Stosowanie stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przechowywanych po zakupie

Pytanie: W sierpniu 2017 r. nasza spółka dokonała sprzedaży ziemiopłodów do firmy niemieckiej. zgodnie z podpisanym kontraktem oraz ze względów logistycznych towar pozostał w naszej spółce w przechowaniu. w sierpniu 2017 wystawiliśmy na tę okoliczność fakturę sprzedaży płodów rolnych (jako sprzedaż krajowa, ponieważ towar nie przekroczył granicy), za którą otrzymaliśmy częściową zapłatę. w lutym 2018 r. zakończyliśmy wywóz przedmiotowych ziemiopłodów do Niemiec, bo zgodnie z kontraktem koszt transportu pokrywa nasza spółka. czy prawidłowym będzie, jeśli w lutym 2018 r. skorygujemy faktury wystawione w sierpniu 2017 r. "do zera" oraz wystawimy w lutym 2018 roku nową fakturę sprzedaży WDT? W chwili obecnej jesteśmy w stanie udokumentować faktyczny wywóz towarów poza granice Polski.

Odpowiedź: Otrzymanie dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do Niemiec upoważnia Państwa do zastosowania do ich dostaw stawki 0%. Nie oznacza to, że w przedstawionej sytuacji prawidłowe jest skorygowanie wystawionych faktur „do zera” i wystawienie nowych faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – należy wystawić faktury korygujące do wystawionych faktur w celu skorygowania zastosowanej na nich stawki 23% na stawkę 0%.

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dochodzi przede wszystkim na skutek dostaw towarów wywożonych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (zob. art. 13 ust. 1 u.p.t.u.).

Wskazać przy tym należy, że warunek, aby wywóz towarów (czyli faktyczne przemieszczenie tych towarów) nastąpił w wykonaniu dostawy nie oznacza, że musi on nastąpić bezpośrednio po dostawie. Jak orzekł NSA w wyroku z 5 kwietnia 2011 r. (I FSK 640/10), „aby miała miejsce WDT, konieczny jest wywóz towarów z terytorium Polski w wykonaniu dostawy zrealizowanej na terytorium Polski. Nie wynika z tej definicji, aby wywóz towaru był wykonany bezpośrednio (zaraz) po dostawie, lecz aby wywóz był dokonany w wykonaniu dostawy. Fakt nabycia towaru przez kontrahenta zagranicznego i pozostawienie go do momentu ostatecznego zadysponowania nim w posiadaniu sprzedawcy, a w konsekwencji wywóz tegoż towaru po jakimś czasie od jego nabycia, nie oznacza, że wywóz ten nie następuje w wykonaniu dostawy tegoż towaru. (…) gdy pomiędzy sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu a wysłaniem towaru za granicę w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (...) mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta, podatnikowi przysługuje prawo do korekty wykazanej pierwotnie z tego tytułu dostawy krajowej (podatku krajowego) i do zastosowania (...) stawki 0% z tytułu udokumentowanego wywozu towaru z kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów”.

Taki właśnie przypadek ma miejsce w przedstawionej sytuacji, a zatem dokonane przez Państwa dostawy towarów mają charakter wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Oznacza to, że otrzymanie dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do Niemiec upoważnia Państwa do zastosowania do tych dostaw stawki 0% (w sposób określony w art. 42 ust. 12a u.p.t.u.).

Nie oznacza to, że w przedstawionej sytuacji prawidłowe jest skorygowanie wystawionych faktur „do zera” i wystawienie nowych faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (tego typu postępowanie, tj. wystawianie faktur korygujących zerujących i nowych faktur, nie jest dopuszczalne w żadnym przypadku). Zamiast tego należy wystawić faktury korygujące do wystawionych faktur w celu skorygowania zastosowanej na nich stawki 23% na stawkę 0%.

 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

 

Porada podatkowa opracowana w dniu 26 lutego 2018 r. dla:       

zamów aktualizację odpowiedzi