Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Zwolnienie od podatku dochodów grup producentów rolnych

Pytanie: W pozycji zeznania 38 CIT-8 grupa producencka wykazała dochód na sprzedaży produktów który zamierza przeznaczyć na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT na środki produkcji dla członków grupy i...

Dopłaty do ulgowych biletów a koszty uzyskania przychodow

Pytanie: Pytanie dotyczy dotacji zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT. Jesteśmy PKS-em i korzystamy z dopłat z Urzędu Marszałkowskiego do biletów ulgowych. Pytanie dotyczy sposobu ustalania...

Drobne darowizny a informacja CIT-D

Pytanie: Czy do informacji CIT-D należy wpisywać każdą otrzymaną od osób prawnych i fizycznych darowiznę czy tylko te powyżej 15 tys. PLN? Czy przy drobnych darowiznach np. 20 PLN należy wpisywać dane darczyńcy? Czy wszystkie...

Dochody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej a zwolnienie od podatku obejmujące dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Pytanie: Czy przychód uzyskany przez spółdzielnię mieszkaniowę ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego jako przychód z...

Skutki w CIT zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości

Pytanie: Spółka w kwietniu 2015r. dokonała korekty podatku od nieruchomości dt 2014r. i zapłaconego w 2014r. W wyniku korekty powstała nadpłata, którą spółka potrąciła przy płatności podatku za bieżący miesiąc 2015r. W...

Usługa doradztwa podatkowego związana z odzyskaniem nadpłaty wraz z odsetkami jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości, otrzymała ją wraz z odsetkami. Cały proces prowadziła zewnętrzna firma doradztwa podatkowego, która po odzyskaniu nadpłaty wraz z odsetkami...

Przekazanie środków na podwyższenie kapitału zakładowego przed podjęciem uchwały

Pytanie: Wspólnicy spółki z o.o. uzgodnili już w 2012 roku podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów, a wkłady na ten cel miały być tylko pieniężne....

Zakup usług reklamowych od Facebook'a a pobór podatku

Pytanie: Nasza instytucja reklamuje się na portalu społecznościowym Facebook. Po uregulowaniu należności otrzymujemy fakturę ( do pobrania na portalu). Do faktury naliczamy podatek VAT należny i wykazujemy w deklaracji VAT-7 jako import usług....

Zapłata odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej a zwolnienie od podatku obejmujące dochody przeznaczone na cele statutowe

Pytanie: Szpital (publiczny) korzysta ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Czy zapłacone odsetki od zaległości podatkowej powinny być potraktowane jako wydatek nie związany z realizacją celów...

Nabycie licencji stanowiących towar handlowy a podatek

Pytanie: Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku u źródła. Firma z Czech (spółka s.r.o.) sprzedaje licencje oprogramowania komputerowego do firmy w Polce (sp. z o.o.), w której posiada 100% udziałów. Następnie polska...

Opłaty za parkingi i autostrady a

Pytanie: Spółka używa w działalności gospodarczej samochosy osobowe na podstawie umów najmu. Czy do wydatków, o których mowa w artykule 16 ust. 1 pkt 51 należy zaliczyć opłaty za parkingi i przejazdy autostradą...

Korzystanie ze zwolnienia od podatku przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez osoby prawne

Pytanie: Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzony w 2001 roku przez krajowe osoby fizyczne, będące jego udziałowcami, może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1...

Koszt naprawy samochodu za granicą jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: Pracownik spółki z o.o. dokonującej transportu międzynarodowego miał wypadek samochodowy (samochód ciężarowy- VAT-1 wbite w dowodzie) i na terenie wielkiej brytanii dokonano naprawy tego samochodu. Spółka otrzymała...

Strata powstała na skutek sprzedaży środków trwałych jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka z o.o. zajująca si eprodukcją rowerów 17 listopada 2014 r.zwołala nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w którym był reprezentowany kapitał zakładowy 70% udziały spółka polska której...

Rozpoznanie kosztów na podstawie faktur wystawionych przez podmiot, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej lub ją zlikwidować

Pytanie: Spółka Akcyjna budowlana zleca większość prac podwykonawcom. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że jeden z podwykonawców zawiesił lub zlikwidował działalność gospodarczą, pomimo to wystawiał dla Spółki...

Koszt poniesione w celu uzyskania zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka komandytowo-akcyjna w 2011 r. dokonała zwiększenia kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji imiennych które nabyły osoby fizyczne w zamian za aport środków trwałych nie stanowiących zorganizowanej części...

Usługi tłumaczeń a podatek u źródła

Pytanie: Czy usługi tłumaczenia dokumentów przez kontrahenta Czeskiego podlegają pod podatek u źródła i należy złożyć IFT? Polska Spółka z o.o. zleciła czeskiej spółce przetłumaczenie umów oraz ofert...

Podatek u źródła od przychody z tytułu wynajmu urządzenia za granicą

Pytanie: Spółka posiada faktury od zagranicznych kontrahentów na wynajem urządzeń spawających oraz osprzętu do tych urządzeń. Spółka dokonała wypożyczenia sprzętu na terenie Niemiec dla potrzeb prowadzonych tam prac....

Koszty pobytu kontrahentów jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka często gości przedstawicieli spółek powiązanych z zagranicy. Są to wizyty robocze związane z współpracą między spółkami. Spółka ponosi koszty : - gastronomia i catering na spotkania - nocleg...

Koszty wynagrodzeń oraz ZUS osób zatrudnionych na umowę zlecenie jako KUP

Pytanie: W jakiej dacie powinny być księgowane zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) i składki na ubezpieczenia społeczne od takich umów? Wypłaty takich umów są dokonywane w terminie 10-go dnia miesiąca...

Przychód z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu

Pytanie: Spółka oddała w ramach leasingu operacyjnego środek trwałych innej spółce kapitałowej. Niestety z uwagi na zaległości leasingobiorcy dojdzie do wypowiedzenia umowy leasingu operacyjnego. Spółka może domagać się...

Kurs przeliczeniowy stosowany w celu obliczenia podatku

Pytanie: Spółka mająca siedzibę w Polsce reguluje zobowiązania na rzecz zagranicznych kontrahentów, od których zakupuje usługi wymagające pobrania tzw. podatku u źródła. Faktury od kontrahentów wystawione są w...

Amortyzacja hali namiotowej trwale związanej z gruntem

Pytanie: Z jaką stawką powinnam amortyzować hale namiotową o powierzchni 410m2? Hala z założeń producenta powinna być nietrwale związana z gruntem, ale skonsultowałam ten fakt z inspektorem budowlanym, który stwierdził iż hala namiotowa...

Koszty organizacji spotkania dla emerytów

Pytanie: W ramach obchodów jubileuszu firmy organizujemy odrębne spotkanie z emerytami finansowane ze środków obrotowych. Czy koszty poniesione na organizację tego typu spotkania można zaliczyć do kosztów uzyskania...

Strata na sprzedaży samochodu, który nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem, jako KUP

Pytanie: Czy niezamortyzowaną wartość środka trwałego można zaliczyć do kosztów firmy w momencie jego sprzedaży na skutek pożaru? Samochód został zakupiony w marcu 2015 za 10.000 zł. W czerwcu 2016 r. spłonął, nie posiadał...

Potrącalność kosztów refakturowanych

Pytanie: Spółka polska posiada spółkę zależną w Niemczech. W związku z tym ponosi koszty związane z ta spółką , które później zostaną z refakturowane na spółkę zależną. Czy zaksięgowane koszty...

Zbycie wierzytelności, od której dokonany został odpis aktualizujący

Pytanie: W 2015 odpisy aktualizacyjne netto dotyczące prawomocnego nakazu zapłaty przekazanego do egzekucji zostały ujęte jako koszt podatkowy. W 2016 roku nastąpiła sprzedaż tej wierzytelności za 50% jej wartości. Oczywiście sprzedaż ta w 2016...

Koszty nabycia wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka zakupiła wierzytelność o wartości 100.000 zł za kwotę 10.000 zł. W trakcie egzekwowania należności spółka zawarła z dłużnikiem ugodę na mocy której ustalono, iż jeżeli dłużnik zapłaci określoną...

Uzyskanie certyfikatu rezydencji po dokonaniu płatności

Pytanie: Czy wystawienie certyfikatu rezydencji podatkowej wstecz pozwala na zastosowanie regulacji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania? Posiadamy certyfikaty rezydencji podatkowej kontrahenta wydane odpowiednio w...

Zagraniczny podatek

Pytanie: Spółka polska wystawia faktury na kontrahentów np. z Tunezji za pomoc techniczną, która mieści się w katalogu należności licencyjnych. Kontrahent z Tunezji potrąca płatność o podatek od należności licencyjnych...

Zakup usługi występu kabaretowego a podatek u źródła

Pytanie: Zakupiliśmy od kontahenta z Wielkiej Brytanii usługę występu kabaretowego, który odbył się na terenie Polski. Nie otrzymaliśmy certyfikatu rezydencji -kontrahent twierdzi, że nie jest on potrzebny. Czy powinniśmy zapłacić...

Okres amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym

Pytanie: Jaką stawką amortyzować komplet kół z oponami zimowymi do samochodu osobowego w leasingu operacyjnym? Wartość kół to kwota powyżej 5.000 zł i stanowi inwestycję w obcym środku trwałym.   Odpowiedź: W...

Ustalanie statusu małego podatnika na potrzeby stosowania stawki CIT w wysokości 15%

Pytanie: Co należy brać pod uwagę do przychodu chcąc skorzystać z obniżonej 15% stawki podatku? 1. przychód ze sprzedaży towarów i usług + vat należny 2. przychody operacyjne i finansowe Mam wątpliwości dotyczące vatu należnego,...

Koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży własnej wierzytelności pożyczkowej

Pytanie: Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży własnej wierzytelności pożyczkowej (na którą składają się kwota główna i naliczone, nieskapitalizowane odsetki) może być zarówno kwota główna udzielonej...

Nakłady na towar handlowy przekwalifikowany na środek trwały

Pytanie: Spółka z o.o. w 2015 roku zakupiła maszynę, którą zakwalifikowała jako towar, a w 2016 roku postanowiła przekwalifikować ją jako środek trwały. W 2016 roku spółka poniosła koszty na remont i przegląd maszyny....

Koszt uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wniesionej jako aport

Pytanie: Czy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport nieruchomości gruntowej będzie dla spółki z o.o. kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży przedmiotu aportu również wówczas, gdy wartość nominalna...

Odsetki od pożyczek na działalność deweloperską jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka prowadząca działalność deweloperską otrzymała pożyczkę na zakup gruntu. Zakup gruntu opodatkowany był 23% vat. Wartość pożyczki wynosiła 123.000 zł. Z kwoty tej sfinansowany został zakup gruntu netto oraz VAT....

Zakup za granicą środka trwałego za gotówkę

Pytanie: Podatnik VAT dokonał zakupu środka trwałego za kwotę 8000 tyś euro.Zapłacił gotówką.Kupił od firmy niemieckiej posiadającej nip unijny na terenie Niemiec. Co można teraz zrobić? Czy można odliczyć VAT? Odpowiedź: W...

Usługi szkoleniowe a podatek u źródła

Pytanie: Firma zleciła szkolenie pracowników do przeprowadzenia w niemczech. Firma niemiecka przekazała nam certyfikat rezydencji. Czy w tym przypadku mamy obowiązek potrącić podatek u źródła przy płatności za...

Przychody i koszty z tytułu inwentaryzacji towarów

Pytanie: Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową i usługową .Na koniec każdego roku podatkowego przeprowadza inwentaryzację towarów. Koszt towarów w ciągu roku rozlicza na zasadzie FIFO . Rozliczenie inwentaryzacji...

Kary nakładane na firmę transportową jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Mam pytanie odnośnie kosztów w firmie transportowej związanych z opłatami za dostarczenie uszkodzonego towaru lub nieterminowym dostarczeniu. Firma transportowa Sp. z o.o. jest obciążana przez swoich kontrahentów, jeżeli towar...

Strata z odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: Pytanie dotyczy art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Z przepisu wynika, że strata ze zbycia wierzytelności stanowi koszt podatkowy do wysokości uprzednio zarachowanego przychodu należnego. Nie ma...

Zakup licencji na Windows a obowiązek poboru podatku u źródła

Pytanie: Spółka otrzymała fakturę za zakup licencji Windows. Jest to zakup rocznej licencji dla określonej liczby użytkowników. Wystawcą faktury jest kontrahent z Izraela. Czy zakup takiej licencji obliguje nas do zapłaty podatku...

Przychody z opłat licencyjnych jako zyski kapitałowe

Pytanie: Czy przychody spółki za opłaty licencyjne liczone jako % od sprzedaży od 2018r traktujemy jako zyski kapitałowe w CIT?- odrębne źródło przychodów? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy opłaty...

Składki za członkowstwo w organizacji międzynarodowej jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka polska świadcząca usługi spedycyjne jest członkiem organizacji skupiającej blisko 1700 niezależnych firm spedycyjnych ze wszystkich zakątków świata. Podmioty chcące zostać jej członkiem muszą legitymować się...

Skutki podatkowe odpłatnego przejęcia długu

Pytanie: Spółka A posiada dług w kwocie 100.000 zł netto (VAT 23.000 zł). VAT został odliczony, a od terminu płatności nie upłynęło 150 dni. Spółka B przejęła dług za wynagrodzeniem równym wartości przejętego...

Koszty ponoszone przez dewelopera po odbiorze budynku

Pytanie: Czy koszty ponoszone przez developera po odbiorze budynku, ale przed sprzedażą mieszkań stanowią koszty pośrednie czy bezpośrednie? Wątpliwość dotyczy kwalifikacji kosztów działalności developerskiej - na pośrednie i...

Moment powstania przychodu w przypadku wydobywania kryptowalut

Pytanie: Spółka zakupiła serwer komputerowy "koparkę" służącą do kopania kryptowalut. W związku z tym koparka wykopała jakąś sumę. W jakim momencie spółka osiąga przychód do opodatkowania, czy w momencie wykopania przez...

Podatek od nieruchomości komercyjnych a budynek o mieszanym charakterze

Pytanie: Spółka  nabyła w 2016 r. udział w nieruchomości gruntowej. Nieruchomość gruntowa to działki zabudowane budynkiem kamienicy (budynek o charakterze usługowo-biurowo-apartamentowym). Łączna powierzchnia użytkowa kamienicy...

Podatek u źródła w przypadku wynajmu samochodu za granicą

Pytanie: Podatnik - pośrednik firmy DE - umożliwia dokonanie rezerwacji samochodu za pomocą strony internetowej przy zakupie biletów lotniczych. Podatnik dokonał takiej rezerwacji na co otrzymał od pośrednika potwierdzenie zapłaty. Podatnik...

Zakup usługi przeprawy promowej a podatek u źródła

Pytanie: Pracownik udał się w podróż służbowa do Danii. Korzystał z promu, by przeprawić się z Rostocku na teren Danii. Za prom zapłaciła spółka z o.o. w Polsce. Czy należy odprowadzić podatek u źródła w takim...

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych przez małego podatnika

Pytanie: Czy mały podatnik w 2017 roku kupując fabrycznie nowy środek trwały o wartości ok.300 tyś zł ma prawo skorzystać jednocześnie zarówno z jednorazowej amortyzacji 50.000,00 EUR, jak i nowej możliwości 100.000,00 zł? Czy też...

Koszty adaptacji środków trwałych kontrahenta jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka produkująca karmę dla zwierząt codziennie dostarcza towar na fermy swoich klientów. Transport odbywa się własnym transportem, karma jest dostarczana do silosów na karmę postawionych na fermach klientów....

Koszty związane z zakupem akcji jako koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

Pytanie: Firma nabyła akcje za pośrednictwem domu maklerskiego i kupując bezpośrednio od emitenta, z zamiarem sprzedaży z zyskiem , w związku z powyższym musiała dokonać opłaty w KDPW tytułem: nadania kodu identyfikującego, opłat wnoszonych...

Amortyzacja środków trwałych w zestawach

Pytanie: Zgodnie z MSSF 16 (środki trwałe) w przypadku kwot nieistotnych można agregować kilka/kilkanaście elementów, które oddzielnie mają nieistotną wartość w zestawy/grupy i amortyzować je jako jedną pozycję. Mowa jest o...

Rozliczenie kosztu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami

Pytanie: Spółka komandytowa była zobowiązana do uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2017 na podstawie stosownej deklaracji wystawionej przez wierzyciela. W związku z nieprzekazaniem księgowości ww deklaracji nie została...

Rozliczenie kosztu nabycia dzieła sztuki

Pytanie: Spółka zakupiła w Stanach Zjednoczonych obraz znanego artysty za kwotę 2.100 USD. Do tego opłaciła należności celne w wysokości 900 PLN oraz usługę transportową w wysokości 1 306,36 EUR. Czy można zaksięgować taki zakup od...

Rozliczenie kosztów podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie dotyczących nieruchomości przeznaczonych do odsprzedaży

Pytanie: Spółka zakupiła prawo wieczystego użytkowania kilku działek jako inwestycję( w celu dalszej odsprzedaży). Na mocy aktu notarialnego dokonała zapłaty oraz zgodnie z umową dokonała zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty...