Zmiany podatkowe na rok 2022 – zmiany w przepisach o wspólnym opodatkowaniu małżonków

Na podstawie art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. istnieje możliwość wspólnego rozliczania się małżonków. Z dniem 1 stycznia 2022 r. dokonane zostaną dwie korzystne dla podatników zmiany w przepisach określających ta możliwość. Co ważne, z oby tych zmian będzie można skorzystać już rozliczając się za rok 2021.

Umożliwienie korzystania ze wspólnego rozliczenia w roku zawarcia związku małżeńskiego

Obecnie jednym z warunków możliwości wspólnego rozliczenia małżonków było istnieje między nimi przez cały rok wspólności majątkowej. Wyłącza to możliwość korzystania ze wspólnego rozliczenia w roku, w którym został zawarty związek małżeński.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. stan prawny w tym zakresie ulegnie zmianie, tj. umożliwione zostanie korzystanie przez małżonków ze wspólnego rozliczenia również w roku, w którym został zawarty związek małżeński. Warunkiem tego będzie, aby małżeństwo trwało do końca roku podatkowego i do końca roku podatkowego istniała między małżonkami wspólność majątkowa (wynikać to będzie z art. 6 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.). Podobnie ze wspólnego opodatkowania dochodów skorzystać będzie mógł podatnik, który w danym roku zawrze związek małżeński, jeżeli jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok (wynikać to będzie ze znowelizowanej treści art. 6a ust. 1 u.p.d.o.f.).

Umożliwienie korzystania ze wspólnego rozliczenia przez podatników, którzy nie korzystają aktywnie z opodatkowania w formie podatku liniowego lub ryczałtu

Jednym z warunków wspólnego rozliczania się małżonków jest, aby małżonkowie nie korzystali z jednej z form opodatkowania wyłączających możliwość takiego rozliczenia (zob. art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f.). Takimi formami są między innymi opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie tzw. podatku liniowego oraz opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.. Obecnie wyłączenie to może mieć zastosowanie mimo, że małżonek nie uzyskał w roku podatkowym żadnego przychodu z działalności gospodarczej (lub z działów specjalnych produkcji rolnej) ani nie poniósł żadnego kosztu uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Jest tak, jeżeli małżonek taki w przeszłości wybrał opodatkowanie w jednej ze wskazanych form i nie zlikwidował działalności gospodarczej (działów specjalnych produkcji rolnej) ani nie wybrał formy opodatkowania uprawniającej do wspólnego rozliczenia.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzona zostanie zmiana w tym zakresie. Dokonany w przeszłości wybór opodatkowania w formie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie będzie już stanowić przeszkody we wspólnym rozliczeniu się małżonków, którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów, ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w przepisach o opodatkowaniu w formie podatku liniowego lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie są również obowiązani lub nie korzystają z uprawnienia na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani nie są obowiązani albo nie korzystają z uprawnienia na podstawie tych przepisów do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń (wynikać to będzie z art. 6 ust. 8 pkt 1 u.p.d.o.f.). A zatem od 1 stycznia 2022 r. wspólnie rozliczyć się będą mogli również małżonkowie, którzy złożą „zerowe” zeznanie PIT-36L lub PIT-28.