Opodatkowanie premii otrzymywanych od zagranicznego kontrahenta pracodawcy

Mam pytanie odnośnie skutków otrzymywania przelewów zagranicznych (przez Western Union) przez osobę prywatną. Pracuję w zaopatrzeniu, średnio co 2 miesiące otrzymuję przelew w wysokości 2.700 USD jako bonus za złożone zamówienia. Bonus obieram w placówce bankowej lub za pośrednictwem swojego konta. Na jakich zasadach te kwoty są opodatkowane? Jakiego formularza się używa? Czy PIT muszę składać po każdym otrzymywanym przelewie? Czy tylko raz w roku? I jak wysoka byłaby kwota podatku?

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Porada podatkowa (aktualna na dzień 31.10.2014 r.):

A. Uwagi ogólne

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że otrzymywane przez Pana (za pośrednictwem Western Union) kwoty stanowią przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zważywszy wskazane w pytaniu okoliczności nie wchodzi w mojej ocenie w grę uznanie otrzymywanych kwot za darowizny podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (a w konsekwencji – ze względu na brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. – niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. PIT).

Jednocześnie pragnę wskazać, że przepisy u.p.d.o.f. określają dziewięć źródeł przychodów. Jednym z tych źródeł są tzw. „inne źródła” (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.). Do przychodów z innych źródeł zaliczają się przychody, które nie stanowią przychodów z ośmiu pozostałych źródeł przychodów.

Właśnie do przychodów z innych źródeł należy według mnie zaliczyć przychody, o których mowa. Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-379/13-3/ES), w której czytamy, że „jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Wnioskodawca prowadzi działalność produkcyjno-handlową. Towary i produkty są sprzedawane do podmiotów stanowiących dużą sieć handlową i hurtową w całej Polsce. Spółka dla intensyfikacji własnej sprzedaży stosuje, tzw. Promocję skierowaną m.in. do pracowników Jej Klientów (osób fizycznych w żaden sposób nie powiązanych stosunkiem pracy z Wnioskodawcą). Zasady promocji określa Regulamin Promocji zawierający informacje dotyczące czasu trwania promocji, wskazujący organizatora i uczestników oraz produkty biorące udział w promocji, zasady promocji i przyznawania nagród. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zaakceptowanie przez pracowników Klientów planów zakupowych dotyczących określonego okresu. Opiekunowie handlowi uzgadniają wielkość celów indywidualnych pracowników w odniesieniu do sprzedaży produktów Wnioskodawcy w okresie trwania promocji. Każdy pracownik Klienta, który w okresie trwania promocji zrealizuje w 100% swój plan indywidualny otrzymuje nagrodę w postaci bonów X w wartości określonej w Regulaminie Promocji. W konsekwencji pracownicy klienta Wnioskodawcy otrzymujący nagrodę w postaci bonów X uzyskują przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”.

B. Zasady opodatkowania

Zasady opodatkowania przychodów z nagród otrzymywanych od kontrahentów pracodawców budzą wątpliwości. Nie jest bowiem jasne czy nagrody takie stanowią nagrody związane z tzw. sprzedażą premiową.

Organy podatkowe uważają, że nie. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 października 2007 r. (sygn. IBPB2/415-18/07/MK), interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 lipca 2011 r. (sygn. ITPB2/415-404/11/ENB) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-379/13-3/ES). W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „akcji promocyjnej w zakresie adresowanym do pracowników firm będących odbiorcami produktów podmiotu prowadzącego akcję (nawet jeśli to oni decydują o zakupie produktów Wnioskodawcy), nie można uznać za sprzedaż premiową, ponieważ nagrody przyznawane w ramach sprzedaży premiowej powinny być związane ściśle ze sprzedażą i mogą dotyczyć jedynie stron zawieranej umowy sprzedaży (sprzedawca – nabywca), a nie osób je reprezentujących (sprzedawca – pracownik nabywcy)”.

Należy jednak zauważyć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. SA/Wa 381/13) nie zgodził się ze stanowiskiem, iż za sprzedaż premiową można uznawać wyłącznie sytuacje, w której premia przyznawana jest przez sprzedawcę kupującemu. W wyroku tym sąd uznał, że zwolnienie z podatku nagród uzyskanych w ramach sprzedaży premiowej, obejmuje również sytuację, w której nagroda wydawana jest przez organizatora akcji promocyjnej niebędącego jednocześnie podmiotem zawierającym umowę ze konsumentem. Co prawda wyrok ten dotyczy sytuacji odwrotnej (nagrodę przyznawał podmiot inny niż sprzedawca, a otrzymywał ją nabywca towarów), lecz według mnie odpowiednio zwolnienie  z podatku nagród uzyskanych w ramach sprzedaży premiowej, obejmować może również sytuacje, w których nagroda wydawana jest przez sprzedawcę podmiotowi innemu niż nabywca.

Powyższe jest o tyle istotne, że nagrody ze sprzedaży premiowej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.), jak również  – co jednak w omawianej sytuacji nie ma znaczenia – korzystają ze zwolnienia od podatku do wysokości 760 zł (zob. art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.). A zatem odrzucenie stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe oznaczałoby, że otrzymywane przez Pana przychody opodatkowane są podatkiem dochodowym według stawki 10%. Natomiast przyjęcie stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe oznaczałoby, że przychody te łączą się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (np. przychodami ze stosunku pracy) i opodatkowane są według skali podatkowej, tj. według stawki 18% (do dochodu w wysokości 85.528 zł) oraz 32% (od nadwyżki ponad 85.528). A zatem – zależnie od przyjęcia jednego ze wskazanych stanowisk i – w przypadku przyjęcia stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe – tego czy zostaje przekroczony prób podatkowy, podatek od kwoty 8.640 zł wynieść może 864 zł (8.640 zł x 10%), 1.555 zł (8.640 zł x 18%), a nawet 2.765 zł (8.640 zł x 32%).

Niezależnie od przyjętego stanowiska podatek od przychodów, o których mowa, obowiązany jest Pan rozliczać samodzielnie w ramach zeznania PIT-36 składanego za rok uzyskania tych przychodów (bez konieczności dokonywania żadnych wpłat w ciągu roku, jak również bez konieczności składania jakichkolwiek deklaracji/informacji PIT w trakcie roku). I tak:

  1. przyjęcie stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe oznaczałoby, że należy je wykazywać w poz. 81 tego zeznania (według obecnie obowiązującego wzoru), a następnie uwzględnić przy obliczaniu dochodu, podatku, itd.,
  2. odrzucenie stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe oznaczałoby, że podatek od tych przychodów należy wykazać w poz. 199 tego zeznania, a następnie uwzględnić przy obliczaniu kwoty do zapłaty lub nadpłaty.

Niezależnie od przyjętego stanowiska kwoty otrzymywane w USD powinien Pan przeliczać na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania tych kwot (zob. art. 11a ust. 1 u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online