Regulamin

§ 1
Serwis PodatkoweOpinie.pl (dalej nazywany Serwisem) jest prowadzony przez Tomasza Krywana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Doradztwa Podatkowego Tomasz Krywan (dalej nazywanego Kancelarią), z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 37a/7, kod pocztowy 70-382, NIP: 955-187-95-01, REGON 321306087, tel. 695-631-699. Za pośrednictwem serwisu Kancelaria świadczy na rzecz Użytkowników usługi doradztwa podatkowego online.

§ 2
Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest podmiot zlecający realizację usługi określonej w § 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.

§ 3
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

§ 4
Poprzez wysłanie pytania za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Kancelarii klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych, technicznych i technologicznych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Kancelarię.

§ 5
Świadczone przez Kancelarię usługi doradztwa podatkowego online zlecane przez klientów za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej mają charakter odpłatny. Wycena dokonywana jest na podstawie stopnia skomplikowania stanu faktycznego oraz pytania/pytań sformułowanych przez klienta.

§ 6
Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, termin wykonania usługi wynosi 24 godziny lub 72 godziny. Termin ten rozpoczyna bieg od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Kancelarii: Deutsche Bank 85 1910 1048 2691 7278 9539 0001. Przy obliczaniu terminu wykonania usługi nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 7
Efektem wykonanej usługi jest opinia (odpowiedź) Kancelarii (egzemplarz porady) przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną w pliku podpisanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu. Na życzenie Użytkownika opinia może zostać również przesłana w formie pisemnej na wskazany adres pocztowy.

§ 8
Kancelaria zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytanie, w szczególności o treści obraźliwej, o czym bezzwłocznie informuje klienta.

§ 9
Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej Kancelarii z przyczyn od niej niezależnych.

§ 10
Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe klienta powstałe na skutek nieprawidłowego zastosowania się do odpowiedzi udzielonej przez Kancelarię. Odpowiedzialność Kancelarii jest również wyłączona, jeżeli informacje podane przez Użytkownika okazały się nieprawdziwe, błędne lub nieprecyzyjne.

§ 11
Użytkownikowi nie przysługuje prawo udostępniania porady, ani opinii prawnej sporządzonej przez Kancelarię bez zgody Kancelarii, z wyjątkiem właściwych dla niego organów podatkowych dla potrzeb toczącego się postępowania kontrolnego lub podatkowego.

§ 12

Kancelarii przysługuje prawo do opublikowania (po dokonaniu uprzedniej anonimizacji) udzielonej porady lub jej fragmentów w prowadzonym serwisie PodaktoweOpinie.pl (w dziale "Przykładowe porady"). Użytkownikowi przysługuje jednak prawo sprzeciwu w tym zakresie.

§ 13
Kancelarię obowiązuje zasada poufności. Oznacza to, że wszelkie informacje zamieszczone w formularzu znajdującym się na stronie internetowej zostaną zachowane w tajemnicy zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 41 poz. 214 z późn. zm.).

§ 14
Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem z celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu faktycznego, jeżeli określony w formularzu stan faktyczny jest niejasny lub budzi wątpliwości

§ 15
Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów, których dotyczy niniejszy regulamin pomiędzy klientem a Kancelarią rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii. Zastrzeżenie to nie dotyczy klientów będący konsumentami.

§ 16
Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości. Zmiany dokonywane są przez Kancelarię poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. W odniesieniu do umów zawartych przed zmianą regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu z chwili przesłania zapytania, chyba że Klient zechce zastosować się do nowej treści regulaminu. Regulamin w brzmieniu niniejszym obowiązuje od 07.11.2014 r.