Wynajem miejsc na placu parkingowym a kasy rejestrujące

Pytanie: Wynajmujemy powierzchnie wolnego placu zakładowego na parkowanie pojazdów-osobom fizycznym i firmom. Z każdą z nich podpisujemy umowę na wynajem. Wszystkim na początku każdego miesiąca (z góry) wystawiamy faktury i przekazujemy odbiorcom. Posiadamy kasę fiskalną. Czy mam obowiązek wystawiania paragonu do przelewu bankowego za należność z tytułu parkowania od osób fizycznych?

Odpowiedź: W zakresie w jakim świadczone przez Państwa usługi są w całości opłacane przelewami bankowymi, nie jest konieczne ich dokumentowanie paragonami (o ile z ewidencji i dowodów dokumentujących wpłaty jednoznacznie wynika, jakich konkretnie czynności dotyczą).

Uzasadnienie: Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które w roku 2017 określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) - dalej r.z.e.

Jedno z tych zwolnień obejmuje świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do r.z.e.). W zakresie w jakim to zwolnienie ma w przedstawionej sytuacji zastosowanie, nie musicie Państwo wystawiać paragonów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie przysługuje według mnie w przedstawionej sytuacji ze względu na wystawianie faktur. Uważam bowiem, że usługi, o których mowa, nie są na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. klasyfikowane jako wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU 68.20.1), lecz jako wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, lecz jako usługi parkingowe (o symbolu 52.21.24.0). Świadczenie tych usług nie może zatem moim zdaniem korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 26 załącznika do r.z.e.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi