP4/443-377/14-5/EWW czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2015 r. - IPPP3/4512-166/15-2/JF).

Powoduje to, że w związku z wystawieniem faktury zaliczkowej przez niemieckiego kontrahenta (jak również w związku z otrzymaniem tej faktury przez spółkę) nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obowiązek ten powstanie – o ile wcześniej nie zostanie wystawiona faktura dokumentująca dostawę towarów (faktura końcowa) – 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana zostanie dostawa towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 10 lipca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi