Odliczenie VAT z tytułu zakupu ubrań z logo firmy

Kupiłem dla swoich pracowników ubrania z logo mojej firmy.  Ubrania będą się znajdować w siedzibie firmy, pracownicy przychodząc do pracy będą obowiązani się w nie przebierać. Czy mogę odliczyć VAT z faktury za ubrania? Czy przekazanie ubrań pracownikom powinienem opodatkować podatkiem VAT?

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 2-7, art. 8 ust. 2 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Porada podatkowa (aktualna na dzień 14 listopada 2014 r.):

Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 u.p.t.u.). Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest przy tym konieczny bezpośrednio związek między zakupami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Może to być również związek pośredni, o ile dokonywane zakupy związane są bezpośrednio z działalnością opodatkowaną podatnika. Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 marca 2011 r. (sygn. I FSK 571/10), „koniecznym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a transakcją opodatkowaną. Jednakże nie zawsze związek ten musi być tego rodzaju, by można było przypisać bezpośrednio dany wydatek do konkretnej transakcji opodatkowanej. W przypadku bowiem tzw. kosztów ogólnych, które stanowią element cenotwórczy w działalności gospodarczej podatnika, wydatki na ten cel zachowują także bezpośredni związek z działalnością, a podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu tych zakupów w takim zakresie, w jakim działalność ogólna daje prawo do odliczenia VAT”.

W świetle powyższego podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną mogą odliczać podatek naliczony przy nabywaniu towarów i usług na cele reklamy, reprezentacji oraz promocji, gdyż zakupy te bezpośrednio dotyczą prowadzonej przez nich działalności opodatkowanej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2009 r. – sygn. ILPP2/443-85/08-4/AD czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października 2009 r. – sygn. IPPP1-443-773/09-2/MP). Dotyczy to również wskazanego w pytaniu zakupu dla pracowników ubrań oznaczonych logo podatnika (zakup tych ubrań uznać należy za formę promocji Pańskiej firmy poprzez rozpowszechnianie znajomości marki). A zatem – o ile Pańska działalność jest opodatkowana podatkiem VAT – przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup tych ubrań.

Jednocześnie uważam, że z  tytułu przekazania ubrań pracownikom nie dojdzie w przedstawionej sytuacji do podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT czynności nieodpłatnej, a więc nie musi Pan naliczać podatku należnego z tego tytułu. Jak bowiem wynika z treści pytania, przedmiotowe ubrania będą się znajdować w siedzibie firmy, a pracownicy przychodząc do pracy będą obowiązani się w nie przebierać. Oznacza to, że pracownicy nie będą mieli swobody w dysponowaniu tymi ubraniami, a więc przekazanie im tych ubrań nie będzie stanowiło przeniesienia na nich prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z tytułu takiego przekazania nie dojdzie zatem do podlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego przekazania towarów (dla wystąpienia takiego przekazania konieczne jest bowiem przeniesienie na nabywcę towarów prawa do rozporządzania towarami jak właściciel), jak również do podlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia usług (gdyż ubrania nie zostaną udostępnione pracownikom na ich cele osobiste – zob. art. 8 ust. 2 u.p.t.u.).

Tym niemniej doradzałbym, aby ze względów profilaktycznych  nie przekazywał Pan pracownikom ubrań na własność, lecz udostępniał je im bez przenoszenia na nich prawa własności (sporządzając na tę okoliczność stosowny dokument, np. protokół). Wyłączy to ryzyko uznania przez organy podatkowe, że jednak w przedstawionej sytuacji w związku z przekazaniem przedmiotowych ubrań pracownikom dojdzie do podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online