Zmiany podatkowe na rok 2022 – Rozszerzenie tzw. ulgi mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwolnione są od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy o PIT, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat (do końca 2018 r. okres ten wynosił dwa lata) od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Jest to tzw. ulga mieszkaniowa (w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2021 r.

Z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT wynika przy tym, że uprawniającymi do korzystania z tego zwolnienia wydatkami na własne cele mieszkaniowe mogą być wydatki poniesione na spłatę kredytów (pożyczek) oraz odsetek od tych kredytów (pożyczek) zaciągniętych przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Do końca 2021 r. nie dotyczy to jednak – jak wynikało z orzecznictwa sądów administracyjnych – wydatków na spłatę kredytów (pożyczek) zaciągniętych na nabycie (budowę, rozbudowę) zbywanej nieruchomości (zob. przykładowo wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015 r. – sygn. II FSK 2563/13, z dnia 9 grudnia 2016 r. – sygn. II FSK 3218/14 oraz z dnia 7 lutego 2017 r. – sygn. II FSK 82/15).

Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie. Jak bowiem stanowić będzie dodawany z art. 21 ust. 30a ustawy o PIT, wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT, obejmują także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Będzie tak również, gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką).

Zakres stosowania

Wskazanej zmianie nie towarzyszy określenie dotyczącej jej przepisu przejściowego. W konsekwencji dotyczyć jej będzie art. 70 ustawy nowelizującej wprowadzającej Nowy Ład przewidujący, że nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Wydaje się w związku z tym, że na omawianej zmianie skorzystać będą mogli tylko podatnicy, którzy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskają po 31 grudnia 2021 r.