Odliczenia dotyczące samochodu posiadającego adnotację VAT-1A

1. Stan faktyczny

Samochód w leasingu operacyjnym Fiat Fiorino 1.4 (samochód dostawczy, typ ciężarowy), badanie techniczne zawiera wpis VAT-1a. Pytanie dotyczy zasady odliczana VAT od rat leasingu i zakupu paliwa.

2. Podstawa prawna

  • art. 86 ust. 1 oraz art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

3. Ocena prawna (aktualna na dzień 8 marca 2017 r.)

Z punktu widzenia dokonywania dotyczących ich odliczeń (w tym od rat leasingowych oraz paliwa) pojazdy samochodowe dzielą się na dwie grupy. Są to pojazdy samochodowe uprawniające do dokonywania pełnych odliczeń oraz pojazdy samochodowe uprawniające do odliczania części tylko (tj. 50%) kwot podatku naliczonego od dotyczących ich wydatków (zob. art. 86a ust. 1 u.p.t.u.).

Do pojazdów samochodowych uprawniających do dokonywania pełnych odliczeń należą przy tym dwie grupy pojazdów. Są to:

  1. pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,
  2. pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.); pojazdy należące do tej grupy należy, co do zasady, zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.), co w istocie stanowi dodatkowy warunek dokonywania pełnych odliczeń (zob. art. 86a ust. 13 u.p.t.u.).

 Do pojazdów samochodowych, które uprawniają do dokonywania pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy, należą, między innymi, pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van (zob. art. 86a ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a u.p.t.u.). W przypadku tych pojazdów spełnienie wskazanych wymagań stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (zob. art. 86a ust. 10 pkt 1 u.p.t.u.), tj. adnotację o treści VAT-1A.

Takim właśnie pojazdem samochodowym – jak wskazuje wskazany typ wpisu – jest samochód, o którym mowa. Oznacza to, że należy on do pojazdów samochodowych uprawniających do dokonywania pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy. Z faktur dokumentujących raty leasingowe oraz paliwo (jak również z faktur dokumentujących inne wydatki dotyczące przedmiotowego samochodu) możecie Państwo odliczać podatek VAT w całości (zakładając, że prowadzicie Państwo wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy