Korygowanie przychodu w związku ze zwrotem towarów

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, prowadzę sklep internetowy. Otrzymuję czasem zwroty sprzedawanych towarów. Czy w takich przypadkach należy korygować przychód w miesiącu wstecznie czy w miesiącu otrzymania zwrotu?

Podstawa prawna:

  1. art. 14 ust. 1 i 1c-1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.,
  2. art. 12 ust. 3-3e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.

Porada podatkowa (aktualna na dzień 7 listopada 2014 r.):

 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 kwietnia 2014 r. (sygn. II FSK 4/13) orzekł, że „skoro ustawodawca w u.p.d.o.p. nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma również podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji dla określenia momentu (daty) powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej, która obniżałaby przychód (zwrot towarów). W rezultacie, bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny, z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu”. Nie jest to pierwszy taki wyrok. Analogiczne stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny zajął wcześniej, przykładowo, w wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. II FSK 2422/10) czy w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. II FSK 2660/10).

Wskazane orzeczenia wydane zostały na gruncie przepisów u.p.d.o.p., lecz mają pełne zastosowanie również na gruncie przepisów u.p.d.o.f. Podobnie bowiem jak w przypadku u.p.d.o.p., przepisy u.p.d.o.f. nie określają reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie przepisy u.p.d.o.f. określające zasady powstawania przychodów z działalności gospodarczej (tj. przepisy art. 14 ust. 1 i 1c-1i u.p.d.o.f.) są analogiczne jak przepisy u.p.d.o.p. (tj. przepisy art. 12 ust. 3-3e u.p.d.o.p.).

A zatem również dla celów u.p.d.o.f. przychody z działalności gospodarczej korygowane powinny być wstecznie, tj. poprzez zmniejszenie przychodów okresów uzyskania tych przychodów (co zresztą potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2014 r. – ITPB1/415-1206a/13/AK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 marca 2014 r. – sygn. IBPBI/1/415-1213/13/AB). Dotyczy to także przychodów ze sprzedaży detalicznej (np. zmniejszania przychodów w związku z otrzymywaniem zwrotów – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 czerwca 2012 r. – sygn. IBPBI/1/415-268/12/BK). A zatem w przedstawionej sytuacji przychody powinien Pan korygować (zmniejszać) wstecznie, tj. w miesiącach ich powstania.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online