Odliczenie VAT z faktury za prenumeratę

W dniu 29 września 2014 r. otrzymałem fakturę za prenumeratę czasopisma w 2015 r. Fakturę zapłaciłem w dniu 9 października 2014 r. Czy podatek VAT z tej faktury mogę odliczyć w ramach deklaracji VAT-7 za wrzesień, październik czy jeszcze inny miesiąc?

Podstawa prawna:

  • art. 19a oraz art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Porada podatkowa (aktualna na dzień 12 listopada 2014 r.):

Od 1 stycznia 2014 r. prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego (u sprzedawcy), nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania przez podatnika faktury lub dokumentu celnego (zob. art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u.). Zasada ta obowiązuje również przy nabywaniu czasopism, w tym prenumerat czasopism.

Jednocześnie  obowiązek podatkowy z tytułu dostaw czasopism papierowych, w tym w ramach prenumeraty, powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty lub wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu wystawienia faktury (zob. art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b w zw. z art. 19a ust. 7 i 8 u.p.t.u.). Z przepisu tego wynika, że otrzymane faktury dokumentujące dostawę czasopism zawsze dokumentują dostawy towarów, dla których obowiązek podatkowy już powstał. Prowadzi to do wniosku, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywanie czasopism (w tym w ramach prenumeraty) powstaje zawsze w okresie rozliczeniowym otrzymania tych faktur.

A zatem jeżeli nabył Pan prenumeratę czasopisma w formie papierowej z punktu widzenia powstania prawa do odliczenia nie miało znaczenia kiedy opłacił Pan otrzymaną fakturę. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury powstało we wrześniu 2014 r. (w miesiącu jej otrzymania), a więc podatek z tej faktury może Pan odliczyć:

  1. najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7 za wrzesień 2014 r., lub
  2. także w ramach deklaracji VAT-7 za październik lub listopad 2014 r. (na podstawie art. 86 ust. 11 u.p.t.u.), lub
  3. w drodze korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień 2014 r. (na podstawie art. 86 ust. 13 u.p.t.u.) – jeżeli odliczenia będzie Pan dokonywać po 29 grudnia 2014 r. (tj. po upływie terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za listopad 2014 r.).

Inaczej miałaby się rzecz, jeżeli nabył Pan prenumeratę czasopisma w formie papierowej. W takim bowiem przypadku otrzymana przez Pana faktura dokumentowałaby zakup usługi, dla której obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 19a ust. 1 i 8 u.p.t.u. Oznaczałoby to, że – zważywszy, iż w przypadku powstawania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych wystawianie faktur nie przyspiesza powstawania obowiązku podatkowego – opłacenie faktury przed końcem okresu prenumeraty (tj. przed wykonaniem usługi) spowodowało powstanie u sprzedawcy obowiązku podatkowego (na podstawie art. 19a ust. 8 u.p.t.u.). A zatem gdyby chodziło o zakup prenumeraty cyfrowej, dopiero opłacenie przedmiotowej faktury w dniu 3 listopada 2014 r. spowodowałoby powstanie prawa do odliczenia. W takim przypadku podatek z tej faktury mógłby Pan odliczyć:

  1. najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7 za październik 2014 r., lub
  2. także w ramach deklaracji VAT-7 za listopad lub grudzień 2014 r. (na podstawie art. 86 ust. 11 u.p.t.u.), lub
  3. w drodze korekty deklaracji VAT-7 za październik 2014 r. (na podstawie art. 86 ust. 13 u.p.t.u.) – jeżeli odliczenia będzie Pan dokonywać po 26 stycznia 2015 r. (tj. po upływie terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 r.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online