Zakup ze środków obrotowych i przekazanie pracownikom biletów do kina

Pytanie: Spółka z o.o., czynny podatnik VAT w ramach programu benefitowego (motywacyjnego) dla swoich pracowników przekazuje całkowicie nieodpłatnie bilety do kina. Zakup biletu jest udokumentowany fakturą VAT (ze stawką 8%). Zakup finansowany jest ze środków obrotowych. Faktura jest wystawiana w miesiącu poprzedzającym przekazanie biletów (czyli np. faktura wystawiona jest w lipcu, a bilety przekazywane w sierpniu). Czy spółka może odliczyć podatek VAT z faktury za zakup biletów? Czy spółka powinna opodatkować przekazanie biletów pracownikom? Jeżeli powinna opodatkować VAT, to w którym miesiącu (przekazania biletów czy wystawienia faktury przez dostawcę) oraz z jaką stawką VAT?

Odpowiedź: Tak, spółce przysługuje prawo do odliczania VAT z faktur za bilety. Szczegóły oraz odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności należy zauważyć, że bilety do kina stanowią dokumenty uprawniające do odebrania usługi w postaci wstępu do kina. Sprzedaż biletów wstępu do kina stanowi zatem w istocie świadczenie usług (a precyzyjniej – przyjmowanie zaliczek 100% na poczet świadczenia usług wstępu do kina).

Podobnie do świadczenia usług dochodzi w związku z nieodpłatnym przekazywaniem biletów. W konsekwencji to czy w związku z takim przekazywaniem dochodzi do opodatkowania podatkiem VAT należy oceniać przez pryzmat art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Na podstawie tego przepisu opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Mając na uwadze powyższe według mnie w świetle art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. nieodpłatne przekazywanie pracowników biletów wstępu do kina – jako świadczenie usług na cele osobiste tych pracowników – podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwej dla usług wstępu do kina stawki 8%. Odpowiednie zastosowanie ma według mnie, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 r. (IPPP2/443-1042/13-2/BH), w której czytamy, że „przekazanie biletów wstępu pracownikom i ich rodzinom jako nagrody uznaniowe dla pracownika, w stanie faktycznym nr 4, spełnia przesłanki z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT”. Za koniecznością opodatkowywania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazywania pracownikom biletów do kina opowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 marca 2013 r. (ILPP2/443-1230/12-2/JK).

Powyższe powoduje, że spółka może odliczać VAT z faktur za zakup biletów. Zakupy te są bowiem wykorzystywane do wykonywania przez spółkę czynności opodatkowanych (opodatkowanego przekazywania biletów pracownikom), a więc spełniony jest określony w art. 86 ust. 1 u.p.t.u. warunek istnienia prawa do odliczenia.

Uważam przy tym, że obowiązek podatkowy powstaje w przedstawionej sytuacji z chwilą przekazania biletów pracownikom. Przekazaniu biletów pracownikom towarzyszy przekazanie wynikających z nich praw (praw do wstępu do kina), co uznać w mojej ocenie należy za wykonanie usługi (obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje zaś, co do zasady, w chwili wykonania usługi – zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.). Uważam zatem, że nieodpłatne przekazywanie pracownikom biletów powinno być przez spółkę opodatkowywane w miesiącu przekazania.

Na marginesie należy wyjaśnić, że można się spotkać ze stanowiskiem, iż nieodpłatne przekazywanie pracownikom biletów wstępu do kina niekoniecznie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż może być to przekazanie na cele działalności gospodarczej pracodawcy (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. - ILPP2/443-242/12-3/MR). Przyjęcie takiego stanowiska jest jednak ryzykowne, zwłaszcza gdyby jednocześnie przyjąć, że okoliczność taka nie wyłącza prawa do odliczania podatku naliczonego z faktur zakupu biletów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 25 sierpnia 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi