Obsługa floty samochodowej a VAT

1. Stan faktyczny

Polska spółka będącą osobą prawną zarejestrowaną do VAT realizuje świadczenie w ramach obsługi floty samochodowej i usługi serwisów samochodowych w zakresie w jakim dostaje zlecenie od firm zewnętrznych. Serwis i obsługa dotyczy samochodów osobowych, najczęściej są to samochody sportowe, elitarne i nowoczesne. Spółka swoją działalność operacyjną wykonuje zlecając to innym firmom – sama nie posiada odpowiedniego zaplecza/warsztatu samochodowego, jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy właścicielem samochodu a serwisem samochodowym. Po stronie spółki na potrzeby realizacji zleconego świadczenia dokonywane są zakupy części samochodowych i usług serwisowych. W związku z powyższym powstają następujące wątpliwości:

  1. Czy od wydatków dokonanych na potrzeby realizacji świadczenia (zakup części samochodowych, usług serwisowych, zakup paliwa) spółka ma możliwość odliczenia w 100% podatek VAT?
  2. Czy wydatki dokonane na potrzeby realizacji świadczenia „obsługi serwisowej„ są w 100% kosztem podatkowym?

2. Podstawa prawna

  • art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.,
  • art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 865 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.

 3. Ocena prawna (aktualna na dzień 1 października 2019 r.):

Na podstawie art. 86a ust. 1 u.p.t.u. kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest, co do zasady, ograniczona do 50%. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się przy tym – jak wynika z art. 86a ust. 2 u.p.t.u. – wydatki dotyczące:

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
  2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W świetle powyższego wydatkami związanymi z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 1 i 2 u.p.t.u., są wyłącznie wydatki dotyczące pojazdów samochodowych, które są ponoszone w związku z ich używaniem na potrzeby ponoszących te wydatki podatników. Nie są takimi wydatkami koszty ponoszone w związku z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych na potrzeby innych podmiotów niż ponoszący te koszty podatnicy. Dotyczy to, przykładowo, podatników prowadzących warsztaty samochodowe nabywających materiały (np. paliwo czy części samochodowe) wykorzystywane do naprawy pojazdów samochodowych klientów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2016 r. – sygn. ITPP2/4512-354/16/PS).

Tego typu sytuacja ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym, gdyż spółka, o której mowa, nie nabywa części samochodowych, paliwa oraz usług serwisowych w związku z używaniem pojazdów samochodowych na własne potrzeby, lecz w celu wykonania zleconych jej usług dotyczących pojazdów samochodowych. Uważam w związku z tym, że wynikające z art. 86a ust. 1 u.p.t.u. ograniczenie kwoty podatku naliczonego  nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania, a w konsekwencji od wskazanych wydatków spółka może odliczać VAT w całości.

Wniosek ten potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-535/14-3/IGo). W interpretacji tej organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskującej o jej wydanie spółki, że „w odniesieniu do zagadnienia odliczania podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług na potrzeby świadczonych Usług Serwisowych nie znajdą zastosowania ograniczenia w możliwości odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ustawy VAT”.

Z podobnych względów w mojej ocenie nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p. wyłączenie możliwości zaliczania do podatkowych kosztów uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej. Samochody, których dotyczą wskazane koszty, nie są bowiem przez spółkę używane na potrzeby działalności gospodarczej, lecz jedynie stanowią przedmiot świadczonych przez spółkę usług. W konsekwencji uważam, że wydatki te mogą być przez spółkę zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w 100%.

Reasumując, uważam, że w przedstawionej sytuacji:

  1. spółka może odliczać w całości VA T z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane na potrzeby realizacji świadczonych usług (np. zakupy części samochodowych, usług serwisowych, paliwa),
  2. spółka może w całości zaliczać koszty netto tych zakupów do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online