Treść faktury dokumentującej wykonanie usługi transportowej wykonanej dla kontrahenta spoza UE

Pytanie: Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT (chodzi mi o stawkę VAT) za usługę transportową towarów z Włoch do Niemiec dla kontrahenta z Chin?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji należy wystawić fakturę bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (ewentualnie ze stawką „NP”).

Uzasadnienie: Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). A contrario - nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski.

O tym czy odpłatne świadczenie usług odbywają się na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przede wszystkim przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. Przepisy te przewidują szczególny sposób ustalania usług drogowego transportu towarów tylko w przypadku świadczenia tych usług w całości na terytorium Polski albo w całości poza terytorium Unii Europejskiej (zob. art. 28f ust. 1a u.p.t.u.). W pozostałych przypadkach ma, co do zasady, zastosowanie art. 28b ust. 1 u.p.t.u. stanowiący, że miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (nieliczne wyjątki od tej zasady określają przepisy art. 28b ust. 2-4 u.p.t.u.; zakładam, że nie mają one zastosowania w omawianej sytuacji).

Powoduje to, że miejsce świadczenia usługi transportowej, o której mowa, znajduje się poza terytorium kraju (na terytorium Chin), a więc jej świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Właściwe jest zatem udokumentowanie świadczenia tej usługi bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (zob. art. 106e ust. 5 pkt 2 u.p.t.u.), a w zamian z adnotacją "odwrotne obciążenie" (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 4 kwietnia 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi