Opodatkowanie dywidend otrzymywanych ze spółki z Wyspy Man

Jaki podatek w Polsce zapłacę od dywidendy otrzymanej ze spółki na Wyspie Man? 

Podstawa prawna

  1. art. 3 ust. 1, art. 11a ust. 1, art.30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 6, 9 i 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.
  2. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisana w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 283, poz. 1667).

Porada podatkowa (aktualna na dzień 6 listopada 2014 r.):

W pierwszej kolejności należy wskazać, że osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (zob. art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f.). Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Powoduje to, że wszelkie dochody (przychody) osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to również przychodów z dywidend, w tym dywidend otrzymywanych od spółek zagranicznych (np. z Wyspy Man).

Wskazany przepis stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (zob. art. 4a u.p.d.o.f.). W przypadku Wyspy Man jest to przede wszystkim Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisana w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 283, poz. 1667). Niestety, Umowa ta (podobnie jak Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisana w Londynie dnia 7 marca 2011 r. – Dz. U. z 2011 r., Nr 283, poz. 1663) nie dotyczy reguluje kwestii opodatkowania przychodów z dywidend. Powoduje to, że osiągane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski przychody z dywidend otrzymywanych od spółek mających siedzibę na Wyspie Man są w Polsce opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. bez uwzględniania metody unikania podwójnego opodatkowania.

Mimo to możliwe będzie odliczenie w Polsce ewentualnego podatku od dywidendy zapłaconego na wyspie Man (np. pobranego przez spółkę, która wypłaci Panu dywidendę). Pozwala na to art. 30a ust. 9 u.p.d.o.f., który stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f., uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 u.p.d.o.f., od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%. Jak jednocześnie stanowi art. 30a ust. 11 u.p.d.o.f., kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 u.p.d.o.f., uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w 30a ust. 9 i 10 u.p.d.o.f., podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a u.p.d.o.f.

A zatem w przedstawionej sytuacji po zakończeniu roku otrzymania dywidendy (w trakcie roku nie będą na Panu ciążyć żadne obowiązki w tym zakresie) obowiązany będzie Pan:

  1. obliczyć otrzymany w ciągu roku przychód z dywidendy – jeżeli dywidendę otrzymuje Pan w walucie obcej (kursem przeliczeniowym jest kurs średni waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania dywidendy, np. wpływu na Pański rachunek bankowy – zob. art. 11a ust. 1 u.p.d.o.f.),
  2. obliczyć polski podatek od dywidendy stosując stawkę 19% (bez potrącania kosztów uzyskania przychodów – zob. art. 30a ust. 6 u.p.d.o.f.),
  3. wykazać obliczony podatek od dywidendy w składanym po zakończeniu roku zeznaniu PIT-36 (w poz. 201 lub 202), PIT-36L (w poz. 51), PIT-38 (w poz. 38) lub PIT-39 (w poz. 31).

Jeżeli od otrzymanej dywidendy zapłaci Pan podatek na Wyspie Man (np. potrąci go spółka wypłacająca dywidendę), podatek ten będzie mógł Pan przeliczyć na złote (przepisy nie wskazują jaki należy zastosować kurs; w mojej ocenie właściwy jest kurs właściwy do przeliczenia przychodu z dywidendy, czyli kurs średni waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania dywidendy) i wykazać go w poz. (w poz. 203 lub 204), PIT-36L (w poz. 52), PIT-38 (w poz. 39) lub PIT-39 (w poz. 32). Różnica między polskim zryczałtowanym podatkiem od dywidendy a podatkiem zapłaconym na Wyspie Man (także jeżeli kwota podatku zapłaconego na Wyspie Man wynosi 0) wykazywana jest w kolejnych pozycjach zeznań i jest uwzględniana przy obliczaniu wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty (w standardowym terminie do końca kwietnia) lub nadpłaty.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online