Od dzisiaj obowiązują nowe stawki VAT!

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. stosowane jest nowe brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., a więc załączników wymieniających towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według, odpowiednio, stawki 8% i 5%. Jedna z wynikających z tego zmian polega na rezygnacji z dotychczas stosowanych we wskazanych załącznikach symboli PKWiU z 2008 r. Symbole te zostały zastąpione odpowiednimi:

  • symbolami CN – w przypadku towarów, oraz
  • symbolami PKWiU z 2015 r. – w przypadku usług.

Kody Nomenklatury scalonej (CN) określa rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U.UE.L.1987.256.1). Z kolei symbole PKWiU z 2015 r. określa rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1676 ze zm.).

Przy ustalaniu powyższego pomocne mogą być opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny klucze powiązań. Szczególnie istotne są w tym zakresie (opublikowane na stronie https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html):

  1. klucz powiązań PKWiU 2015 – CN 2020
  2. klucz powiązań PKWiU 2015 r. – PKWiU 2008 r.