Refakturowanie kosztu przedłużenia domeny internetowej

Pytanie: Firma otrzymała fakturę za przedłużenie okresu rejestracji domeny. Koszty te mają być refakturowane na inną firmę. Jaka data zakończenia usługi ma widnieć na fakturze skoro okres rejestracji domeny to 2016.12.07-2017.12.07?

Odpowiedź: Na przedmiotowej refakturze data wykonania (zakończenia wykonywania) usługi nie powinna być wskazywana.

Uzasadnienie: W przypadku usług o charakterze ciągłym (a taki charakter ma usługa rejestracji czy przedłużenia rejestracji domeny) datą wykonania usługi jest ostatni dzień okresu, w którym świadczona jest usługa (chyba że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych; wówczas za kolejne daty wykonania usługi uważa się ostatnie dni okresów rozliczeniowych – zob. art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Uważam zatem, że w przypadku usługi, o której mowa, datą wykonania usługi jest 7 grudnia 2017 r.

Nie oznacza to jednak, że w przedstawionej sytuacji musi zostać refaktura ze wskazaną datą wykonania usługi. Faktury dokumentujące świadczenie usług mogą być bowiem wystawiane, co do zasady, tylko do 30 dnia przed wykonaniem usługi (zob. art. 106i ust. 7 pkt 1 u.p.t.u.). Zapewne zatem właściwe jest w przedstawionej sytuacji wystawienie faktury zaliczkowej (takie faktury można, co do zasady, wystawiać do 30 dni przed otrzymaniem zapłaty – zob. art. 106i ust. 7 pkt 2 u.p.t.u.), przy czym jeżeli firma nie zna dokładnej daty otrzymania zapłaty, faktura ta może być fakturą bez wskazanej daty otrzymania zapłaty (art. 106e ust. 1 pkt 6 u.p.t.u. nakłada bowiem obowiązek jej wskazywania na fakturze, jeżeli jest określona, tj. jest znana w momencie wystawiania faktury).

A zatem w przedstawionej sytuacji może zostać wystawiona faktura (refaktura) bez daty wykonania usługi oraz – zakładając, że zostanie wystawiona przed otrzymaniem zapłaty – daty otrzymania zapłaty (a więc ogólnie – bez daty sprzedaży). Nie ma jednak przeszkód, aby mimo to na fakturze zostały wskazane dodatkowe informacje, np. okres rejestracji, której dotyczy odsprzedawana usługa. Proponuję zatem, aby przedmiotową refakturę wystawić ze wskazanym na niej okresem ważności domeny (7.12.2016 – 7.12.2017).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 grudnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi