Nieodpłatne przekazywanie gadżetów a kasa fiskalna

Pytanie: Spółka wydaje jako gadżety lub nagrody w konkursach pamięci USB z logo firmy oraz aparaty fotograficzne. Czy takie wydania wymagają nabicia na kasę fiskalną? Spółka dokonuje sprzedaży aparatów fotograficznych na rzecz pracowników (nowych i używanych). Czy taka sprzedaż pomimo wystawienia faktury sprzedaży wymaga nabicia na kasę fisklaną?

Odpowiedź: W zakresie w jakim przekazanie takich gadżetów i nagród jak pamięci USB z logo firmy czy aparaty fotograficzne podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatne dostawy towarów, konieczne jest ewidencjonowanie przez spółkę ich przekazywania za pomocą kasy rejestrującej. Za pomocą kasy rejestrującej nie musi być natomiast ewidencjonowana sprzedaż aparatów fotograficznych pracownikom.

Uzasadnienie: Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które w latach 2015-2016 określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544) – dalej r.z.e.

Rozporządzenie to, między innymi, zwalnia z obowiązku ewidencjonowania podlegające opodatkowaniu nieodpłatne dostawy towarów i nieodpłatne świadczenie usług (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 44 załącznika do r.z.e.). Niestety, zwolnienie to nie ma, co do zasady, zastosowania w przypadku podlegających opodatkowaniu czynności nieodpłatnych, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w określonym w § 4 r.z.e. katalogu towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.
W katalogu tym jest wymieniony, między innymi, sprzęt fotograficzny (zob. § 4 pkt 1 lit. j r.z.e.) oraz zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych (zob. § 4 pkt 1 lit. l r.z.e.). Powoduje to, że w zakresie w jakim przekazanie takich gadżetów i nagród jak pamięci USB z logo firmy czy aparaty fotograficzne podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatne dostawy towarów (zob. art. 7 ust. 2-7 u.p.t.u.), konieczne jest ewidencjonowanie przez spółkę ich przekazywania za pomocą kasy rejestrującej.

Inaczej ma się rzecz w przypadku sprzedaży aparatów fotograficznych pracownikom. W drodze wyjątku sprzedaż, między innymi, sprzętu fotograficznego pracownikom jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania (zob. § 2 ust. 1 w zw. z § 4 pkt 1 lit. j w zw. z poz. 35 załącznika do r.z.e.). Powoduje to, że sprzedaży takiej spółka nie musi ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej (niezależnie od tego czy będzie wystawiała faktury dokumentujące taką sprzedaż czy nie).

 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

 

Porada podatkowa opracowana w dniu 11 marca 2015 r. dla:     

zamów aktualizację odpowiedzi