Zakup części zamiennej w innym państwie UE

Pytanie: Firma dokonała zakupu we Włoszech akumulatora do samochodu służbowego na paragon. Paragon zawiera nazwę sprzedawcy. Nie ma numeru NIP Włoskiego. Kwota jest tylko brutto, nie ma wyszczególnionej kwoty VAT. Czy zakup należy potraktować jako WNT?

Odpowiedź: Najprawdopodobniej zakup akumulatora nie stanowi w przedstawionej sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Dla wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów konieczne jest, aby towary w wyniku dokonanej dostawy były wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Nie stanowią zatem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które:

  • nie są w wyniku dokonanej dostawy nigdzie wysyłane ani transportowane,
  • w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu,
  • w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa trzeciego.

Przykładowo zatem, nie stanowią wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zakupy w innych państwach członkowskich części zamiennych do pojazdów samochodów, które w tych innych państwach członkowskich są w tych pojazdach instalowane lub montowane. Potwierdzają to organy podatkowe,  np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. (ITPP2/443-554/10/AF). W interpretacji tej czytamy, że „z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług transportu drogowego. Usługi te świadczone są tylko na terenie krajów Unii Europejskiej, tj. Belgii, Francji, Holandii. Na terenie tych krajów dokonuje Pan bieżących napraw i remontów samochodów, co potwierdzone jest fakturami wystawionymi przez tamtejsze firmy. Części zamienne były montowane w samochodach poza granicami Polski i po zakupie nie były przywożone do kraju w celu magazynowania (nie przekraczały granicy RP). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że opisane transakcje nabycia części zamiennych, montowanych w samochodach ciężarowych na terytorium państw członkowskich innych niż Polska, nie są dostawą wraz z montażem i nie stanowią wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż nie następuje przemieszczenie pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty, a miejscem dostawy jest terytorium państw, gdzie nastąpiło nabycie”.

Mając to na uwadze zakładam, że zakup przedmiotowego akumulatora we Włoszech miał charakter zakupu części zamiennej i akumulator ten został jeszcze na terytorium Włoch zamontowany w samochodzie służbowym. Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że w związku z nabyciem tego akumulatora na terenie Włoch nie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie doszło również w związku z powrotem samochodu do Polski, gdyż z chwilą zamontowania akumulatora stał się on częścią składową samochodu. Nie można zatem uznać, że nastąpiło przemieszczenie tego akumulatora, o którym mowa w art. 11 ust. 1 u.p.t.u. A zatem przyjęcie wskazanego założenia oznaczałoby, że w przedstawionym stanie faktycznym nie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Inaczej miałaby się rzecz, gdyby przedmiotowy akumulator został zamontowany w samochodzie dopiero w Polsce. Wówczas – o ile pracownik nabył akumulator działając w imieniu firmy – uznać należałoby, że doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia tego akumulatora (rozliczonego na zasadach ogólnych obowiązujących dla wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów). Okoliczność, że zakup został udokumentowany paragonem z włoskim podatkiem VAT nie miałby w takim przypadku znaczenia (tj. nie wyłączałaby wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; miałaby ona natomiast znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania tego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, którą należałoby przyjąć jako kwotę brutto z paragonu.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 października 2015 r. dla: