Odliczenie VAT z faktury za organizację konkursu obejmującej wartość nagród

Zleciliśmy (spółka z o.o.) firmie zewnętrznej przeprowadzenie konkursu promocyjnego. Od firmy tej otrzymaliśmy fakturę za usługę marketingową na łączną kwotę wynagrodzenia za przeprowadzenia konkursu oraz wartości przekazanych zwycięzcom nagród. Czy możemy odliczyć w całości VAT z otrzymanej faktury?

Podstawa prawna:

  • art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Porada podatkowa (aktualna na dzień 7 listopada 2014 r.):

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 7 października 2010 r. w połączonych sprawach C-53/09 oraz C-55/09 orzekł, że dokonywane w ramach programu lojalnościowego dla klientów płatności przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego takim programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora.

Wyrok ten ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla zasad opodatkowania usług marketingowych obejmujących przekazanie nagród, ale również z punktu widzenia odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących takie usługi. Skoro bowiem – jak wynika ze wskazanego wyroku Trybunału – w części odpowiadającej obciążeniu zleceniodawcy kosztami nagród wynagrodzenie nie stanowi wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi marketingowej, w części tej nabywcy usługi marketingowej nie przysługuje praw do odliczenia (ze względu na brzmienie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a u.p.t.u.; przepis ten wyłącza możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności).

Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 lutego 2013 r. (sygn. I SA/Go 1086/12), w którym czytamy, że „Spółka nie ma natomiast prawa do odliczenia podatku stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług od wydatków udokumentowanych fakturą VAT dotyczącą nabywanych przez agencję reklamową towarów, przekazywanych następnie nieodpłatnie uczestnikom. W takim wypadku bowiem, skarżąca nie nabywa prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, natomiast ta część kwoty stanowi zapłatę przez spółkę (jako podmiot trzeci) za dostawę towarów dokonywanych przez agencję na rzecz uczestników”. Co istotne, wyrok ten został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który skargą kasacyjną oddalił wyrokiem z dnia 26 czerwca 2014 r. (I FSK 1112/13) stwierdzając, że „należy się zgodzić z sądem pierwszej instancji, że umożliwienie skarżącej spółce odliczenia podatku naliczonego od usługi marketingowej, której towarzyszy – jako odrębna czynność polegająca na przekazaniu towarów lub usług (nagród) osobom trzecim – może naruszać zasadę opodatkowania konsumpcji oraz zasadę równego traktowania podmiotów. Jeśli bowiem agencja, nabywając opodatkowane towary lub usługi, które następnie przekazuje nieodpłatnie osobom trzecim, odlicza podatek naliczony związany z ich nabyciem, to wykazanie w fakturze wystawianej dla skarżącej spółki, która obejmuje „kompleksową usługę marketingową” wartości nagród prowadzi w skutkach do opodatkowania tej czynności, mimo, że beneficjentem przekazanych nagród są osoby trzecie. To zaś umożliwia agencji pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, który już uprzednio odliczyła przy nabyciu towarów i usług, przekazanych następnie nieodpłatnie, jako nagrody”.

W świetle powyższego z otrzymanej od agencji reklamowej faktury za organizację akcji promocyjnej spółka z o.o. może odliczyć tylko częściowo, tj. w części przypadającej na wynagrodzenie za świadczoną na rzecz spółki usługę marketingową. Część tę można obliczyć pomniejszając całe wynagrodzenie o wartość towarów i usług, które przekazywane są jako nagrody pracownikom klientów spółki.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online