Aktualności

Czy wybór zwolnienia podmiotowego bez dokonania zawiadomienia może być skuteczny?

Czy wybór zwolnienia podmiotowego bez dokonania zawiadomienia może być skuteczny?

Przepisy zwalniają od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł – zob. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez […]

Czytaj więcej

Czy w okresie zawieszenia działalności można odliczać VAT

Czy w okresie zawieszenia działalności można odliczać VAT

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają między innymi prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (zob. art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców), jak również mają obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (zob. art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców). W […]

Czytaj więcej

Czy można odliczać VAT z faktur otrzymywanych od dostawców kart paliwowych?

Czy można odliczać VAT z faktur otrzymywanych od dostawców kart paliwowych?

Od dłuższego czasu istnieją wątpliwości budzi czy i w jakim zakresie dostawy paliwa oraz innych towarów opłacane za pomocą kart paliwowych mają charakter tzw. dostaw łańcuchowych. W grę wchodzą dwa schematy opodatkowania. Pierwszy schemat W przypadku pierwszego schematu opodatkowania dostawa paliwa lub innego towaru opłacana za pomocą karty paliwowej ma charakter dostawy łańcuchowej. W efekcie […]

Czytaj więcej

Kiedy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Kiedy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Mimo upływu lat nadal jest kwestią sporną w jakim zakresie udzielanie pożyczek przez podmioty będące podatnikami VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (jako świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, o ile podatnik nie wybrał na podstawie art. 43 ust. 22 ustawy o VAT opodatkowania usług, […]

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Ograniczenie wysokości wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Ograniczenie wysokości wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W przypadku osób fizycznych możliwe jest zaliczanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Do końca 2021 r. w przypadkach takich wartością początkową jest co do zasady cena nabycia tych środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy ich aktualna wartość rynkowa jest znacznie niższa […]

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Rozszerzenie tzw. ulgi mieszkaniowej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Rozszerzenie tzw. ulgi mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwolnione są od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o PIT, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw […]

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – zmiany w przepisach o wspólnym opodatkowaniu małżonków

Zmiany podatkowe na rok 2022 – zmiany w przepisach o wspólnym opodatkowaniu małżonków

Na podstawie art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. istnieje możliwość wspólnego rozliczania się małżonków. Z dniem 1 stycznia 2022 r. dokonane zostaną dwie korzystne dla podatników zmiany w przepisach określających ta możliwość. Co ważne, z oby tych zmian będzie można skorzystać już rozliczając się za rok 2021. Umożliwienie korzystania ze wspólnego rozliczenia w roku zawarcia związku […]

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Uznanie za przychody z działalności gospodarczej przychodów ze sprzedaży przedmiotów wykupionych z leasingu na cele prywatne

Zmiany podatkowe na rok 2022 – Uznanie za przychody z działalności gospodarczej przychodów ze sprzedaży przedmiotów wykupionych z leasingu na cele prywatne

Nawet jeżeli umowa tzw. leasingu operacyjnego zostaje zawarta przez podatnika będącego osobą fizyczną w ramach działalności gospodarczej, nie ma przeszkód, aby użytkowany na podstawie tej umowy przedmiot (najczęściej samochód) został wykupiony na cele prywatne dotychczasowego leasingobiorcy (w takim przypadku faktury wykupu nie księguje się ani dla celów VAT, ani dla celów podatku dochodowego). Wówczas wykupywany […]

Czytaj więcej

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług

Miło nam poinformować o rozpoczęciu współpracy z firmą Ekspertia Patrycja Lechowska. Wspólnie proponujemy pomoc w zakresie: inteligentnej obsługi księgowej ukierunkowanej na aktywne doradztwo wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności i formy opodatkowania pozyskiwania dotacji audytu księgowego i podatkowego.

Czytaj więcej

Faktury ustrukturyzowane

Faktury ustrukturyzowane

W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił (i skierował do rozpatrzenia przez Senat) ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych Faktury ustrukturyzowane będą fakturami wystawianymi przez podatników przy użyciu […]

Czytaj więcej

Stawka ryczałtu w wysokości 8,5%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie stawka 8,5%. Stawką tą będą opodatkowane: przychody z […]

Czytaj więcej

Łączona stawka ryczałtu w wysokości 8,5% i 12,5%

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu). Jedną z tych stawek będzie łączona stawka 8,5% (dla przychodów do kwoty 100.000 […]

Czytaj więcej