Zmiany podatkowe na rok 2022 – Uznanie za przychody z działalności gospodarczej przychodów ze sprzedaży przedmiotów wykupionych z leasingu na cele prywatne

Nawet jeżeli umowa tzw. leasingu operacyjnego zostaje zawarta przez podatnika będącego osobą fizyczną w ramach działalności gospodarczej, nie ma przeszkód, aby użytkowany na podstawie tej umowy przedmiot (najczęściej samochód) został wykupiony na cele prywatne dotychczasowego leasingobiorcy (w takim przypadku faktury wykupu nie księguje się ani dla celów VAT, ani dla celów podatku dochodowego). Wówczas wykupywany z leasingu operacyjnego przedmiot nigdy nie staje się składnikiem majątku firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Obecny stan prawny

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. przychody ze sprzedaży takich składników majątku osób fizycznych nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z ich sprzedaży powstają tylko, jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wykup z leasingu) leasingowanej rzeczy (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT). Po upływie tego okresu sprzedaż przedmiotu leasingu wykupionego „prywatnie” nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wielokrotnie potwierdzały to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 listopada 2015 r. (sygn. IPTPB3/4511-206/15-2/RR) czy interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 września 2017 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.227.2017.2.RR), z dnia 5 stycznia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.354.2017.1.AA) oraz z dnia 4 lipca 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.286.2018.2.BO).

Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. stan prawny w tym zakresie ulegnie zmianie. Jak bowiem stanowić będzie dodawany art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważane będą przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 ustawy o PIT (a więc na podstawie umowy leasingu operacyjnego). Będzie tak – co wynikać będzie z art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT – również w przypadku składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Spowoduje to, że w przypadku samochodów wykupywanych leasingu sprzedaż bez podatku dochodowego możliwa będzie dopiero po upływie sześciu lat od końca miesiąca, w którym zostaną one wycofane z działalności gospodarczej.

Sprzedaż składników majątku wykupionych z leasingu przed 1 stycznia 2022 r.

Dodać należy, że wskazane przepisy będą miały zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. (zob. art. 51 ustawy nowelizującej z 29 października 2021 r.). W konsekwencji sprzedaż składników majątku wykupionych z leasingu na cele prywatne przed 1 stycznia 2021 r. nie będzie skutkować powstawaniem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jeżeli nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wykup z leasingu) – nie będzie skutkować powstawaniem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ogóle.