Limit przychodów obowiązujący podatników korzystających z opodatkowania w formie karty podatkowej

1. Stan faktyczny

Prowadzę działalność opodatkowaną w formie karcie podatkowej, gdzie moim głównym kodem PKD jest 33.20.Z (Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia). Jednocześnie wszystkie moje faktury wystawiam z tabeli stawek karty podatkowej z części 1 punkt 22, czyli usługi w zakresie tele- i radiomechaniki. Ostatnimi czasy ktoś zasugerował, że przy sprzedaży moich usług dla spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych obowiązuje mnie limit w wysokości około 60.000 zł. Według mnie limit ten dotyczy tylko działalności rozliczających się z punktów od 70 do 76 (usługi budowlane). Czy mam rację?

2. Podstawa prawna

  • art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z załącznikiem nr 3 i 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – u.z.p.d.,
  • obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r. (M.P.2015.1120) – dalej nazywanego obwieszczeniem w sprawie stawek karty podatkowej.

3. Ocena prawna (aktualna na dzień 1 kwietnia 2016 r.):

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić, między innymi, podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do u.z.p.d., zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do u.z.p.d. – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli (zob. art. 23 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d.). Tabela wymienia zaś, między innymi, usługi w zakresie tele- i radiomechaniki (poz. 22 tabeli).

Z objaśnień do części I tabeli (w brzmieniu wynikającym w 2016 r. z obwieszczenia w sprawie stawek karty podatkowej brzmieniu) wynika przy tym, że przy prowadzeniu działalności wymienionej w poz. 70-76 części I tabeli dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców (w tym spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych) w rozmiarze nieprzekraczającym 63.910 zł przychodu rocznie. Podatnicy osiągający w tym zakresie wyższy przychód nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Powyższe dotyczy jednak wyłącznie podatników prowadzących działalność wymienioną w poz. 70-76 części I tabeli (chodzi o różnego rodzaju działalność w zakresie świadczenia usług budowlanych). Wskazany limit nie dotyczy podatników prowadzących inne rodzaje działalności. Potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2009 r. (sygn. ILPB1/415-952/09-2/AK) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 marca 2013 r. (sygn. IPPB1/415-72/13-2/MT). Jak czytamy w drugiej ze wskazanych interpretacji, „co do zasady prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej nie jest uzależnione od wykonywania działalności wyłącznie na rzecz ludności. Ustawodawca wprowadza wyjątek od powyższej zasady. Dotyczy on wyłącznie wykonywania usług w zakresie złotnictwa – jubilerstwa, wymienionych w części I tabeli pod poz. 4, które mogą być wykonywane tylko dla ludności, oraz usług wymienionych w części I tabeli pod pozycjami 70-76, w których to poza świadczeniami dla ludności dopuszczalne jest wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców, ale w rozmiarze nieprzekraczającym w 2013 r. kwoty 63 152 zł przychodu rocznie [w 2016 r. jest to 63.910 zł – przyp. aut.]”.

A zatem ma Pan rację uważając, że limit, o którym mowa, Pana nie dotyczy. Oznacza to, że nawet jeżeli osiągnie Pan w roku podatkowym przychody ze świadczenia usług dla innych niż ludność odbiorców (w tym spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych) w kwocie przekraczającej ten limit (tj. w 2016 r. 63.910 zł), nie wyłączy to możliwości korzystania przez Pana z opodatkowania w formie karty podatkowej. Odpowiednie zastosowanie ma w Pańskim przypadku cytowana powyżej interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której dalej czytamy, że „wykonywanie przez Wnioskodawcę usług mieszczących się w części I tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie: naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych (pozycja 21) na rzecz osób prawnych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.) nie spowoduje utarty przez Wnioskodawcę prawa do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy