Sprzedaż nieruchomości nabytej przed wprowadzeniem w Polsce podatku VAT

Pytanie: Do działalności gospodarcze został zakupione nieruchomości (magazyny) przed wejściem w życie podatku VAT przed 1993 r. W tym roku przedsiębiorca zamierza je sprzedać. Czy sprzedaż ich będzie podlegała podatku VAT? Nieruchomość ta nie była ulepszana w ostatnich 5 latach.

Odpowiedź: Dostawa (sprzedaż) przedmiotowych nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa zwolniona od tego podatku.

 

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że – jak stanowi art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Brzmienie tego przepisu powoduje, że w przypadku dostaw gruntów zabudowanych nie dochodzi do podlegających odrębnemu opodatkowaniu dostaw gruntów, lecz grunty podlegają opodatkowaniu w ramach dostaw budynków lub budowli.

W konsekwencji w przedstawionej sytuacji na skutek sprzedaży nieruchomości dojdzie do dostaw budynków (magazynów). Dostawy te – skoro wchodzą w skład przedsiębiorstwa podatnika - będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wyjaśnić jednocześnie należy, że dostawy budynków są, co do zasady, opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% lub 23%. Istnieją jednak zwolnienia od podatku obejmujące, między innymi, dostawy budowli. Zwolnienia te określają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a u.p.t.u. Zwolnienia te – ogólnie rzecz biorąc – obejmują dostawy budowli używanych. 

I tak pierwsze ze wskazanych zwolnień obejmuje dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim albo pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata (przy czym – jak stanowi art. 2 pkt 14 u.p.t.u. - przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej).

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. zwolniona jest od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., pod warunkiem że:

  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem, że warunku tego nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (zob. art. 43 ust. 7a u.p.t.u.).

Na podstawie treści pytania nie jest możliwe ustalenie czy ma zastosowanie pierwsze ze wskazanych zwolnień od podatku VAT (nie jest to wykluczone). Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż w przedstawionej sytuacji spełnione będą warunki drugiego ze wskazanych zwolnień, tj.:

  • w stosunku do będących przedmiotem budynków (magazynów) nie przysługiwało (w momencie ich nabycia) prawo do odliczenia (skoro nie obowiązywał wówczas w Polsce podatek VAT),
  • podatnik nie ponosił wydatków na ulepszenie tych budynków, w stosunku do których miał prawo do odliczenia, a jeżeli ponosił takie wydatki – przedmiotowe budynku w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Powoduje to, że dostawa przedmiotowych budynków będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa zwolniona od tego podatku.

 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

 

Odpowiedź udzielona w dniu 4 maja 2017 r. dla: 

zamów aktualizację odpowiedzi