Wysokość VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych w mieszkaniach przeznaczonych do wynajmu

Pytanie: Firma zakupiła mieszkanie, które zamierza wynająć prywatnym lokatorom. Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona faktura za usługi budowlane przeprowadzone w tym mieszkaniu?

Odpowiedź: Faktura dokumentująca świadczenie usług budowlanych powinna w przedstawionej sytuacji zostać wystawiona ze stawką 8%.

Uzasadnienie: Usługi (roboty) budowlane opodatkowane są, zależnie od okoliczności, według obniżonej stawki 8% albo według stawki podstawowej 23%. Stawka obniżoną 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zob. art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.), przez które to budownictwo rozumie się, między innymi, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych (zob. art. 41 ust. 12a u.p.t.u.).

Powoduje to, że świadczenie usług budowlanych dotyczących wskazanego mieszkania jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8%. Z taką też stawką powinna zostać wystawiona faktura dokumentująca świadczenie tych usług (z treści pytania nie wynika bowiem, aby w przedstawionej sytuacji mógł mieć zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia; gdyby tak jednak było, świadczący te usługi podwykonawca powinien wystawić fakturę bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT, zaś podatek VAT według stawki 8% naliczyć powinna Państwa firma jako nabywca).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 27 lutego 2018 r. dla:      

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi