Faktury ustrukturyzowane

W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił (i skierował do rozpatrzenia przez Senat) ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Faktury ustrukturyzowane będą fakturami wystawianymi przez podatników przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie (zob. art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Faktury te będą wystawiane przy wykorzystaniu udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru i będą uznawane za wystawione w dniu przesłania ich do Krajowego Systemu e-Faktur. Będą one przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione (zob. dodawany art. 112aa ust. 1 u.p.t.u.).

Akceptacja otrzymywania faktur ustrukturyzowanych

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur będzie wymagać akceptacji odbiorcy takiej faktury (zob. dodawany art. 106na ust. 2 ustawy o VAT). W sytuacji gdy odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawca zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, lecz wystawioną fakturę będzie obowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób (zob. dodawany art. 106g ust. 3b ustawy o VAT), np. e-mailem w postaci elektronicznej lub papierowej.

Korzyści z wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Podatnicy wystawiający faktury ustrukturyzowane będą mogli korzystać z dwóch preferencji podatkowych. Przy czym z preferencji tych korzystać będą mogli zarówno podatnicy, którzy przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur będą faktury ustrukturyzowane wystawiać i przesyłać do odbiorcy, jak i podatnicy, którzy przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur faktury ustrukturyzowane będą tylko wystawiać (przesyłając te faktury odbiorcom poza Krajowym Systemem e-Faktur). Preferencje te polegać będą na:

  • możliwości rozliczania faktur korygujących zmniejszających wystawianych w postaci faktury ustrukturyzowanej bez konieczności posiadania dokumentacji, o której mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (zob. dodawany art. 29a ust. 15 pkt 5 ustawy o VAT); a zatem faktury korygujące zmniejszające wystawiane w postaci faktury ustrukturyzowanej rozliczane będą przez sprzedawców zawsze w okresie rozliczeniowym ich wystawienia; z kolei nabywcy (którzy zaakceptowali otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu ) na podstawie takich faktur korygujących zmniejszenia kwot podatku naliczonego obowiązani będą dokonywać zawsze w okresie rozliczeniowym, w którym je otrzymali przy użyciu (zob. dodawany art. 86 ust. 19c ustawy o VAT),
  • możliwości otrzymywania przez podatników wystawiających wyłącznie faktury ustrukturyzowane zwrotu podatku naliczonego nad należnym w skróconym do 40 dni terminie (zob. projektowane art. 87 ust. 6c-6e ustawy o VAT).