Podatek od towarów i usług (VAT)

Opodatkowanie VAT usług tłumaczeń wykonywanych dla zagranicznej firmy

Pytanie: Jestem podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności świadczę usługi tłumacza. Usługę wykonuję w Polsce zaś tłumaczenie wysyłam do usługobiorcy który swoją siedzibę i miejsce działalności ma w USA. Jakie obowiązki...

Nieodpłatne przekazywanie gadżetów a kasa fiskalna

Pytanie: Spółka wydaje jako gadżety lub nagrody w konkursach pamięci USB z logo firmy oraz aparaty fotograficzne. Czy takie wydania wymagają nabicia na kasę fiskalną? Spółka dokonuje sprzedaży aparatów fotograficznych na rzecz...

Sprzedaż towaru na targach poza Unią Europejską

Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o. i wysłaliśmy na Białoruś maszynę, która miała stanowić ekspozycję na targach. Dokument celny ma datę 31 marca 2013 r. Targi odbywały się na początku kwietnia a maszynę zostawiliśmy póki...

Stawka VAT na roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi prace remontowe w budynku przeznaczonym na cele mieszkalne Domu Pomocy Społecznej zamieszkiwanym przez pensjonariuszy. Wykonawca wynajmuje podwykonawce do pomocy w pracach na tym obiekcie. Czy wystawiąc fakturę na...

Stosowanie zwolnienia od podatku VAT do usług z zakresu medycyny estetycznej

Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcząi świadcząca usługi z zakresu medycyny estetycznej, może dla swoich usług zastosować stawkę VAT "zw"?   Odpowiedź: Zasadą jest opodatkowanie usług medycyny estetycznej...

Rozliczenie korekty dotyczącej importu usług

Pytanie: W miesiącu pażdzierniku 2014 otrzymaliśmy fakturę za import usług (usługa została wykonana w miesiącu październiku). Faktura została ujęta w rejestrze VAT dotyczącym tego okresu (podatek należny i naliczony). Dnia 20.02.2015...

Ulga na złe długi a zmiana terminu płatności

Pytanie: Czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi, gdy umowa określająca nowe terminy zapłaty została zawarta po terminie okreslonym na fakturze. I tak; na fakturze ustalono termin zapłaty w dwóch ratach na dzień 10 października 2013 roku...

Sprzedaż gruntu a zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

Pytanie: Spółka medyczna prowaddzi zarówno działalność zwolnioną, jak i opodatkowaną podatkiem VAT. Spółka zakupila grunt od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zatem Spółka nie miała...

Rozliczenie faktury otrzymanej od niemieckiego podatnika za udział w seminarium

Pytanie: Jak na gruncie VAT potraktować fakturę od podatnika niemieckiego za uczestnictwo w seminarium? Otrzymalismy od podatnika niemieckiego fakturę za udział w seminarium w dniach 08.06-10.03.2015 r. Jest to szkolenie dla kadry zarządzającej...

Korzystanie przez biura rachunkowe ze zwolnienia podmiotowego

Pytanie: Czy osoba, która chce założyć biuro rachunkowe musi od początku działalności zarejestrować się jako podatnik VAT czynny? Będzie świadczyła usługi księgowe: prowadzenie KPiR, ryczałt, wyliczanie wynagrodzeń,...

Opodatkowanie VAT sprzedaży samochodu nabytego na podstawie faktury VAT MARŻA

Pytanie: Spółka z o.o. zakupiła w październiku 2012 roku używany samochód osobowy od innej spółki z o.o. Spółka zaciągnęła kredyt na zakup samochodu. Sprzedawca wystawił fakturę VAT-marża. Spółka z o.o. chce...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu udzielenia licencji

Pytanie: Spółka sprzedaje subskrypcje na dostęp do systemu komputerowego. Przykładowy tytuł faktury sprzedażowej: subskrypcja na okres 15/12/2017 – 14/03/2018. Kiedy w takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy w VAT...

Zatrzymanie zadatku udokumentowanego fakturą zaliczkową

Pytanie: Firma zajmuje się sprzątaniem, zgodnie z umową zaliczki dokumentujemy fakturą zaliczkową, od której podatek VAT jest naliczany z dniem otrzymania zaliczki. W przypadku rezygnacji klienta z usługi, z dniem potwierdzenia odstąpienia...

Opodatkowanie świadczeń związanych z usługą organizacji konferencji

Pytanie: Spółka polska świadczy usługę organizacji konferencji w Polsce na rzecz podmiotu ze Szwajcarii, który nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku VAT. Spółka w ramach usługi będzie ponosiła koszty...

Zwolnienie od podatku obejmujące usługi pośrednictwa w świadczeniu usług pożyczek pieniężnych

Pytanie: W transakcję zaangażowane są 4 firmy. Firma A jest firmą udzielającą pożyczki osobom fizycznym (nie bankiem). Firma B podpisała z firmą A usługę pośrednictwa finansowego polegającą na szukaniu potencjalnych chętnych...

Zakup i przekazanie próbek

Pytanie: Spółka z o.o. kupuje towary i sprzedaje kontrahentom. Czy może kupić towar i zrobić z niego próbkę, którą będzie można przekazywać kontrahentom jako próbka towaru? Czy spółka będzie mogła...

Obciążanie najemcy kosztami ubezpieczenia przedmiotu najmu

Pytanie: Spółka A posiadająca w leasingu maszynę wynajmuje ją spółce B. Spółka A otrzymuje co miesiąc fakturę za czynsz od leasingodawcy i zgodnie z tą fakturą spółka A wystawia spółce B refakturę na...

Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą a kasy fiskalne

Pytanie: Osoba fizyczna przekształaca się w spółkę z o.o. prowadzi sklepy i posiada kilka kas fiskalnych. Otrzymaliśmy decyzję o wpisie KRS, ale nie mamy dalej numeru NIP i numeru REGON, a musimy dokonywać dalej sprzedaży na kasach...

Wykazywanie świadczenia usług w informacji podsumowującej a brak rejestracji VAT nabywcy

Pytanie: Czy polski podmiot nie bedący zarejestrowanym do podatku VAT (jest zgłoszony poprzez VAT-R wyłacznie dla celów transakcji unijnych) ma obowiązek wykazać usługę wyświadczoną na zasadach odwrotnego obciążenia przez na rzecz...

Eksport pośredni towarów przez inne państwo członkowskie

Pytanie: Polska firma chce sprzedać towary dla firmy z Egiptu, przy czym zgodnie z umową, firma polska sprzedawane towary ma dostarczyć bezpośrednio do Francji transportem własnym skąd towar ten zostanie wywieziony poza obszar celny UE przez...

Bezpłatne doładowywanie kart miejskich pracownikom a VAT

Pytanie: Pracodawca zakupuje we wlasnym imieniu usługę doładowania kart miejskich MZK na rzecz pracowników. Faktury za doładowanie biletu na kartach miejskich (imiennych pracowników) są wystawione na pracodawcę. Bilety MZK...

Najem prywatny a kasa fiskalna

Przykład: Czy najem prywatny zwolniony jest z obowiązku stosowania kasy fiskalnej? Osoba fizyczna wynajmuje sezonowo domek letniskowy. Ze swoimi klientami zawiera umowy, określając w nich okres pobytu oraz formę i wysokość opłat. Pierwsza wpłata...

Rozliczenie odpłatnego udostępniania pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Pytanie: Jak należy opodatkować odpłatne używanie samochodu osobowego przez pracownika. Pracownik raz na kwartał zgodnie z indywidualną umową płaci ryczałt w wysokości równej ilość dni użytkowania razy 400/30 (zgodnie z ustawą o...

Sprzedaż biletów lotniczych przez biura podróży

Pytanie: Biuro podróży zakupiło bilet lotniczy do Dubaju (stawka VAT 0%) i sprzedało go osobie fizycznej. Jak powinna być udokumentowana tego typu sprzedaż? Jak powinna wyglądać faktura? Czy biuro podróży wystawia fakturę "vat...

Sprzedaż działek nabytych na własne potrzeby mieszkaniowe i rekreacyjne

Pytanie: Jestem rolnikiem. W roku 1995 nabyłam grunty rolne, których nie wykorzystywałam w działalności rolniczej i nie wchodziły one w skład mojego gospodarstwa rolnego. Nabyłam je na własne potrzeby mieszkaniowe i rekreacyjne. W roku...

Zakup towaru importowanego do Polski przez podatnika z innego państwa członkowskiego

Pytanie: Podatnik nabył towar od Firmy z Wuelkiej Brytanii (również podatnika VAT). Towar bezpośrednio został wysłany z Chin do Polski. Ze względu na apisy umowy towar został przyjety do odprawy celnej w Polsce przez przedstawieiciela...

Wybór zwolnienia podmiotowego w trakcie roku

Pytanie: Jestem tłumaczem przysięgłym, podatnikiem VAT. Czy mogę od 01.06.2015 r. wybrać ponowne zwolnienie z VAT, jeśli w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyłam limitu 150.000 zł? Jeśli od 1 czerwca będę podatnikiem VAT zwolnionym, to...

Stawka VAT na usługi konwojowania gotówki

Pytanie: Czy świadczenie usług konwojowania gotówki korzystają ze zwolnienia od podatku?   Odpowiedź: Nie, świadczenie usług konwojowania gotówki nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Świadczenie takich usług jest...

Wysokość VAT przy sprzedaży okularów korekcyjnych

Pytanie: Jaką stawkę VAT należy stosować w przypadku sprzedaży okularów korekcyjnych?   Odpowiedź: Sprzedaż okularów korekcyjnych jest, co do zasady, opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8% (wyjątek stanowią...

Odliczenie VAT z faktury za udział w konkursie

Pytanie: Spółka z o.o. prowadząca działalność w zakresie budowy domów pasywnych (sprzedaż opodatkowana) uczestniczyła w targach budowlanych jako wystawca. Spółka zapłaciła za udział w konkursie i w związku z tym otrzymała...

Obciążanie kontrahenta kosztami noclegów

Pytanie: Firma jednosobowa świadczy usługi pośrednictwa handlowego, za swoje usługi wystawia faktury vat ze stawką 23%. W związku z tym, że działalnośc opiera się na częstych wyjazdach podatnik korzysta z usług hotelowych i za te usłgu...

Nabywanie aluminium a mechanizm odwrotnego obciążenia

Pytanie: Spółka z o.o. zakupuje nieobrobione plastycznie aluminium, z którego wyrabia i sprzedaje odlewy aluminiowe. Czy w związku z kolejną nowelizacja vat od 01.07.2015 r. będzie zmuszona naliczać i odliczać VAT w ramach odwrotnego...

Wynajem mieszkania letnikom a VAT

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą obecnie na wynajmie lokalu usługowego. Lokal ten kupiony był na działalność i rozliczany jest w działalności. Jestem podatnikiem VAT. Prywatnie jestem właścicielem...

Likwidacja działalności gospodarczej a inwestycja w obcym środku trwałym

Pytanie: W dniu 29 kwietnia 2015 r. podatnik wyrejestrował działalność gospodarczą, która w 100% była opodatkowana VAT. W ostatniej deklaracji VAT-7 za 04/2015 zobowiązany jest do dokonania jednorazowej korekty VAT-u od wydatków...

Potrącenie kaucji gwarancyjnej a odliczenie VAT

Pytanie: Spółka płaci wykonawcy 95% wartości faktury, pozostałe 5% to roczne zabezpieczenie/gwarancja. Czy mamy prawo odliczyć całą kwotę vat z tej faktury?   Odpowiedź: Jeżeli tylko zakup udokumentowany przedmiotową...

Stawka VAT za udział w wystawie kotów rasowych

Pytanie: Stowarzyszenie organizuje wystawy kotów rasowych. Zgłaszają się hodowcy, którzy wystawiają koty. Jaką stawkę VAT należy zastosować do wystawienia faktury za udział w wystawie kota 23% czy jak za bilet wstępu...

Rozliczanie faktur korygujących dokumentujących skonto

Pytanie: Firma transportowa wystawia faktury dla kontrahentów polskich. Zgodnie z zapisem z umowy kontrahent, jeżeli zapłaci wcześniej mamy obowiązek skorygować faktura pierwotną. Jaką datę wpisać jako datę obowiązku podatkowego w...

Posiadanie koncesji a stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski

Pytanie: Firma niemiecka nieposiadająca w Polsce siedziby, nie zarejestrowana w Polsce do VAT ale posiadająca polską koncesję na obrót m.in.biopaliwami chce polskiej sp. z o.o. będącej czynnym podatnikiem VAT sprzedawać na terenie Polski...

Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu a podatek odliczony przy nabyciu części składowych

Pytanie: Posiadam samochód osobowy zakupiony na podstawie umowy kupna sprzedaży. Auto od początku było zgłoszone jako wykorzystywane w 100% w działalności VAT-26. Odliczam VAT od paliwa, napraw części. W okresie używania samochodu...

Nieodpłatne świadczenie usług medycznych nabywanych we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich

Pytanie: Spółka komandytowa nabywa usługi medyczne dla współpracowników prowadzących własną działalność i nie pobiera za to żadnej opłaty od współpracowników. Czy w przypadku braku refakturowania...

Wynajem mieszkania stanowiącego majątek wspólny małżonków

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - księgarnię i wydawnictwo. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Obecnie chciałbym wynająć prywatny dom, który jest współwłasnością małżeńską moją i mojej żony....

Wynajem mieszkania dla pracowników przedsiębiorcy

Pytanie: Czy wynajem mieszkania dla pracowników, osobie prowadzącej działalność gospodarczą jest zwolniony od podatku VAT? Czy też obowiązuje stawka 23%? Odpowiedź: Według mnie świadczenie usług wynajmu jest w przedstawionej sytuacji...

Stawka VAT przy sprzedaży pizzy

Pytanie: Prowadzę restaurację oraz pizzerię sprzedaję jedzenie na miejscu, na wynos oraz z dowozem, proszę o informację jaką stawkę podatku VAT powinnam zastosować w podanych sytuacjach: 1) Klient zamawia posiłek, kelner obsługuje i podaje...

Odliczanie VAT z faktur otrzymanych w formie elektronicznej i papierowej

Pytanie: Jak postąpić, kiedy otrzymujemy najpierw e-fakture z datą wpływu ostatniego dnia miesiąca, a póżniej kontrahent przesyła fakturę w wersji papierowej, która wpływa na pocżątku następnego miesiąca. Z której faktury...

Rabaty towarowe a VAT

Pytanie: Firma nasza zgodnie z polityką sprzedaży proponuje klientom dodatkowy rabat towarowy uzależniony od osiagnietego obrotu. Każdy klient będzie mial ustaloną kwotę za którą będzie mógł pobrać nasze produkty jako rabat...

Odliczenie VAT z faktury z błędnym NIP nabywcy

Pytanie: Spółka cywilna dokonując zakupu programu komputerowego pomyłkowo podała nieprawidłowy numer NIP. Pomyłka została stwierdzona po otrzymaniu faktury zakupu. Wystawiona została nota korygująca, jednak sprzedawca odesłał ją z...

Stawka VAT na niezwrócone opakowania zwrotne dotyczące towarów będących przedmiotem eksportu

Pytanie: Firma sprzedała towar A na eksport w opakowaniach zwrotnych (kosz metalowy). Za opakowania pobrano kaucję i określono, kiedy mają zostać zwrócone. Dla towarów A zastosowano stawkę 0% - posiadamy dokument celny I599...

Zmiana zaliczkowanego zamówienia

Pytanie: Spółka buduje hotel, który będzie działał w systemie condo. W roku 2014 spółka zawarła z klientem dwie umowy przedwstępne na zakup dwóch lokali wczasowo - mieszkalnych A i B. Zgodnie z podpisanymi umowami w roku...

Odliczenie VAT z faktury z podatkiem VAT obliczonym według niewłaściwej stawki

Pytanie: Przedsiębiorstwo zakupuje materiał podlegający opodatkowaniu 8% stawką VAT. Na fakturze zakupu prócz towaru wyszczególniono koszty wysyłki tego towaru ze stawką 23%. Czy przedsiębiorca ma prawo odliczenia 23% vat od usługi...

Zakup ze środków obrotowych i przekazanie pracownikom biletów do kina

Pytanie: Spółka z o.o., czynny podatnik VAT w ramach programu benefitowego (motywacyjnego) dla swoich pracowników przekazuje całkowicie nieodpłatnie bilety do kina. Zakup biletu jest udokumentowany fakturą VAT (ze stawką 8%). Zakup...

Świadczenie usług obrony z urzędu a kasa fiskalna

Pytanie: Radca prawny do tej pory świadczył usługi wyłącznie dla firm. Nie ma kasy fiskalnej. Teraz prowadzi postępowanie sądowe gdzie jest wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu pozwanego zgodnie z postanowieniem sądu i decyzją dziekana OIRP....

Działalność w zakresie architektury a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Czy działalność w zakresie architektury może być zwolniona podmiotowo z vat? Odpowiedź: Tak, podatnicy prowadzący działalność w zakresie architektury mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatki VAT (o ile w ramach...

Obrona "z urzędu" a kasa fiskalna

Pytanie: Radca prawny do tej pory świadczył usługi wyłącznie dla firm. Nie ma kasy fiskalnej. Teraz prowadzi postępowanie sądowe gdzie jest wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu pozwanego zgodnie z postanowieniem sądu i decyzją dziekana OIRP....

Refundacja kosztów nabycia przez pracownika okularów a VAT

Pytanie: Czy dofinansowanie okularów dla pracowników produkcyjnych można uznać za nieodpłatne świadczenie? Firma refunduje do kwoty 200 zł zakup okularów przez pracowników produkcyjnych. Zdecydowała się na taką...

Rabat pośredni otrzymany od zagranicznego kontrahenta a VAT

Pytanie: Otrzymaliśmy bezposrednio od producenta (kontrahent z po za UE) rabat (premię) na zakupione produkty tego producenta, z pominieciem dystrybutorów od których dokonywalismy zakupów towarów tego producenta....

Zakup części zamiennej w innym państwie UE

Pytanie: Firma dokonała zakupu we Włoszech akumulatora do samochodu służbowego na paragon. Paragon zawiera nazwę sprzedawcy. Nie ma numeru NIP Włoskiego. Kwota jest tylko brutto, nie ma wyszczególnionej kwoty VAT. Czy zakup należy...

Likwidacja działalności gospodarczej po zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej a prawo do zwrotu VAT

Pytanie: Podatnik zawiesił rok temu działalność gospodarczą. Teraz postanowił zamknąć działalność gospodarczą. W okresie zwieszenia składał deklaracje VAT-7K wykazując VAT naliczony od usług telekomunikacyjnych. Czy w ostatniej...

Ostatnia deklaracja VAT-7 składana dla przejmowanej spółki

Pytanie: W jaki sposób i w jakich terminach spółka przejmowana w wyniku łączenia się spółek powinna złożyć ostatnią deklarację VAT- 7 oraz wniosek o wykreślenie z podatników VAT (VAT-Z)? Aktualnie trwa w KRS...

Stawka VAT na desery lodowe

Pytanie: Jaką stawką opodatkować desery lodowe , sprzedawane w kawiarni, bez obsługi kelnerskiej (kilka gałek lodów, bita śmietana, bakalie, sosy dodatki owocowe itp.)? Desery są w pucharkach szklanych, chyba ze ktoś z góry chce na...

Przepisy o prewspółczynniku a rolnicy

Pytanie: Czy przepisy dotyczące prestrktury dotyczą także rolników? Rolnik w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego otrzymuje różnego rodzaju dotacje do hektara ziemi (nie do ceny sprzedaży). Powyższe dotacje nie są opodatkowane...

Odliczenie podatku z faktury otrzymanej przed otrzymaniem towaru

Pytanie: Podatnik w grudniu 2015 r. otrzymał fakturę na zakup towaru. Towar został dostarczony w styczniu 2016 r. Kiedy podatnik może odliczyć podatek vat od w/w transakcji? Odpowiedź: Podatek ze wskazanej faktury najprawdopodobniej może...

Nabycie usługi krótkoterminowego wynajmu samochodu od zagranicznego podatnika

Pytanie: Pytanie dotyczy krótkoterminowego najmu samochodu osobowego od kontrahenta zagranicznego. Spółka jest unijna, a samochód wynajęty w Polce i u nas oddany do używania. Czy jesteśmy zobowiązani rozliczyć...

Preproporcja a import usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów

Pytanie: Czy przy obliczaniu preproporcji uwzględnia sie import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów?   Odpowiedź: Nie, przy obliczaniu preproporcji metodą opartą o dane finansowe nie uwzględnia się (w tym w...

Rozliczenie korekty związanej ze zwrotem towarów objętych odwrotnym obciążeniem

Pytanie: W styczniu zakupiono towar objęty fakturą w ramach odwrotnego obciążenia. W marcu zwrócono towar i otrzymano fakturę korygującą na zwrot towaru. W jakim miesiącu VAT wykazać fakturę korygująca z marca z tytułu zwrotu towaru w...

Rozpoczęcie działalności gastronomicznej w mobilnym punkcie a kasa rejestrująca

Pytanie: Osoba fizyczna zamierza prowadzić działalność w zakresie mobilnej gastronomii - sprzedaż koktajli owocowych i warzywnych. Sprzedaż prowadzona bedzie na rzecz osób fizycznych. Czy wymagana jest kasa fiskalna od pierwszej...

Opodatkowanie VAT usług podnajmu mieszkań

Pytanie: Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie podnajmu mieszkań. Zawiera umowy z właścicielami mieszkań o zarządzanie, pobierając przy tym odpowiednią, określoną procentowo prowizję. Spółka wynajmuje te mieszkania,...

Odliczanie VAT z faktur za hurtowe zakupy paliwa

Pytanie: Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) jest płatnikiem VAT. Posiada w firmie samochody uprawniające do odliczenia VAT od paliwa w całości jak i samochody uprawniające do odliczenia tylko 50% VAT. Podatnik zakupił...

Opodatkowanie usług organizacji polowań

Pytanie: Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych jest również czynnym podatnikiem VAT. Zamierza w swojej działalności sprzedawać usługi organizacji polowań. Usługa będzie polegała na...

Wykazanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w przypadku otrzymania dokumentów przewozowych z opóźnieniem

Pytanie: Wystawiam fakturę VAT ze stawką 0% (WDT) na dostawę towarów do Niemiec w dniem 31.12.2015 r. Dokumenty przewozowe określone w art. 42 uptiu uzyskałam 26.01.2016r. Kiedy powinnam ująć niniejszą fakturę do VAT? Czy do grudnia 2015...

Zbiorcza faktura korygująca

Pytanie: Hurtownia chce udzielić dodatkowego rabatu wybranym klientom za zakupy w kwietniu. Najprawdopodobniej, po spełnieniu określonych warunków, klienci ci, a przynajmniej część z nich, otrzymają również rabat za cały rok,...

VAT z tytułu sprzedaży nieukończonego budynku

Pytanie: Wspólnicy spółki cywilnej, czynnego podatnika podatku vat prowadzą działalność w zakresie usług transportowych, w roku 2015 wspólnicy podjęli decyzję o budowie czterech budynków mieszkalnych o powierzchni do...

Dropshipping a VAT

Pytanie: Firma planuje rozpocząć sprzedaż za pośrednictwem aukcji internetowych na zasadach dropshippingu. To znaczy, firma będzie wystawiać na aukcje internetowej przedmioty których faktycznie nie będzie posiadała (firma nie posiada...

Darowizna gospodarstwa rolnego a odliczony VAT

Pytanie: Podatnik Vat od 2014 r. rolnik prowadzi działalność rolniczą (od 20 lat). Podatnik składa co miesiąc deklarację do US, sprzedaje mleko do mleczarni, sprzedaje i kupuje bydło, kupuje środki trwałe, pasze, nawozy. W 2016 roku w maju...

Refakturowanie kosztów paliwa tankowanego przez inną firmę

Pytanie: Firma A ma podpisaną umowę ze stacją benzynową i zakupuje paliwo kartami flotowymi. Część kart została przekazana innej firmie B, która tankuje paliwo do swoich samochodów osobowych. Stacja paliw wystawia fakturę za paliwo...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów udokumentowane fakturą zaliczkową

Pytanie: Otrzymaliśmy w grudniu 2016 fakturę zaliczkową na 50% wartości (data wystawienia również grudzień 2016) z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka trwałego. Dostawa środka trwałego nastąpiła 29.maja 2017 roku. Nie...

Stawka VAT na sprzedaż gruntów

Pytanie: W ramach działalności będę kupowal do dalszej sprzedaży grunty. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy całą sprzedaż będę zobowiązany opodatkować?   Odpowiedź: Zależnie od tego czy sprzedawane grunty stanowią tereny...

Rozliczenie nadpłaty za media w przypadku rozwiązanej spółki cywilnej będącej najemcą

Pytanie: Umowa najmu lokalu użytkowego określa, że Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu czyli tzw. mediów. Opłaty te wnoszone są przez Najemcę w postaci zaliczek...

Świadczenie w Niemczech usług budowlanych przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (usługi elektryczne) zarejestrowaną w Polsce, rozliczaną ryczałtem, ale nie jest zgłoszony do VAT (zwolnienie podmiotowe, nie został przekroczony limit sprzedaży opodatkowanej vat). Ostatnio...

Świadczenie przez podwykonawcę dla polskiego wykonawcy usługi budowlanej w innym państwie UE

Pytanie: Czy podwykonawca świadczący usługi budowlane na terenie Francji ale wystawiający faktury dla polskiego wykonawcy powinien dokonać zgłoszenia na druku VAT-R do vatu unijnego w Polsce? Podwykonawca nie przekroczył limitu 150 tys zł. i nie...

Opodatkowanie usług wynajmu powierzchni wystawienniczej świadczonych pomiędzy polskimi firmami

Pytanie: Firma, podatnik podatku VAT, otrzymała fakturę za powierzchnię wystawienniczą na targach w Bangkoku. Wystawcą faktury jest polska firma. Faktura została opodatkowana stawką VAT nie podlega. Czy faktura została prawidłowo opodatkowana? W...

Powstanie prawa do odliczenia z faktury za licencję

Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę w czerwcu tytułem Licencja na system dostępu do danych. Z dokumentacji wynika, że licencja została udzielona bezterminowo. Natomiast subskrypcja, możliwość korzystania z aktualizacji na okres: 01.07.2016 -30.06.2017....

Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu eksportu towarów

Pytanie: Podatnik w grudniu 2015 r. sprzedał towar szwajcarskiemu kontrahentowi, zgłoszeń celnych dokonał w styczniu 2016 r,, dokumenty potwierdzające wywóz otrzymał 22 stycznia. W której deklaracji powinien wykazać tę sprzedaż? W...

Wysokość VAT z tytułu wynajmu krótkoterminowego mieszkania

Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (doradztwo), jest przy tym czynnym podatnikiem VAT. Zamierza rozszerzyć działalność, o krótkoterminowy wynajem mieszkania. W tym celu zamierza wraz z żoną zakupić z...

Świadczenie usług montażu regałów w Niemczech przez podatnika zwolnionego od podatku VAT

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Będzie opłacać podatek w formie ryczałtu. Nie jest zarejestrowana w VAT. Jedynym kontrahentem jest firma niemiecka. Zlecenie będzie polegało na montażu regałów w halach...

Polski podatnik jako pierwszy z podatników uczestniczących w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

Pytanie: Nasza spółka PL sprzedaje wyroby firmie czeskiej, której wystawi fakturę. Transport będzie odbywał się bezpośrednio do Niemiec do niemieckiej firmy DE. Transport organizuje nasza Spółka PL na warunkach DAP Incoterms....

Odliczenie VAT z tytułu nabycia miejsca parkingowego

Pytanie: Podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył miejsce parkingowe z zamiarem parkowania samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności (odliczenie VAT od samochodu 50%). Miejsce parkingowe zlokalizowane jest w budynku w...

Świadczenie usług fotograficznych dla podatnika zagranicznego przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego

Pytanie: Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zwolnioną z VAT (ze względu na nie przekroczenie obrotów 200.000zł). Czy w związku ze świadczeniem usług fotograficznych (zdjęcia + nagrania VIDEO) dla...

Opodatkowanie usług odbioru odpadów z jednostek pływających śródlądowych

Pytanie: Odbieramy odpady z jednostek pływających zarejestrowanych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Jednostki pływają głównie po drogach śródlądowych Polski i Niemiec jednak załadunek i wyładunek odbywa się na terenie...

Ubezpieczone wierzytelności a obowiązek korekty podatku odliczonego z nieuregulowanych faktur

Pytanie: Spółka X z o.o. dokonywała zakupu materiałów budowlanych w 06/2016 od kontrahenta, spółki Y. W grudniu 2016 do spółki X przyszło pismo od towarzystwa ubezpieczeń, że wierzyciel, czyli spółka Y...

Dokumentowanie sprzedaży towarów z magazynu konsygnacyjnego

Pytanie: Firma prowadzi sprzedaż w kraju z magazynu konsyganacyjnego. 1. Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym występuje zawsze w chwili wydania towaru , która jest dla nas datą sprzedaży :; czy możemy zastosować uproszczenie i...

Odliczenie VAT z opłaconej gotówką faktury na kwotę przekraczającą 15.000 zł

Pytanie: Czy można odliczyć VAT od faktury z 2017 r zapłaconej gotówką na kwotę 17 tys zł? Odpowiedź: Tak, z faktury takiej można na zasadach ogólnych odliczyć podatek VAT. Uzasadnienie: Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiło...

Odsetki za zwłokę w przypadku rozpoznania z opóźnieniem kwoty podatku należnego w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

Pytanie: Prawo do odliczenia podatku związanego z importem usług oraz transakcjami do których stosuje się „odwrotne obciążenie” powstaje w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy (w dacie dokonania dostawy lub...

Wynajem miejsc na placu parkingowym a kasy rejestrujące

Pytanie: Wynajmujemy powierzchnie wolnego placu zakładowego na parkowanie pojazdów-osobom fizycznym i firmom. Z każdą z nich podpisujemy umowę na wynajem. Wszystkim na początku każdego miesiąca (z góry) wystawiamy faktury i...

Obrót nieruchomościami a kasy rejestrujące

Pytanie: Spółka prowadzi handel oraz sprzedaż deweloperską. Od długiego czasu posiada już kasy fiskalne, czy obrót nieruchomościami (t.j. fakturowanie zaliczek, sprzedaży) może podlegać zwolnieniu z stosowania kasy. Czy skoro już...

Dzień dokonania dostawy nieruchomości

Pytanie: Który dzień uważa się za dzień dokonania dostawy nieruchomości, dzień podpisania aktu notarialnego czy dzień wystawienia faktury w przypadku sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT? Odpowiedź: Co do zasady, datą dokonania...

Zaliczki a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Jako przedsiębiorca korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT, do limitu obrotów. W 2016 pobrałem na wykonanie usług szkoleniowych od klientów zaliczki w kwocie 50.000 zł. Szkolenie odbyło się w marcu 2017 r. W marcu 2017 r....

Brak sprzedaży zwolnionej od podatku VAT w danym miesiącu a obowiązek stosowania proporcji

Pytanie: Podatnik VAT w zakresie swoich usług jako jedną z nich ma usługę udzielania pożyczek, które są zwolnione z VAT. W związku z tym ma on ustaloną proporcje. Jest to jednak sprzedaż incydentalna. Czy jeśli w danym miesiącu Podatnik...

Otrzymanie faktury z podatkiem VAT dotyczącej usługi opodatkowanej w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

Pytanie: Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Otrzymaliśmy od naszego kontrahenta fakturę wystawioną z 23% VAT, ale wiemy, że faktura ta jest błędnie wystawiona, ponieważ powinna zostać wystawiona jako odwrotne obciążenie (zgodnie z załącznikiem...

Stawka VAT na fakturze wystawianej w procedurze odwrotnego obciążenia

Pytanie: Firma nabywa usługi od podwykonawców, faktury wystawiane są w procedurze odwrotnego obciążenia, zdarza się że kontrahent w stawce VAT wpisuje zw albo np. Czy taka faktura wystawiona jest prawidłowo, czy możemy ją zaksięgować?...

Usługi pompowania betonu a odwrotne obciążenie

Pytanie: Świadczę usługi samochodem specjalnym- pompa do betonu. Usługi moje polegają na przepompowywaniu betonu z samochodu tzw gruszki do wcześniej przygotowanego np. szalunku, fundamentów itp. Czy moje usługi które wykonuję jako...

Świadczenie usługi na rzecz inwestora bezpośredniego a mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

Pytanie: Przedsiębiorca podpisuje umowę z inwestorem (deweloperem) na wykonanie instalacji elektrycznych (PKWIU: 43.21.10.1, 43.21.10.2) Przedsiębiorca jest głównym wykonawcą instalacji elektrycznych. Czy wystawia faktury sprzedaży na...

Mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie a kasowa metoda rozliczania podatku VAT

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się z podatku VAT metodą kasową i składam deklaracje kwartalne. W miesiącu styczniu wystawiłem fv za wykonaną usługę budowlaną jako podwykonawca na odwrotne obciążenie z terminem...

Montaż paneli i desek podłogowych a mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

Pytanie: Prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży paneli i desek podłogowych. W ramach prowadzonej działalność świadczę również usługi montażu tych paneli. Korzystam z usług podwykonawców ,...

Montaż okien a mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

Pytanie: Firma swiadczy uslugi montażu wyprodukowanych przez siebie okien. Usługi te są wykonwany na rzecz różnych odbiorców. Czasami usługa jest wykonywana na rzecz generalnego wykonawcy, a czasami bezpośrednio dla dewelopera,...

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nietransakcyjnego wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Pytanie: Na kiedy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy beztransakcyjnym przemieszczeniu (WNT) z Niemiec do Polski? Kontrahent wykonywał na terenie Niemiec dla nas usługę na powierzonym przez nas mu materiale. 1. Czy w dacie odbioru...

Sprzedaż samochodu nabytego od osoby prywatnej a VAT

Pytanie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności kupiła samochód osobowy od osoby fizycznej. Czy przy sprzedaży tego samochodu powinna odprowadzić VAT należny? Odpowiedź: Jeżeli do dostawy (sprzedaż) przedmiotowego samochodu...

Odsprzedaż usługi szkolenia w Niemczech

Pytanie: Otrzymaliśmy rachunek z firmy niemieckiej z niemieckim VAT na szkolenie naszego pracownika, które odbyło sie w Niemczech. Jestesmy zarejestrowani również jako podatnik VAT w Niemczech a wiec zwrócimy sie z do Urzędu...

Moment powstania prawa do odliczenia z faktury za licencję

Pytanie: Otrzymujemy fakturę za licencję na korzystanie z oprogramowania. Faktura jest wystawiana z góry za kwartał. Sprzedawca wystawia fakturę np. 1 marca i tę samą datę podaje jako datę wykonania usługi. Kwartał, za który jest...

Usługa prawna świadczona dla kontrahenta z Norwegii a VAT

Pytanie: W jaki sposób rozliczyć VAT od usługi prawnej świadczonej na rzecz kontrahenta z siedzibą w Norwegii?   Odpowiedź: Świadczenie usługi prawnej na rzecz kontrahenta z siedzibą w Norwegii nie podlega opodatkowaniu...

Świadczenie usług trenera personalnego a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Jestem trenerem personalnym. Podpisuję umowę z klientem na przeprowadzenie treningu na sali gimnastycznej w określonym okresie czasu. W tym czasie zajmuję się jedną osobą, która ćwiczy pod moim nadzorem. W razie nieprawidłowego...

Miejsce świadczenia usługi wywozu odpadów z budowy

Pytanie: Usługa wywozu odpadów z budowy jest świadczona przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski oraz nieposiadającego...

Zakup i sprzedaż towaru bez przywozu do Polski

Pytanie: Jakie skutki podatkowe na gruncie VAT spowoduje zakup towaru z USA oraz ich odsprzedaż do Iranu bez odprawy celnej? Przesyłka po przylocie nie wejdzie na obszar celny Polski, do momentu wysyłki do Iranu będzie składowana w magazynie...

Opodatkowanie samochodów w ramach remanentu likwidacyjnego VAT

Pytanie: Zamykam działalność gospodarczą w której posiadałem środki transportu. Jeden samochód wniosłem oświadczeniem z majątku prywatnego i nie odliczałem podatku vat, drugi zaś kupiłem na fakturę z możliwością odliczenia...

Rozliczenie faktury korygującej zaliczkę

Pytanie: Jak należy wykazać fakturę korygującą zaliczkę w deklaracji? Fakturę wystawiono 10.10.2016 r., otrzymaliśmy zwrot podpisanej przez prezesa spółki korekty w dniu 22.12.2016 r., ale bez wpisanej daty otrzymania. W której...

Faktury korygujące wystawiane osobom prywatnym

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (z VAT) zajmuje się sprzedażą internetową. Wśród naszych klientów przeważają osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż dokumentujemy fakturami. Klienci...

Mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie a treść zawieranych umów

Pytanie: Jednostka jest wykonawcą usług budowlano-montażowych w obiektach przemysłowych na terytorium Polski. Korzysta również z usług podwykonawców, którzy świadczą usługi z katalogu usług załącznika nr 14 znowelizowanej...

Stosowanie stawki 0% do zaliczek dotyczących eksportu towarów

Pytanie: W listopadzie 2016 r. otrzymaliśmy częściową wpłatę na poczet eksportu. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową na otrzymaną kwotę ze stawką VAT 0% i wykazaliśmy w deklaracji VAT za listopad jako eksport. W grudniu 2016 r. wpłynęła do nas...

Zmniejszenie ceny towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

Pytanie: W grudniu 2016 r. firma w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia zakupiła towar od firmy niemieckiej. W styczniu 2017 r. otrzymała korektę na zmniejszenie ceny zakupionego w grudniu towaru. Czy korektę tę należy ująć do deklaracji...

Sprzedaż nieruchomości nabytej przed wprowadzeniem w Polsce podatku VAT

Pytanie: Do działalności gospodarcze został zakupione nieruchomości (magazyny) przed wejściem w życie podatku VAT przed 1993 r. W tym roku przedsiębiorca zamierza je sprzedać. Czy sprzedaż ich będzie podlegała podatku VAT? Nieruchomość ta nie...

Wykup ubezpieczenia OC członków zarządu a VAT

Pytanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała zakupu polisy ubezpieczeniowej OC członków zarządu. Członkowie zarządu nie ponosili ciężaru finansowego zakupionej polisy OC. Czy w takim przypadku wystąpi nieodpłatne świadczenie...

Opodatkowanie VAT i CIT usługi budowlanej wykonywanej poza terytorium Unii Europejskiej

Pytanie: Spółka wykonuje prace budowlane dla klienta islandzkiego w Islandii. W związku z tym musiała zarejestrować się dla celów VAT w Islandii. W jaki sposób powinny być wykazywane faktury sprzedaży wystawione z islandzkim...

Zakup usługi naprawy od zagranicznego podatnika posiadającego polski NIP

Pytanie: Polski przedsiębiorca (KPiR+VAT) otrzymał od kontrahenta fakturę za naprawę plandeki. Na fakturze tej widnieje nazwa kontrahenta oraz adres i NIP angielski, kwota netto oraz VAT 0% z adnotacją, że VAT będzie rozliczony przez nabywcę. Czy...

Mechanizm odwrotnego obciążenia oraz transakcje unijne a możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT-7K

Pytanie: Podatnik będący małym podatnikiem składa deklaracje kwartalne VAT-7K, przy czym nie jest kasownikiem. Podatnik działa w branży budowlanej w dużej części dla biznesu jako podwykonawca. Ponadto podatnik czasami kupuje maszyny w ramach WNT....

Sprzedaż napojów przy wykorzystaniu automatu a VAT

Pytanie: Spółka będąca dużym podatnikiem prowadzi działalność hotelową. Cała sprzedaż w Spółce podlega fiskalizacji. W hotelu zostały umieszczone automaty serwujące napoje gorące jak: kawa, herbata, mleko, itp. Wsad do...

Pobieranie opłaty rezerwacyjnej a VAT

Pytanie: Jesteśmy firmą produkcyjno-handlową. Produkujemy i sprzedajemy towary innym przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Dla osób fizycznych prowadzimy ewidencję za pomocą kasy fiskalnej. Jako dodatkową działalność wprowadziliśmy...

Świadczenie usług przewozu osób przy wykorzystaniu aplikacji UBER a VAT

Pytanie: Świadczę usługi przewozu osób samochodem osobowym we współpracy z firmą UBER. Nie mam licencji na przewóz osób taksówką (ani żadnej innej). W CEIDG zgłosiłem działalność gospodarczą pod symbolem PKD...

Usługa wykonania projektu zagranicznego budynku a VAT

Pytanie: Sytuacja wygląda następująco: firma polska realizuje na zlecenie polskiego przedsiębiorstwa projekt budynku, który powstanie na terenie Niemiec. Temu przedsiębiorstwu (na terenie Polski) są przekazywane wyniki zlecenia –...

Odliczenie VAT od zakupów dotyczących samochodu pomocy drogowej

Pytanie: Czy przysługuje pełne (100%) odliczenie VAT od wydatków na paliwo i inne wydatki eksploatacyjne od samochodów specjalnych tj. pomoc drogowa? Zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym podatnik w działalności użytkuje samochody...

Sprzedaż ze sklepu internetowego dla nabywcy z innego państwa UE a VAT

Pytanie: Jak opodatkować sprzedaż wysyłkową sklepu internetowego dla odbiorcy z kraju UE?Firma jest podatnikiem VAT czynnym, dokonuje transakcji wewnątrzunijnych. Firma ewidencjonuje sprzedaż dla osób fizycznych w kasach fiskalnych. Przypadek...

Refakturowanie kosztu przedłużenia domeny internetowej

Pytanie: Firma otrzymała fakturę za przedłużenie okresu rejestracji domeny. Koszty te mają być refakturowane na inną firmę. Jaka data zakończenia usługi ma widnieć na fakturze skoro okres rejestracji domeny to...

Refaktura usługi, której nabycie stanowiło import usług

Pytanie: Czy refaktura usługi nabytej w ramach importu usług ( zakup od firmy niemieckiej - podatnika VAT UE) przez polskiego podatnika posiadającego NIP UE na rzecz innego polskiego podatnika będzie opodatkowana w Polsce stawką 23%. Usługa...

Rozliczenie importu usługi transportowej

Pytanie: Jak wykazać i jaką stawką opodatkować import usług na trasie Szwajcaria - Polska? Usługę świadczyła na naszą rzecz firma transportowa szwajcarska. Odpowiedź: Import usługi, o której mowa, jest opodatkowany stawką 0% (jeżeli...

Powstanie obowiązku podatkowego oraz kurs przeliczeniowy z tytułu importu usług

Pytanie: Spółka komandytowa otrzymała od kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę we Francji fakturę za opłatę członkowską za udział w programie D&R Partner Program, opłata członkowska obejmuje okres od 21-10-2016 do 20-10-2017...

Wpłata na rachunek powierniczy a faktura zaliczkowa

Pytanie: W którym momencie należy wystawić fakturę VAT za wpłatę zaliczki na mieszkanie zakupione od dewelopera, gdy rata wpływa na rachunek powierniczy otwarty? W którym momencie z takiej faktury powstaje obowiązek...

Informacja VAT-27 a zaliczki

Pytanie: Wystawiam fakturę zaliczkową do zaliczki na towar rozliczany w ramach odwrotnego obciążenia. Czy taka zaliczka powinna zostać wykazana w informacji VAT-27?   Odpowiedź: Tak, zaliczki otrzymywane na poczet dostaw towarów,...

Skutki VAT wymiany towaru na wolny od wad

Pytanie: Jesteśmy Spółką zajmującą się handlem towarami budowlanymi. W roku 2015 sprzedaliśmy kontrahentowi deskę tarasową, która następnie została zareklamowana przez klienta . Próbki towaru zostały przesłane do...

Otrzymanie zapłaty za pośrednictwem PayPala a zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzi sprzedaż za pośrednictwem portalu Etsy. Płatność za produkty wystawione na Etsy odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy to Paypal, drugi to tzw. Etsy Payments (jest to coś na...

Usługi wyżywienia w żłobku a kasa rejestrująca

Pytanie: Założyłem jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której planuję prowadzić żłobek. Czy na usługi żywienia dzieci będę musiał od samego początku mieć zainstalowaną kasę fiskalną? Odpowiedź: Tak, w...

Wycofanie nieruchomości z firmy w celu jej prywatnego wynajmowania

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarcza chce wycofać z działalności nieruchomości w postaci gruntu, budynku , placu ,oświetlenia , ogrodzenia na cele prywatne, która była w części finansowana dotacja. Nieruchomość...

Remanent VAT a inwestycja w obcym środku trwałym

Pytanie: Spółka cywilna ulega rozwiązaniu i zaprzestaje wykonywania czynności opodatkowanych. W trakcie swej działalności poniosła nakłady na obcy środek trwały (budynek). Jakie obowiązki w zakresie VAT powstaną w odniesieniu do...

Otrzymanie faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

Pytanie: Kiedy spółka powinna ująć fakturę korygującą na zwrot towaru w procedurze odwrotnego obciążenia, gdy fakturę otrzymała z opóźnieniem (faktura korygująca wystawiona w lipcu, otrzymana w sierpniu - po dniu złożenia...

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez rolnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT

Pytanie: Rolnik, czynny podatnik VAT, zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (pt. usługi na rzecz rolnictwa). Być może charakter prowadzonej działalności będzie bardzo zbliżony do tej, którą wykonuje jako rolnik. W...

Wysokość VAT z tytułu świadczenia usług nauki gry na instrumentach

Pytanie: Prywatna szkoła muzyczna prowadzi zajęcia nauki gry na różnych instrumentach. Co do zasady są to kursy grupowe. Czy prawidłowe będzie opodatkowanie stawką VAT 8% sprzedaży miesięcznych karnetów na zajęcia gry na...

Podział majątku małżonków a VAT

Pytanie: Każde z małżonków prowadziło zarejestrowaną na siebie indywidualną działalność. Majątek firmowy był zakupiony w trakcie trwania małżeństwa tylko na firmę żony (grunty, maszyny, samochody, budynki). Od większości...

Mechanizm podzielonej płatności a faktoring

Pytanie: W jaki sposób będzie realizowany faktoring w sytuacji zamiaru wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności skoro nabycie wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom (faktorantom) wobec ich dłużników...

Rozliczenie rabatu dotyczącego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Pytanie: Jesteśmy osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą. Współpracujemy z firmą irlandzką, od której dokonujemy zakupów towarów i materiałów w ramach WNT. W dniu 30 stycznia 2018 otrzymaliśmy...

Prawo do odliczenia w stosunku do zakupów dokonanych w okresie wykreślenia z rejestru podatników VAT

Pytanie: Spółka z o.o. nie składała deklaracji Vat za kwartały 2017 r. US wykreślił firmę w X 2017 r. Złożono deklaracje za 3 kwartały z czynnym żalem i wnioskiem o przywrócenie do rejestru czynnych podatników Vat....

Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dostępu do serwisu komputerowego

Pytanie: Spółka sprzedaje subskrypcje na dostęp do systemu komputerowego. Przykładowy tytuł faktury sprzedażowej: subskrypcja na okres 15/12/2017 – 14/03/2018. Kiedy w takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy w VAT (płatność za...

Likwidacja działalności gospodarczej przy kontynuowaniu wynajmu prywatnego

Pytanie: Osoba fizyczna zarejestrowana jako podatnik VAT od 01.06.2016 r. prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie świadczy usługi wynajmu prywatnego majątku. Czy powinna odprowadzać podatek VAT również z tytułu świadczenia...

Sprzedaż dokonana komornika a deklaracje VAT składane przez dłużnika

Pytanie: Chociaż w przypadku sprzedaży przez komornika sądowego w drodze egzekucji składnika majątku podatnika podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy związany z dostawą ciąży na tym podatniku, to podatek ten oblicza, pobiera i...

Wysokość VAT z tytułu wynajmu apartamentu w celu podnajmu krótkoterminowego

Pytanie: Czy właściciel apartamentu wypoczynkowego ma prawo stosować 8% stawkę VAT, jeśli apartament udostępnia turystom poprzez umowę z firmą pośredniczącą, która otrzymała z Urzędu Statystycznego w Łodzi zakwalifikowanie swojej...

Usługi wydawania opinii a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Lekarz prowadzi prywatną praktykę lekarską (jednoosobowa działalność gospodarcza) nie podlegająca podatkowi VAT. W  grudniu wystawiła lekarka opinię medyczną na rzecz koncernu farmaceutycznego , czy powyższa czynność obliguje na...

Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu eksportu towarów

Pytanie: Dokonujemy sprzedaży eksportowej, w związku z tym wystawiamy faktury ze stawką 0%, klient zajmuje się wywozem samodzielnie. Od klienta otrzymujemy dokument eksportowy IE-599, gdzie mamy (przykładowe daty): 1. data zgłoszenia/zwolnienia...

Przekształcenie spółki a aktualizacja VAT-R

Pytanie: Spółka akcyjna została przekształcona aktem notarialnym w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 22.12.2017 r. Czy dla celów podatku VAT jest to nadal ten sam podatnik? Czy należy dokonać aktualizacji na...

Sprzedaż nabytych wierzytelności a VAT

Pytanie: Osoba fizyczna (podatnik VAT czynny) nabyła wierzytelność o wartości 1 mln zł w ramach prowadzonej działalności osoby fizycznej za kwotę przelewu wierzytelności 500 tys. Otrzymał wyłącznie umowę, Cedent nie wystawił faktury. Planuje...

Odszkodowanie za wywłaszczenie z wieczystego użytkowania pod budowę drogi

Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu VAT odszkodowanie za wywłaszczenie z wieczystego użytkowania pod budowę drogi krajowej? Jest plan zagospodarowania przestrzennego na tę niezabudowaną działkę (będącą w wieczystym...

Wysokość VAT z tytułu świadczenia usług medycyny chińskiej, zielarstwa i akupunktury

Pytanie: Moja klientka otworzyła firmę Zielarstwo i Akupunktura. W ramach działalności podała następujące PKD 85.59.B, 47.91.Z, 47.99.Z, 86.90.D, 86.90.E Zamierza sprzedawać zioła, akupunkturę, propagować zdrowe odżywianie wszystko zgodne z...

Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania kosztów ochrony obiektu

Pytanie: Spółka refakturuje usługi ochrony obiektu - fakturę za ochronę za grudzień otrzymała na początku stycznia 2018 r. (VAT naliczony będzie odliczony w deklaracji za styczeń 2018 r.). Spółka wystawiła refakturę za ochronę...

Księgowanie w ewidencji VAT otrzymywanych faktur korygujących zmniejszających

Pytanie: Jesteśmy dealerem samochodowym ,co miesiąc otrzymujemy kilka faktur korygujących do dokonanych w poprzednich miesiącach zakupów samochodów czy części/zwroty , rabaty/ Proszę o potwierdzenie, czy jeśli przed wysłaniem...

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez komitenta

Pytanie: Proszę o opinię w sprawie odliczenia VAT z faktury wystawionej przez komitenta komisantowi. Zawarliśmy umowę komisu na podstawie której sprzedajemy na rzecz komitenta nasiona gospodarstwom rolnym. Umowa komisu jest zgodna z KC....

Wystawienie rachunku przez podatnika zwolnionego podmiotowo

Pytanie: Jestem zwolniona z vat (na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Czy mogę wystawić rachunek? Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby wystawiła Pani dokument zatytułowany rachunkiem. Dokument ten w istocie będzie...

Handel samochodami a zwolnienie VAT

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. Zamierzam rozszerzyć swoją działalność o handel samochodami. Czy w związku z tym tracę prawo do zwolnienia z...

Zakup usługi pośrednictwa turystycznego

Pytanie: Spółka zarejestrowana w Polsce świadcząca usługi turystyczne otrzymała od podmiotu z niemieckiego notę uznaniową, która dotyczy prowizji od sprzedaży usług turystycznych. Nota uznaniowa została naliczona przez podmiot...

Kilka sklepów a obowiązek przesyłania plików JPK

Pytanie: Firma Handlowa prowadzi sprzedaż w trzech miastach, dla każdego sklepu jest prowadzona oddzielna księga przychodów i rozchodów oraz rejestry VAT, z których na koniec miesiąca sporządzane jest zestawienie, a na jego...

Zakup i przekazanie nagród w konkursie dla dzieci pracowników

Pytanie: Z okazji Świąt Bożego Narodzenia spółka zorganizowała konkurs na najlepszą bombkę, którą wykonywały dzieci pracowników. Z tej okazji zakupiono nagrody w postaci zabawek oraz torby. Cena jednostkowa prezentu...

Usługi w dziedzinie geofizyki a odwrotne obciążenie

Pytanie: Mój klient pyta mnie czy słusznie wystawił fakturę z vat zamiast odwrotnego obciążenia. "To jest obsługa geotechniczna, wykonywanie badań urządzeniem VSS, które wykonuje pomiary gruntu na powierzchni ziemi. Po linii wygląda...

Czas na wystawienie faktury do paragonu

Pytanie: Wystawiłam paragon w miesiącu styczniu - sprzedaż została ujęta i zaewidencjonowana w raporcie okresowym. Ile mam czasu na wystawienie faktury do paragonu, jeśli klient jej zażąda? Jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli...

Wysokość VAT z tytułu świadczenia usługi montażu dachu

Pytanie: Czy montaż dachu (na budynku o powierzchni do 300 metrów kwadratowych) wraz z materiałem, gdzie materiał stanowi 85% ceny, a usługa 15%, traktuje się jako usługę kompleksową? Czy mozna zatem sprzedać ja w stawce 8%? Obecnie...

Sprzedaż czytników ebooków a kasy rejestrujące

Pytanie: Czy sprzedaż czytników ebook ( nie książek w formie elektronicznej lecz urządzenia na którym te książki mogą być czytane) korzysta ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej do 20.000 PLN czy taka sprzedaż generuje...

Usługi wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą a obowiązek stosowania kas rejestrujących

Pytanie: Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi polegające na wynajmie autobusów i autokarów z kierowcą (PKWiU 49.39.31)? Czy taki wynajem na rzecz osób fizycznych podlega obowiązkowi ewidencji przy użyciu kasy...

Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Czy z tytułu świadczenia usług w zakresie rzeczoznawstwa techniki samochodowej i biegłego sądowego , powinno się dokonać rejestracji do podatku Vat bez względu na wysokość obrotów z takich usług . W zakresie tych usług...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT UE

Pytanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała zakupu towaru od zagranicznego kontrahenta (zakup przez internet z Hiszpanii). W związku z zakupem otrzymała fakturę z naliczonym podatkiem VAT o stawce 21%. Spółdzielnia nie dokonała...

Import usług u podatnika zwolnionego z podatku VAT

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako komik -artysta jest zwolniona z Vat na mocy art 43 i 113 ustawy o VAT. Do obróbki filmów z wystąpień używa programu Adobe zakupionego on line. Kontrahent przysłał...

Obowiązek przesyłania plików JPK_VAT a obowiązek składania deklaracji VAT

Pytanie: Jednososobowa firma rozliczająca kwartalnie podatek VAT w 2017 roku osiągnęła przychód w wysokości: 227.000 zł .Czy w 2018 roku będzie zmuszona wysyłać deklaracje VAT w postaci JPK elektronicznie co miesiąc? Czy może nadal je...

Zakup towarów w sklepach Biedronka a mechanizm odwrotnego obciążenia

Pytanie: Podatnik dokonuje zakupów w sieci Jeronimo Martins w sklepach Biedronka rozsianych po całej Polsce. Zakupy dokonywane są celem odsprzedaży opodatkowanej stawką 23 %. Sieć ta nie jest hurtownikiem tylko detalistą i nie ma możliwości...

Wysokość VAT z tytułu sprzedaży usług medycznych zagranicznej firmie

Pytanie: Z jaką stawką zafakturować usługi medyczne świadczone przez polski szpital w Polsce na rzecz odbiorcy z USA (firma)? Pacjenci przyjeżdżają na leczenie do Polski, ale koszty pokrywa firma amerykańska i na nią wystawiamy...

Obligatoryjne wystawianie faktur w formie elektronicznej

Pytanie: Czy jest już obowiązujący przepis o obligatoryjnym wystawianiu faktur wyłącznie w formie elektronicznej? Do kiedy podatnicy VAT mają prawo wystawiać faktury ręcznie (spełniają obowiązek prowadzenia rejestrów vat komputerowo i...

Zakup usługi od Facebook'a a import usług

Pytanie: Podatnik prowadzący KPIR (czynny podatnik VAT) otrzymał od Facebooka fakturę wystawioną w styczniu 2018 r. Faktura dotyczy usług wykonanych we wrześniu 2017 r. W którym miesiącu należy zaksięgować VAT? Odpowiedź: Import...

Obowiązek składania miesięcznych deklaracji VAT-7 przez niektórych małych podatników rozliczających VAT metodą kasową

Pytanie: W XII 2017 roku spółka z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą, zarejestrowała się do VAT jako czynny podatnik VAT z dniem 01-01-2018 r. Do rozliczenia wybrała metodę kasową VAT. Urząd napisał pismo, w którym...

Odliczenie VAT z faktury z błędnym NIP oraz adresem nabywcy

Pytanie: Kontrahent wystawił fakturę dla naszej firmy, która zawiera poprawną nazwę firmy, natomiast adres i NIP są błędne. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od tej faktury? Odpowiedź: Uważam, że spółka nie ma...

Powstanie prawa do odliczenia z faktur za usługi wsparcia technicznego

Pytanie: Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT od wsparcia technicznego do oprogramowania CAD w momencie otrzymania faktury, która nie została uregulowana? Usługa będzie realizowana przez 12 miesięcy. Czy odliczenie podatku VAT przysługuje...

Skutki nieodliczania częściowego podatku VAT w trakcie roku

Pytanie: Podatnik prowadząc sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną VAT w trakcie roku pomyłkowo nie odliczał VAT-u od wydatków mieszanych zamiast stosować w trakcie roku proporcję 90% odliczenia (błąd w programowaniu systemu księgowego). Czy...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów odbieranego przez trzeciego podatnika uczestniczącego w dostawie łańcuchowej

Pytanie: Polska spółka z o.o. otrzymała zamówienie na towar handlowy od firmy z Holandii. Towar kupuje na Słowacji. Towar dostarczany jest do oddziału firmy holenderskiej, który mieści się w Polsce. Transportem zajmuje się...

Dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczących samochodów demonstracyjnych

Pytanie: Jesteśmy dealerem samochodowym, oprócz sprzedaży mamy też wynajem samochodów. Posiadamy samochody demonstracyjne (osobowe), które służą do jazd próbnych oraz odpłatnie wynajmowane są pracownikom. Czy mamy...

Treść faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Pytanie: Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze dokumentującej WDT? Czy prawidłowe jest zamieszczenie na takiej fakturze słów "odwrotne obciążenie"? Odpowiedź: Faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów...

Świadczenie usługi księgowej dla podmiotu zagranicznego przez podatnika zwolnionego od podatku VAT

Pytanie: W jaki sposób udokumentować transakcję świadczenia usługi księgowej (występowanie jako pełnomocnik do doręczeń, sprawdzanie dokumentów, rejestrów do VAT) przez podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1...

Miejsce świadczenia usługi tłumaczenia instrukcji

Pytanie: Czy usługa tłumaczenia instrukcji z języka angielskiego na język szwedzki i fiński wykonana w Finlandii przez podatnika VAT UE na rzecz polskiego podatnika VAT UE podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Odpowiedź: Tak, świadczenie tej usługi...

Zawieszenie wykonywania działalności a obowiązek przesyłania plików JPK_VAT

Pytanie: Czy spółka, która zawiesiła działalność w IV kwartale 2017 r. mimo to jest zmuszona składać JPK od 1 stycznia 2018 r.? Dodam, że od stycznia nie prowadzi żadnej działalności. Odpowiedź: Jeżeli w świetle...

Wystawienie faktury zbiorczej do kilku paragonów a JPK

Pytanie: Czy można wystawić jedną fakturę sprzedaży zbiorczą do kilku paragonów z kasy rejestrującej z różnych miesięcy np. faktura wystawiona 31.01.2018 r. do paragonów z dnia 15.11.2017 r., 19.12.2017 r. i 31.01.2018 r.?...

Wykazanie w JPK_VAT sprzedaży poza terytorium kraju oraz importu usług

Pytanie: Jak w JPK wykazać usługi świadczone dla odbiorców poza granicami Polski (VAT rozliczany przez odbiorców) oraz import usług? Podatnik sądzi, że dla usług świadczonych dla odbiorców poza granicami Polski w JPK ma być...

Usługi automatycznej myjni samochodowej a JPK

Pytanie: Podatnik prowadzi automatyczna myjnię samochodową i nie ma zainstalowanej kasy fiskalnej, jest czynnym podatnikiem vat. Sprzedaż prowadzona jest dla osób fizycznych. Do tej pory utargi ewidencjonował na podstawie dowodu wewnętrznego...

Wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT a JPK

Pytanie: Prowadzę firmę, która zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Dodatkowo prowadziłem również usługi najmu, z których zrezygnowałem w dniu 31.12.2017 roku. Jestem czynnym podatnikiem VAT natomiast od stycznia 2018...

Obowiązek przekazywania na żądanie plików JPK_MAG

Pytanie: Spółka jawna prowadząca działalność polegającą na handlu wyrobami mięsnymi prowadzi księgi rachunkowe na podstawie umowy z biurem rachunkowym. Biuro prowadzi te księgi komputerowo. Towary w księgach są ujmowane według zasady...

Moment odliczenia VAT z faktury "metoda kasowa"

Pytanie: Jesteśmy podatnikiem VAT rozliczającym się na zasadach ogólnych. Od kontrahenta otrzymaliśmy za towar fakturę metoda kasowa. Kiedy mamy prawo odliczyć VAT naliczony z takiej faktury? Czy mamy prawo odliczyć VAT, jeśli...

Wystawianie rachunków dla osób prywatnych

Pytanie: Czy podmiot (psychoterapeuta zwolniony z VAT) może wystawiać jednocześnie rachunki dla osób fizycznych i faktury dla podmiotów gospodarczych? Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby podmiot, o którym mowa, wystawiał...

Powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług biurowych

Pytanie: Spółka z o.o. wystawia z góry faktury kwartalne za świadczone usługi biurowe, tj. w pierwszym miesiącu kwartału, którego dana faktura dotyczy. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie...

Kurs przeliczeniowy przy dokonaniu zakupu w euro

Pytanie: Spółka z o.o. zamówiła wózki paletowe u kontrahenta krajowego, rozliczenie w walucie EUR. 08 listopada 2017 r. zapłacono przedpłatę w wysokości 25% wartości wózków, otrzymano fakturę krajową na...

Zawieszenie wykonywania działalności a korzystanie z prawa do odliczenia

Pytanie: Firma zawiesiła działalność gospodarczą na okres 12 miesięcy. W okresie zawieszenia ponosi koszty czynszu za lokal siedziby i koszty abonamentu telefonicznego. Czy podatek VAT od takich wydatków odlicza co miesiąc w deklaracji VAT-7...

Wysokość VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych w mieszkaniach przeznaczonych do wynajmu

Pytanie: Firma zakupiła mieszkanie, które zamierza wynająć prywatnym lokatorom. Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona faktura za usługi budowlane przeprowadzone w tym mieszkaniu? Odpowiedź: Faktura dokumentująca świadczenie usług...

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży sklepu internetowego

Pytanie: Spólka z o.o. prowadzi sklep internetowy i stacjonarny. Dla każdego klienta, także osoby fizycznej, który dokonał zakupu w sklepie internetowym lub na allegro wystawiamy fakturę. Za sprzedany towar otrzymujemy zapłatę na konto...

Rozliczenie zakupu samochodu od niemieckiej firmy

Pytanie: Spółka z o.o. będąca czynnym, unijnym podatnikiem vat zakupiła od firmy niemieckiej samochód osobowy. Firma niemiecka będąca czynnym unijnym podatnikiem vat wystawiła na spółkę zoo fakturę bez vat. W jaki...

Ubruttowienie wynagrodzenia a podstawa opodatkowania importu usług

Pytanie: Jednostka w roku 2017 dokonała zakupu szablonu strony internetowej od kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych. W przypadku dokonania wypłaty wynagrodzenia amerykańskiemu kontrahentowi z tytułu opłaty licencyjnej za użycie szablonu strony...

Stosowanie stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przechowywanych po zakupie

Pytanie: W sierpniu 2017 r. nasza spółka dokonała sprzedaży ziemiopłodów do firmy niemieckiej. zgodnie z podpisanym kontraktem oraz ze względów logistycznych towar pozostał w naszej spółce w przechowaniu. w sierpniu 2017...

Opodatkowanie zakupu towaru na Słowacji dla polskiego oddziału holenderskiej firmy

Pytanie: Polska Spółka otrzymała zamówienie na towar handlowy od firmy holenderskiej. Towar zakupiony zostanie na Słowacji i przywieziony do oddziału firmy holenderskiej, który mieści się w Polsce. Transportem zajmuje się...

Podatnicy składający kwartalne deklaracje VAT-7K a obowiązek przesyłania plików JPK_VAT

Pytanie: Osoba fizyczna wybrała metodę kasową rozliczania VAT. Czy postępuje prawidłowo wykazując VAT należny w miesiącu zapłaty lub 180 dnia od upływu terminu zapłaty, a podatek naliczony również w miesiącu uregulowania płatności...

Prawo do odliczenia a przerejestrowanie nabytego samochodu

Pytanie: Kiedy można odliczyć VAT  przy zakupie samochodu wcześniej już zarejestrowanego.?Faktura jest z listopada 2017 r., a przerejestrowano samochód w grudniu 2017 r.? Odpowiedź: Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury...

Stawka VAT przy dostawie okularów korekcyjnych przeciwsłonecznych

Pytanie: Jaką należy zastosować stawkę VAT na dostarczenie korekcyjnych okularów przeciwsłonecznych według brzmienia Ustawy o VAT od dnia 19.01.2018 r.? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy sprzedawane korekcyjne okulary...

Świadczenie usług budowlanych a kasy rejestrujące

Pytanie: Prowadzę działalność usługi remontowo budowlane. Czy w tej działalności po przekroczeniu limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych 20 tys j est obowiązek instalacji kasy fiskalnej? Płatności za wszystkie moje usługi...

Opodatkowanie usługi nadzoru nad montażem reklamy świetlnej

Pytanie: Wykonanie usługi nadzoru nad montażem na nieruchomości położonej w Chile. Jesteśmy firmą produkcyjną. Produkujemy reklamy świetlne. Otrzymaliśmy zlecenie z naszej firmy matki (naszego 100% udziałowca) wykonania nadzoru nad montażem...

Refakturowanie na zagraniczną spółkę kosztu zakupu domeny internetowej

Pytanie: Spółka z o.o. posiada udziały w spółce ukraińskiej, poniosła koszty na zakup domeny internetowej, które zamierza refakturować na spółkę ukraińską. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na refakturze,...

Świadczenie usług dostępu do internetu a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Podatnikiem jest spółka z o.o. która świadczy usługi telekomunikacyjne, polegające na stałej dostawie dostępu do internetu na lokalnym rynku oraz jest dostawcą sieci telefonii stacjonarnej, ale te ostatnie na zasadzie...

Wystawianie faktury korygującej po wystawieniu faktury korygującej

Pytanie: Sprzedaliśmy 100 sztuk towaru 10.11.2017 w cenie 10 pln netto za sztukę oraz 200 sztuk towaru 20.11.2017 w cenie 10 pln za sztukę, zatem w listopadzie sprzedaliśmy w sumie do tego samego klienta 300 sztuk po 10 pln = 3.000 pln netto. Zgodnie...

Obciążenie nabywcy samochodu kosztami rejestracji i ubezpieczenia

Pytanie: Podatnik sprzedaje samochód innemu podmiotowi gospodarczemu. Przed sprzedażą samochodu podatnik poniósł koszty rejestracji pojazdu oraz zawarł umowę ubezpieczenia OC. Polisa została zapłacona już po sprzedaży pojazdu....

Stawka VAT na czyszczenie przepustów drogowych

Pytanie: Jesteśmy Spółką zajmującą się gospodarką ściekową. Działamy na terenie dwóch Gmin. Jedna z Gmin zleciła nam czyszczenie przepustów drogowych. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować? Odpowiedź:...

Import usługi remontowej

Pytanie: Spółka z o.o. , podatnik VAT czynny i VAT UE jest inwestorem, podpisała umowę na remont pomieszczeń (usługa budowlana) znajdujących się w Polsce. Wykonawcą robót jest firma z Wielkiej Brytanii, która nie jest...

Zakup usługi szkolenia online a import usług

Pytanie: Czy zakup udziału w szkoleniu prowadzonym online od firmy mającej siedzibę poza Polską będzie stanowił import usług dla kupującego? Szkolenie jest prowadzone w zamkniętej grupie na facebooku oraz przez komunikator skype, uczestnik ma w...

Aport przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

Pytanie: Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) planuje wnieść aportem całe przedsiębiorstwo do nowo powstałej spółki cywilnej, w której będzie wspólnikiem. Aport jest przewidziany...

Odliczenie VAT przy zakupie usługi cateringowej nabytej wraz z usługą szkoleniową

Pytanie: Spółka z o.o. zorganizowała dla swoich pracowników szkolenie związane z wykonywaną pracą. Podczas szkolenia pracownicy otrzymali posiłek zamówiony w formie cateringu. Spółka otrzSpółka z o.o....

Miejsce świadczenia usługi wykonania projektu sklepu

Pytanie: Z jaką stawką VAT powinna być zafakturowana usługa projektu sklepu, który usytuowany jest na Ukrainie, natomiast nabywcą i zleceniodawcą usługi jest polski podatnik? Czy miejscem opodatkowania powinno być miejsce położenia...

Zaliczki a informacje podsumowujące VAT-27

Pytanie: Wystawiam fakturę zaliczkową do zaliczki na towar rozliczany w ramach odwrotnego obciążenia. Czy taka zaliczka powinna wejść do deklaracji VAT-27? Odpowiedź: Tak, zaliczki otrzymywane na poczet dostaw towarów, dla których...

Brak faktury zaliczkowej a obowiązek rozliczenia podatku VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

Pytanie: Wysłaliśmy firmie podwykonawcy zaliczkę w kwietniu. Podwykonawca nie wystawił faktury zaliczki (z odwrotnym obciążeniem). Czy my niezależnie od tej sytuacji jesteśmy obowiązani rozliczyć VAT za 04/2017 r.? Odpowiedź: Tak, w...

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych a korzystanie ze zwolnienia podmiotowego

Pytanie: Podmiot prowadzący biuro rachunkowe, korzystający ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1, wykonujący tylko i wyłącznie usługi księgowe bez doradztwa, zamierza sporządzić dokumentację cen transferowych dla...

Nieodpłatne przekazanie banerów reklamowych

Pytanie: Przekazaliśmy do współpracujących z nami sklepów banery reklamowe z naszym logo. Sklepy te sprzedają oprócz innych towarów również towary naszej firmy. wcześniej banery zostały przez nas zakupione , a...

Śmierć podatnika VAT a obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego

Pytanie: Zmarła osoba fizyczna zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Czy spadkobiercy mają obowiązek sporządzić i opodatkować remanent likwidacyjny po tej osobie? Odpowiedź: Nie, spadkobiercy osoby fizycznej, o której mowa, nie mają...

Stawka VAT przy świadczeniu usług opiekuńczych

Pytanie: Stowarzyszenie zajmuje się opieką nad osobami starszymi. Są to usługi opiekuńcze w formie świetlicy opiekuńczej. Część osób opłaca za pobyt w naszej placówce w całości. Za część osób płaci miasto na podstawie...

Podstawa opodatkowania przy świadczeniu usług menadżerskich

Pytanie: Czy podstawą do naliczania podatku VAT w kontrakcie menadżerskim jest kwota wynagrodzenia brutto z kontraktu czy netto? Czy osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113...

Dokonywanie zaokrągleń w informacjach podsumowujących VAT-UE

Pytanie: Jak należy należy dokonywać zaokrągleń w informacjach podsumowujących VAT-UE? Czy każdą fakturę osobno od tej samej firmy i sumować zaokrąglone faktury? Czy zaokrąglać dopiero sumę faktur na danym NIP-ie. Czy może wystąpić...

Miejsce świadczenia usług montażu i demontażu rusztowań

Pytanie: Z jaką stawką VAT wystawiamy fakturę sprzedaży usług montażu i demontażu rusztowań wraz z najmem rusztowań dla podatnika z Włoch (podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, posługuje się włoskim nr NIP). Budowa znajduje się w Polsce i...

Użyczenie lokalu córce

Pytanie: Podatniczka jest właścicielką domu w którym, prowadzona jest działalnośc gospodarcza jej córki (nastąpiło użyczenie lokalu), w domu tym znajduje się następny lokal. Czy właścicielka domu może zrobić cesję na...

Import usług od podatnika niezarejestrowanego do VAT UE

Pytanie: Jako firma spedycyjna z polskim VAT UE zlecieliśmy firmie z Estonii przewiezienie towaru z Włoch do Polski. Przyszła do nas faktura od klienta z Estonii bez ich VAT UE. Okazało się, że nie są zarejestrowani jako VAT UE. Czy w tym przypadku...

Sprzedaż lokalu użytkowego nabytego od gminy

Pytanie: Osoba fizyczna łącznie z małżonkiem kupiła w 2008 roku od Gminy nieruchomość - lokal użytkowy bez VAT. Przeznaczyła ten lokal na potrzeby biura prowadzonej przez siebie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami...

Korekty transakcji udokumentowanych fakturą i paragonem

Pytanie: Hotel transakcje z osobami fizycznymi dokumentuje paragonem fiskalnym - do każdego paragonu system automatycznie drukuje fakturę. Zdarza się, że klient rezygnuje z usługi na którą wpłacił zaliczkę (nabitą na kasę fiskalną) lub...

Odliczenie VAT z faktur wystawianych przez bary szybkiej obsługi

Pytanie: Czy można odliczać vat naliczony z faktur dotyczących zakupów jedzenia w barach/restauracjach szybkiej obsługi (fast-food), gdzie na fakturze nie widnieje "usługa gastronomiczna" a konkretnie zakupione produktu np. frytki, cola,...

Sprzedaż zagranicznej firmie towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

Pytanie: Firma rumuńska nie posiadająca siedziby w Polsce wykonuje usługę na rzecz polskiego przedsiębiorcy. Kupuje u nas blachę w celu wykonania usługi . Sprzedawana blacha podlega odwrotnemu obciążeniu (24.10.31.00). Czy do powyższej...

Skutki VAT sprzedaży samochodu, od którego nie były dokonywane żadne odliczenia

Pytanie: Korzystam z prywatnego samochodu ciężarowego do celów służbowych jestem podatnikiem podatku VAT, ale nie odliczałam VAT-u z paliwa do tego samochodu. Czy przy jego sprzedaży muszę naliczyć VAT? Odpowiedź: Uważam, że z tytułu...

Rozliczanie faktur korygujących wystawianych do faktur ze zwolnieniem od podatku VAT

Pytanie: Spółka wystawia korekty na rabat do sprzedaży zwolnionej. Czy korekty takie muszą być podpisane przez odbiorcę lub spółka powinna posiadać potwierdzenie dostarczenia, aby ująć dokument korekty w rejestrze i deklaracji...

Opodatkowanie VAT usług spedycyjnych świadczonych dla polskich klientów

Pytanie: Jesteśmy firma spedycyjną. Korzystamy z przewoźników z rożnych polskich firm od których otrzymujemy faktury za transport. My wystawiamy faktury na klientów plskich tytułem USŁUGA SPEDYCYJNA. Spotkałam się ze...

Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego

Pytanie: W maju 2016 r. otworzyłem działalność gospodarczą korzystając ze zwolnienia VAT. Niestety już w 10/2016 przekroczyłem limit fakturą na w sumie kwotę netto 13.910 zł z dnia 10.10.2016 r. Pomyliłem się opierając się na przepisach...

Odliczenie VAT z tytułu nabycia usługi mycia samochodu

Pytanie: Czy od usługi mycia, sprzątania oraz prania tapicerki w samochodzie osobowym wykorzystywanym w działalności gospodarczej przysługuje 100% odliczenie podatku VAT? Odpowiedź: Nie, kwota podatku naliczonego z faktur dokumentujących...

Odliczenie VAT z pozycji faktury dotyczącej kosztów dojazdu i noclegu

Pytanie: Otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę za usługę serwisową maszyny na której oprócz kosztów naprawy, dojazdu są koszty noclegu. Czy mamy prawo odliczyć VAT od całości faktury? Odpowiedź: Koszty noclegu i dojazdu, o...

Rozliczenie importu usług

Pytanie: Podmiot z Turcji wystawił fakturę za usługę selekcji towaru wykonaną w Turcji, ze stawką VAT jako transakcja krajowa. Według dostawcy usługa w Turcji podlega pod VAT. Nie jesteśmy zarejestrowani do VAT w Turcji, czy taką fakturę...

Nabywanie usług magazynowania w innym państwie członkowskim

Pytanie: Jak wykazać w deklaracji VAT7 i informacji podsumowującej VAT UE magazynowanie towaru w innym kraju członkowskim? Spółka z kraju członkowskiego UE chce przesunąć na przechowanie na magazyn posezonowy spółki Dominującej z...

Usługi noclegowe a kasa fiskalna

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą świadcząć usługi noclegowe. Posiadam kasę fiskalną i mam problem z wystawianiem paragonów kiedy i komu i czy ma znaczenie fakt wystawienia faktury bądż na osobę fizyczną bądż na...

Numery VAT w ewidencji VAT oraz plikach JPK

Pytanie: Jak prawidłowo prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT oraz JPK - w przypadku czynności objętych procedurą odwrotnego obciążenia - zał. 11 i zał. 14 ustawy o VAT? Czyje dane należy wpisywać jako dane...

Opodatkowanie VAT umowy o rozbiórkę budynków

Pytanie: Spółka z o.o. zawarła z Gminą umowę na rozbiórkę dwóch budynków. Z zapisów umowy wynika, iż Spółka z o.o. dokona rozbiórki celem pozyskania gruzu budowlanego powstałego w wyniku...

Postępowanie restrukturyzacyjne a obowiązek korekty przez dłużnika

Pytanie: Spółka od 10.07.2016 do 02.11.2016 r. znajdowała się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. W tym czasie nie korygowała podatku VaT naliczonego w ramach ulgi na złe długi z faktur w których minął 150 dzień od terminu...

Opłacenie z

Pytanie: Spółka zawarła umowę z nabywcą na dostawę dużej ilości towaru wg następującej zasady: sprzedawca przekaże należność wynikającą z tego kontraktu do banku, który zapłaci mu za kontrakt całą wartość na którą...

Rozwiązanie umowy przedwstępnej a VAT

Pytanie: W związku z wykonaniem zawartej w czerwcu b.r. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, tego samego miesiąca wpłacono zaliczkę, na co sprzedawca potwierdził fakturą zaliczkową VAT. W sierpniu b.r. rozwiązano ww. przedwstępną...

Ujęcie w deklaracji VAT-7 kosztów modernizacji

Pytanie: Spółka z o.o. wynajęła budynek na potrzeby działalności gospodarczej, w celu przystosowania budynku, podjęła się modernizacji, której koszty będą wyższe niż 3500 zł, modernizacja będzie trwała około roku ii została...

Zakup telefonu w celu odsprzedaży pracownikowi

Pytanie: Spółka z o.o. chce kupić telefony dla swoich pracowników. Jeden z pracowników zapytał czy może prosić o zakup dodatkowego telefonu(cena tego telefonu będzie korzystniejsza gdy zakup będzie przez firmę). Po zakupie...

Zakup usługi budowlanej odsprzedawanej kontrahentowi zagranicznemu a odwrotne obciążenie

Pytanie: Spółka zleciła dostawcy wykonanie usługi budowlanej, którą następnie będzie refakturować kontrahentowi z zagranicy. Czy spółka powinna otrzymać od dostawcy usługi budowlanej fakturę w procedurze odwrotnego...

Koszty transportu produktów rolnych nabywanych od rolników ryczałtowych

Pytanie: Klient kupuje od rolnika ryczałtowego towar, rolnik sam dostarczy towar, z jaką stawką VAT na być na FV usługa transportowa, która ma być wyszczególniona na FV? Czy możemy zastosować zasadę ogólną i wystawić to ze...

WNT od firmy spoza Unii Europejskiej

Pytanie: Czynny podatnik VAT chce zakupić towar od firmy, która zarejestrowana jest na Tajwanie, ale towar zostanie przesłany do polski z Włoch. Tam też jest produkowany. Podatnik będzie posiadał fakturę z Tajwanu i do niej list przewozowy...

Podstawa opodatkowania przy remanencie likwidacyjnym

Pytanie: Podatnik na gruncie własnym wybudował prywatnie pomost wraz z budynkiem hangaru dla łodzi. W trakcie budowy pomostu przekwalifikował pomost jako używany do celów działalności gospodarczej i od części wydatków związanych z...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów do innego niż Polska państwa członkowskiego

Pytanie: Mam następującą transakcję: Polska firma (A), czynny podatnik VAT i VAT-UE w Polsce, kupuje towar od szwedzkiej firmy zarejestrowanej jako podatnik VAT w Szwecji. Towar jest przewożony ze Szwecji na Litwę przez dostawcę. Na Litwie towar...

Stawka VAT na usługi nauki gry na instrumentach

Pytanie: Prywatna szkoła muzyczna prowadzi zajęcia nauki gry na różnych instrumentach. Co do zasady są to kursy grupowe. Czy prawidłowe będzie opodatkowanie stawką VAT 8% sprzedaży miesięcznych karnetów na zajęcia gry na...

Otrzymanie faktury korygującej dotyczącej zakupu objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

Pytanie: Firma często robi zakupy materiałów z odwrotnym obciążeniem. W miesiącu dostawy towarów wykazuje vat naliczony i należny. Kiedy spółka ma wykazać vat naliczony i należny z korekt przy: zwrocie towarów, zmianie...

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów świadczonej dla niepodatnika

Pytanie: Transport towarów wykonywany na rzecz niepodatnika, który rozpoczyna się i kończy na terytorium dwóch różnych państw członkowskich tu Wegry-Malta i Belgia-Polska, czy to oznacza że miejsce ich opodatkowania to...

Odliczenie VAT z tytułu WNT udokumentowanego paragonem

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarcza na zasadach ogólnych (podatkowa książka przychodów i rozchodów) jako czynny podatnik VAT. Raz na kwartał dokonuje zakupów towarów handlowy w Niemczech . Transakcje te...

Treść faktur wystawianych przez prosumentów

Pytanie: Osoba fizyczna założyła fotowoltanikę. Jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne oraz działalność pozarolniczą. Faktury od sprzedawcy prądu są wystawiane na gospodarstwo rolne. W wyniku rozliczenia wytwarzanego prądu, sprzedawca prądu...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu nabytego na aukcji

Pytanie: Nasza firma sprowadza samochody z zagranicy. Zakupów dokonujemy na własny rachunek, nabyte samochody stają się naszymi środkami trwałymi. Transakcje przeprowadzamy za pośrednictwem domów aukcyjnych. Dokumentem otrzymywanym...

Sprzedaż działki w Polsce przez obcokrajowca

Pytanie: Obywatel Niemiec chce sprzedać w Polsce działkę budowlaną (niezabudowaną) deweloperowi, czy ta transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Odpowiedź: Najprawdopodobniej wskazana transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem...

Obciążenie kontrahenta kosztami prób technologicznych

Pytanie: Produkujemy dla naszej siostry wyroby, które później sprzedajemy na zasadach WDT. Mamy umowę, że zanim zaczniemy produkować robimy próby technologiczne i na te potrzeby kupujemy komponenty do produkcji. Czasem...

Opodatkowanie usług świadczonych dla zagranicznego podatnika posiadającego polski NIP

Pytanie: Spółka z o.o., krajowy podatnik VAT zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, świadczy usługi logistyczne w kraju na rzecz włoskiego podatnika VAT (siedziba we Włoszech),który posługuje się u nas w...

Rozliczenie duplikatu faktury korygującej

Pytanie: Nabywca w lutym 2018 r. odebrał duplikat faktury korygującej zmniejszającej (data wystawienia duplikatu 01.02.2018). Faktura korekta in minus była wystawiona 06.11.2017, ale w ogóle nie była w posiadaniu nabywcy. Ponadto podatnik nie...

Wynajem apartamentu w inwestycji typu condo-hotel

Pytanie: Zakup apartamentu w inwestycji typu condo-hotel. Apartamenty są sprzedawane jako lokale usługowe. Po zakupie podpisuje się umowę najmu na np. 30 lat z operatorem i wystawiania się fakturę za najem. Jak wygląda tutaj kwestia VATu? Podatnik...

Sprzedaż działki przez fundację

Pytanie: Fundacja mająca status organizacji pożytku publicznego nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też VAT-owcem. W latach 80 tych otrzymała w darowiźnie działkę. Działka jest niezabudowana, ale ma wydane warunki zabudowy. Fundacja...

Handel przedmiotami z gier komputerowych a kasy fiskalne

Pytanie: Posiadając PKD 47.91.Z (czyli handel internetowy) będę zajmował się handlem wirtualnymi przedmiotami w grach sieciowych. Przedmioty będą nabywać osoby fizyczne płacąc za nie wyłącznie na rachunek bankowy. Będą to osoby z całego...

Opodatkowanie dostawy rolet montowanych w Niemczech na zlecenie polskiego klienta

Pytanie: Jak prawidłowo udokumentować dostawę rolet z montażem odbiorcy krajowemu (jaką zastosować stawkę podatku VAT), miejsce wykonania usługi Niemcy. 1. Klient polski zamówił u producenta rolety wraz z montażem - miejsce montażu...

Import usługi leasingu

Pytanie: Podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy z firmą zarejestrowaną w Irladii. Firma ma siedzibę w Irlandii i dodatkowo prowadzi działalność również z Polsce i jest tu zarejestrowana. Faktura za leasing jest...

Świadczenie usług IT a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Czy podmiot świadczący usługi IT może skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT? (przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto). Mam wątpliwości czy usługi IT nie są traktowane...

Odsprzedaż karnetów sportowych pracownikom

Pytanie: Podatnik kupuje karnety sportowe dla pracowników ze środków obrotowych. Karnety sportowe są na okres 30 dni np. od 3.02.2018-2.03.2018 Podatnik płaci za karnet w następnym miesiącu czyli np. 5.03.2018, podatnik otrzymuje...

Wysokość VAT dla usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Pytanie: Jaka stawka VAT powinna obowiązywać w przypadku usług za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej? Nadmieniam, że jest to oddzielna kanalizacja opadowa gdzie ścieki...

Rozliczenie importu usługi wynajmu urządzenia

Pytanie: Podatnik zarejestrowany do VAT UE otrzymał od podatnika z Holandii (również zarejestrowanego do VAT UE) fakturę za usługę abonamentową za urządzenie (komunikator) z zapisem reversed charged i powołaniem na art. 196 Dyrektywy...

Odliczanie VAT z jednej z dwóch kolejnych deklaracji VAT-7K

Pytanie: Rozliczam się kwartalnie z podatku VAT. Czy mogę w pierwszym kwartale rok 2018 rozliczyć VAT od autostrad za okres od lipca do grudnia 2017? Odpowiedź: Tak, jako podatnik rozliczający się kwartalnie może Pan w ramach deklaracji VAT-7K za...

Obowiązek przechowywania raportów dobowych

Pytanie: Podatnik rejestruje sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności na kasie fiskalnej. Codziennie wykonuje raport dobowy a na koniec miesiąca raport miesięczny. Raport miesięczny składa się z wydruku raportów...

Odliczenie VAT z faktury za hotel

Pytanie: Przedsiębiorca (KPiR + VAT) wykonujący usługi transportowe zatrudnia kierowców. Jeden z nich miał wypadek i uszkodził auto. Auto zostało odholowanie. Na fakturze firma wykonująca usługę holowania umieściła m.in. usługę...

Obciążanie najemcy kosztami bieżącej eksploatacji

Pytanie: Spółka wynajmuje lokale. Zgodnie z umową najemca oprócz ustalonego czynszu ponosi koszty bieżącej eksploatacji w tym fundusz remontowy, media. Rachunek za koszty eksploatacji za miesiąc październik spółka otrzymała w...

Zakup towaru od zagranicznej firmy posiadającej oddział w Polsce

Pytanie: Zamawiam towar, wszystkie potwierdzenia były wystawiane z siedziby w Polsce w Warszawie ale otrzymałam informację, że faktura zostanie wystawiona z firmy z Holandii adres na fakturze jest holenderski a NIP Polski. Przysłali mi informację...

Treść faktury dokumentującej wykonanie usługi transportowej wykonanej dla kontrahenta spoza UE

Pytanie: Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT (chodzi mi o stawkę VAT) za usługę transportową towarów z Włoch do Niemiec dla kontrahenta z Chin? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji należy wystawić fakturę bez danych dotyczących stawki...

Stawka VAT na szkolenie dla ZUS

Pytanie: Przedsiębiorca (osoba fizyczna prow. działalność gosp.; czynny podatnik VAT) wygrał przetarg na zorganizowanie szkolenia dla pracowników ZUS. W informacji ZUS podano, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo...

Rozpoznanie z opóźnieniem zakupu objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

Pytanie: Jakie konsekwencje grożą firmie, która przyjęła fakturę zakupową z datą wystawienia i datą dostawy towaru z lutego 2018 r. na odwrotne obciążenie w miesiącu marcu 2018 r. Czyli naliczyła i odliczyła podatek VAT w  marcu....

Ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej a ulga na zakup kas

Pytanie: Podatnik prowadził działalność gospodarczą, ewidencjonując obroty przy użyciu kasy fiskalnej (nie korzystał z ulgi na zakup), działalność zlikwidował, a następnie po 4 latach założył kolejną (nr NIP pozostał ten sam, zmienia...

Odliczenie VAT z faktury za naprawę samochodu opłaconą częściowo przez zakład ubezpieczeń

Pytanie: Firma prowadząca pełną księgowość zawarła z firmą ubezpieczeniową polisę na ubezpieczenie samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych. Polisa obejmuje OC i AC i...

Data wykonania na zbiorczych fakturach dokumentujących świadczenie usług transportowych

Pytanie: Jeden ze współwłaścicieli spółki jawnej dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i nie posiada własnego transportu. Spółka jawna wykonuje usługi transportowe na rzecz firmy...

Rozliczenie faktury "in minus" dotyczącej eksportu towarów

Pytanie: W lipcu 2017 roku dokonaliśmy eksportu towarów do Nowej Zelandii, klient otrzymał towar nie zgody z zamówieniem ale próbował go sprzedać. Niestety sprzedał tylko część towaru, pozostałą część chce sprzedać po...

Rozliczenie faktury korygującej dane nabywcy

Pytanie: Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. w czerwcu wystawiłem fakturę sprzedaży. Teraz okazało się, że ująłem na niej złego nabywcę. W sierpniu wystawiłem fakturę korygującą dane formalne. w jaki...

Rozliczenie faktury korygującej obniżającej wystawianej ze względu na błąd istniejący od początku

Pytanie: Jak prawidłowo ująć w deklaracji VAT fakturę korygującą "in minus" w przypadku błędu pierwotnego (w jakim okresie)? Czy spółka musi posiadać potwierdzenie otrzymania korekty czy bez niej może skorygować okres w...

Korekta VAT związana z uznaniem za środek trwały samochodu stanowiącego towar handlowy podatnika

Pytanie: Samochód został zakupiony w lipcu jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży. Odliczono 100% VAT. W sierpniu zadecydowano przeznaczyć go na środek trwały 50% VAT. Czy w sierpniu można skorygować całe 50% VAT czy tylko za...

Otrzymanie zaliczki dotyczącej usługi budowlanej rozliczanej przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia

Pytanie: Kiedy należy wykazać zaliczkę na usługę budowlaną rozliczaną w procedurze odwrotnego obciążenia? Zapłaciliśmy zaliczkę 29-06-2018 r, natomiast zaliczka wpłynęła na konto naszego klienta 02-07-2018. Kiedy prawidłowo powinniśmy...

Korekta VAT w związku ze sprzedażą samochodu wykorzystywanego w sposób mieszany

Pytanie: W dniu 1 stycznia 2018 r. kupiłem samochód osobowy za kwotę netto 50.000 zł (środek trwały). Odliczyłem tylko 50% (wykorzystywany do celów mieszanych) wartości VAT tj. kwoty 5.750 zł. W dniu 1 lipca 2018 r....

Wysokość VAT na usługi stomatologa

Pytanie: Czy wszystkie usługi stomatologa są przedmiotowo zwolnione z VAT? Odpowiedź: Nie wszystkie usługi świadczone przez lekarza dentystę (stomatologa) są zwolnione przedmiotowo od podatku VAT. Zwolnione przedmiotowo od podatku VAT nie są...

Data poniesienia pierwszego wydatku dotyczącego pojazdu samochodowego

Pytanie: Jaka prawidłowo określić datę pierwszego wydatku? Nie wpłacamy zaliczek, otrzymujemy fakturę za zakup nowych pojazdów - data wystawienia 03-09-2018 r., a data dostawy 12-09-2018 r. Która data jest wiążąca, aby liczyć 7 dni...

VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych na terytorium Niemiec

Pytanie: Wykonuję roboty budowlane na terenie Niemiec dla osób fizycznych, faktury wystawiam w euro, posiadam kasę fiskalną. Czy powinienem rejestrować sprzedaż usług budowlanych na terenie Niemiec dla osób fizycznej na kasie...

Rabat towarowy - rozliczenie VAT

Pytanie: Zgodnie z polityką sprzedaży proponujemy naszym klientom dodatkowy rabat towarowy uzależniony od osiągniętego obrotu. Każdy klient ma ustaloną kwotę, za którą będzie mógł pobrać nasze produkty jako rabat...

Korekta VAT z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu wykupionego z leasingu

Pytanie: Zakupiliśmy samochód osobowy VW Taureq gdzie odliczamy 50% VAT. Był to leasing i do użytkowania samochód został przyjęty w listopadzie 2015 r. (zakup w tym samym miesiącu). Wykup z leasingu nastąpił w czerwcu 2018 r. Od...

Skutki VAT otrzymania rabatu pośredniego

Pytanie: W związku z osiągnięciem rocznego planu zakupowego danego produktu firmie  - zgodnie z zawartą umową - należy się premia. Produkty kupowane są od kilku dystrybutorów towaru, a nie bezpośrednio od producenta, z...

Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opóźnieniem

Pytanie: Podatnik VAT czynny dokonał zakupu materiałów w miesiącu kwiecień 2018, natomiast faktura za materiały dotarła do niego w lipcu 2018 r. Czy podatnik może odliczyć VAT naliczony w miesiącu, kiedy dotarła do niego faktura -...

Zaliczki na usługi budowlane rozliczane w procedurze odwrotnego obciążenia

Pytanie: Kiedy należy wykazać zaliczkę na usługę budowlaną rozliczaną w procedurze odwrotnego obciążenia? Zapłaciliśmy zaliczkę 29-06-2018 r, natomiast zaliczka wpłynęła na konto naszego klienta 02-07-2018. Kiedy prawidłowo powinniśmy...

Daty dotyczące faktur zakupu wykazywane w plikach JPK_VAT

Pytanie: Czy dla celów JPK ewidencja w zakresie zakupu należy obowiązkowo wypełniać min pole data sprzedaży. Do tej pory dla uproszczenia przy generowaniu rejestru zakupu VAT i JPK ewidencja przyjmowaliśmy, że jest to ta sama data co...

Stawka VAT na usługi dostarczania posiłków

Pytanie: Podatnik przygotowuje i dostarcza klientowi we wskazane miejsce posiłki (np.pieczone kiełbaski, mięsa). Do tego dostarcza również produkty nie przetworzone jak np napoje, alkohole, słodycze inne art spożywcze, art jednorazowe (kubki,...

Stawka VAT na wyroby protetyczne

Pytanie: Czy do sprzedaży wyrobów protetycznych, niebędących sztucznym zębem, czy protezą dentystyczną, wykonywanych wyłącznie przez osoby nie będące technikami dentystycznymi - można zastosować stawkę podatku od towarów i...

VAT z tytułu udzielania korepetycji z matematyki

Pytanie: Chciałabym jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą udzielać korepetycji z matematyki. Nie jestem nauczycielem czy mogę nie rejestrować się do VAT korzystajać ze zwolnienia w ramach art. 113 ustawy o VAT? Czy po...

Korekta VAT na skutek zwolnionej od podatku VAT sprzedaży nieruchomości

Pytanie: Podatnik zakupił nieruchomość (bez naliczonego podatku VAT). W czasie zakupu jak i potem poniósł wydatki z których odliczył podatek naliczony (nieruchomość na wynajem komercyjny opodatkowany stawką 23%) . Nieruchomość...

VAT z tytułu sprzedaży wysyłkowej dla nabywców z innych państw Unii Europejskiej

Pytanie: Gdzie należy wykazać w deklaracji VAT-7 sprzedaż wysyłkową na teren innego państwa UE dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą?  Jaką stawkę VAT...

Odliczanie VAT od wydatków dotyczących samochodu pogrzebowego

Pytanie: Czy od samochodu specjalnego poniżej 3 ton, posiadającego dwa rzędy siedzeń można odliczyć 100 procent VAT? Chodzi o np. raty leasingowe. Samochód wykorzystywany jest w działalności gospodarczej (w zakładzie...

Wystawienie faktury zaliczkowej na przyszłą prowizję

Pytanie: Czy można wystawić fakturę zaliczkową na przyszłą prowizję od sprzedaży, która w chwili obecnej jest nie jest jeszcze określona? Odpowiedź: Nie jest możliwe (dopuszczalne) wystawienie faktury zaliczkowej na przyszłą prowizję...

Powrót do statusu rolnika ryczałtowego

Pytanie: Rolnik zamierza powrócić do statusu rolnika ryczałtowego. Na dzień dokonania zmiany będzie w posiadaniu stada bydła mlecznego i mięsnego. Wszystkie sztuki pochodzą z własnej hodowli. Czy w tej sytuacji powstanie obowiązek...

VAT z tytułu organizacji wycieczki dla pracowników

Pytanie: Jakie konsekwencje w VAT wynikają z tytułu sfinansowania przez pracodawcę pracownikom i ich rodzinom kosztów wycieczki o charakterze turystycznym? W wycieczce brali udział także pracownicy naszego zagranicznego Oddziału oraz osoby...

VAT z tytułu usługi naprawy maszyny dla podatnika z UE

Pytanie: Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi naprawy maszyny wykonywanej dla kontrahenta niemieckiego? Usługi wykonywane są zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Odpowiedź: Do świadczenia wskazanych usług nie należy...

Otrzymanie faktury zaliczkowej dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Pytanie: W styczniu dostaliśmy od niemieckiego kontrahenta fakturę zaliczkową z terminem płatności 30 dni. Zapłaciliśmy ją w maju, a w czerwcu otrzymamy towar. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu...

Zwolnienie od podatku VAT usług medycznych świadczonych przez spółkę niebędącą podmiotem leczniczym

Pytanie: Czy usługi medyczne sprzedawane przez spółkę komandytową która nie jest wpisana na listę podmiotów leczniczych, ale świadczone przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w tej spółce komandytowej,...

Zbiorcza faktura korygująca w pliku JPK

Pytanie: Wystawiono fakturę korektę sprzedaży o nr X w dniu 18.08.2018 r. zbiorczą do faktur sprzedaży o nr Y1 z 10.05.2018 r., Y2 z 15.06.2018 oraz Y3 z 20.07.2018 r. Jest to korekta zwiększająca podatek należny na skutek błędu w fakturach...

Rozliczenie faktury korygującej zmniejszającej do faktury ze stawką NP

Pytanie: Wystawiona została faktura korygująca błąd zmniejszająca podstawę opodatkowania do faktury dokumentującej usługę niepodlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce (ze stawką NP). Kiedy należu uwzględnić korektę w deklaracji VAT, a...

Wykonanie projektu i prototypu urządzenia na zlecenie podatnika zagranicznego a VAT

Pytanie: Polska firma, czynny podatnika vat otrzymała w 2017 r. od kontrahenta z DE 40% zaliczkę na poczet wykonania projektu i prototypu formy wtryskowej ( Wartość usługi projektu technicznego przekracza wartość prototypu). Zaliczka nie była...

Odliczenie VAT z faktury dokumentującej zakup sfinansowany dotacją

Pytanie: Osoba fizyczna, podatnik VAT otrzymuje dotację w wysokości 100.000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z dotacji finansowane są kwoty brutto dokonanych zakupów. Wiem, że otrzymanej dotacji oraz faktur na zakup...

Rozliczenie zakupu w Niemczech materiałów budowlanych wykorzystywanych do robót prowadzonych na terytorium Niemiec

Pytanie: Polska firma budowlana, czynny podatnik VAT, posiadająca VAT-UE wykonuje usługi budowlane w Niemczech dla kontrahenta niemieckiego, posiadającego VAT unijny. Zakupuje w Niemczech materiały budowlane. Czy faktura na materiały budowlane...