Opodatkowanie sprzedaży poprzez magazyn w Wielkiej Brytanii

1. Stan faktyczny

Jestem czynnym podatnikiem VAT i VAT UE, prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Moje wątpliwości dotyczą rozliczeń sprzedaży na Amazonie w UK. Wysyłam towar do magazynu w Anglii.

I. Początkowo moja ewidencja sprzedaży była następująca: kontrahent: sprzedaż detaliczna (ponieważ Amazon wysyłał towar do osób prywatnych, na życzenie wystawiana była faktura) wartość sprzedaży w GBP przeliczona po kursie z TAB A/NBP z dnia poprzedniego. Data sprzedaży przyjęta wg daty zapłaty (ponieważ brak mam informacji, kiedy dokładnie Amazon wysłał towar). Sprzedaż wykazana ze stawką VAT 23%

II. W ubiegłym roku dokonałam rejestracji VAT w Anglii, uzyskałam Nr VAT i pojawiło się jeszcze więcej wątpliwości. Wysyłając towar do magazynu Amazon wystawiłam WDT z NIP-em PL, jako nietransakcyjna dostawa towaru i nie wiem co dalej. Teoretycznie powinno być wystawione WNT z NIP-em Angielskim, ale jak faktycznie mam to zrobić. Czy powinnam założyć osobno ewidencję i rozliczać sprzedaż i zakup dla celów VAT w Anglii. To nie jest problem (chociaż nie do końca bo wszystkie programy księgowe mają na sztywno przypisane nasze stawki VAT), ale jak z tego rozliczyć podatek dochodowy w naszym kraju. W programie sprzedaży wprowadzam kwotę sprzedaż netto (kwota brutto pomniejszona o podatek 20% jaki obowiązuje w Anglii) w walucie, którą przeliczam po kursie z TAB A/NBP z dnia poprzedniego i wybieram stawkę VAT NP. Stawkę VAT NP wybieram tylko wtedy, gdy towar jest wysyłany z Anglii. Natomiast jak ja wysyłam towar bezpośrednio do klienta z Francji, Niemiec czy innego kraju stosuję stawkę VAT 23%. Faktury za usługi wykonywane przez Amazon wystawiane są z NIPem Angielskim i stawką VAT „0” Co mogę zrobić z taką fakturą? Czy mogę ją ująć w rozliczeniach krajowych? Czy dostawy nietransakcyjne powinny być ujęte w deklaracji VAT UE? III Eksport od USA Wysyłam towar do Amazona w USA Pocztą Polską, towar o wartości do 2.000 zł, nie mam możliwości uzyskania potwierdzenia odprawy celnej dok. IE599 czy mogę zastosować stawkę VAT „0”.

2. Podstawa prawna

  • art. 2 pkt 9 i 23, art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 22 i 23, art. 28b, art. 42, art. 86, art. 100 ust. 1 pkt 1 oraz art. 106a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.,
  • art. 3 ust. 1 oraz art. 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.,
  • art. 5 i 7 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840).

3. Ocena prawna (aktualna na dzień 28 lutego 2017 r.)

3.1Skutki VAT w Polsce

Jedną z czynności podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.). Istnieją przy tym dwa rodzaje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Są to:

  1. wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, do których dochodzi na skutek dostawy towarów wywożonych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (zob. art. 13 ust. 1 u.p.t.u.); są to najczęściej spotykane wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów,
  2. wewnątrzwspólnotowe towarów, do których dochodzi na skutek przemieszczania przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które to towary zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika (zob. art. 13 ust. 3 u.p.t.u.).

W przedstawionej sytuacji w związku z wysyłaniem towarów z Polski do magazynu znajdującego się w Anglii dochodzi u Pani do drugiego ze wskazanych rodzajów wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Te wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów mogą korzystać z opodatkowania stawką 0% na podstawie art. 42 ust. 1 u.p.t.u. Odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie przepisy art. 42 ust. 1-4, 11 i 12 u.p.t.u. (zob. art. 42 ust. 14 u.p.t.u.), a zatem jednym z warunków opodatkowania takich wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów stawką 0% jest posiadanie przez podatnika dokonującego przemieszczenia właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego mu przez kraj członkowski, do którego towary są przemieszczane (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2011 r. – sygn. IBPP3/443-901/10/KO). A zatem warunkiem stosowania przez Panią stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, o których mowa, jest, między innymi, zarejestrowanie się przez Panią jako brytyjski podatnik VAT UE. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, przedmiotowe wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów powinny być przez Panią opodatkowywane podatkiem VAT w Polsce według stawki krajowej (zapewne 23%). W obu wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów powinna Pani wykazywać w polskiej ewidencji VAT oraz w deklaracjach VAT (jako – odpowiednio – opodatkowane stawką 0% albo stawką krajową).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że z art. 100 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. wynika, iż wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, o których mowa w art. 13 ust. 3 u.p.t.u., podlegają wykazywaniu w informacjach podsumowujących VAT-UE. Dotyczy to jednak wyłącznie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1 u.p.t.u. (podobnie ma się zresztą rzecz w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, o których mowa w art. 13 ust. 1 u.p.t.u.), a więc opodatkowanych podatkiem VAT według stawki 0%. A zatem dokonywane przez Panią wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, o których mowa:

  1. powinny być wykazywane w informacjach podsumowujących VAT-UE – jeżeli korzystają z opodatkowania stawką 0% (czego – jak zostało wskazane – jednym z warunków jest Pani rejestracja jako brytyjski podatnik VAT UE),
  2. nie powinny być wykazywane w informacjach podsumowujących VAT-UE – w przeciwnym razie.

Ponadto wskazać należy, że dokonywane przez Panią dostawy towarów przemieszczonych uprzednio do magazynu znajdującego się w Anglii z punktu widzenia polskich przepisów stanowią odpłatne dostawy towarów poza terytorium kraju (ze względu na miejsce ich dostaw znajdujące się – na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. – na terytorium Wielkiej Brytanii). Dostawy te:

  1. nie powinny być dokumentowane polskimi fakturami, gdyż polskie przepisy o fakturach nie mają do nich zastosowania (zob. art. 106a pkt 2 lit. a u.p.t.u.),
  2. nie powinny być wykazywane w składanych w Polsce deklaracjach VAT-7/VAT-7K (zakładając, że jest Pani zarejestrowana jako brytyjski podatnik VAT).

Odnośnie dokonywanych przez Panią dostaw towarów wysyłanych z Polski bezpośrednio do klientów z Francji, Niemiec czy innych państw Unii Europejskiej wyjaśnić pragnę, że – zakładając, iż chodzi o klientów będących osobami prywatnymi – dostawy te mają charakter tzw. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (zob. art. 2 pkt 23 u.p.t.u.). Do momentu przekroczenia w trakcie roku przez wartość tej sprzedaży do poszczególnych państw Unii Europejskiej ustalonego przez te państwa limitu sprzedaży wysyłkowej (przykładowo, w przypadku Francji limit ten wynosi 35.000 euro, zaś w przypadku Niemiec – 100.000 euro), miejsce tych dostaw znajduje się na terytorium kraju (na podstawie art. 23 ust. 2 u.p.t.u.). W konsekwencji – zakładając, że nie przekracza Pani limitów sprzedaży wysyłkowej określonych przez państwa członkowskie, do których towary są wysyłane, oraz nie wybrała Pani opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w tych państwach – prawidłowo postępuje stosując do tych dostaw stawkę krajową (zapewne 23%).

Wyjaśnić również pragnę, że w określonych przepisami sytuacjach do rozliczania VAT z tytułu świadczenia usług są nabywcy usług. Jest tak w szczególności w przypadku importu usług, a więc gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT przez nabywcę usługi wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.). Jest tak, gdy – w niewielkim uproszczeniu – podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi – zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

W świetle tych przepisów możliwe są w przedstawionej sytuacji dwa scenariusze. Pierwszy z nich ma miejsce, jeżeli magazyn w Anglii, do którego są przesyłane towary, ma dla Pani charakter stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wielkiej Brytanii. W takim przypadku miejsce świadczenia nabywanych przez Panią od Amazon usług znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii (na podstawie art. 28b ust. 2 u.p.t.u., który stanowi, że w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), a w konsekwencji w związku z ich nabywaniem nie dochodzi u Pani do importu usług w Polsce.

W przeciwnym razie, tj. jeżeli magazyn w Anglii, do którego są przesyłane towary, nie ma dla Pani charakteru stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wielkiej Brytanii, miejsce świadczenia nabywanych przez Panią od Amazon usług znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u. stanowiącego, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej). W przypadku tego scenariusza nabywanie przez Panią tych usług stanowi import usług, który należy wykazywać w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Rozpoznając ten import usług powinna Pani naliczyć polski podatek VAT należny (według stawki 23%), który jednocześnie podlega odliczeniu poprzez wykazanie w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Odnośnie skutków dostaw (sprzedaży) towarów z Polski do USA wyjaśnić pragnę, że dostawy te nie stanowią eksportu towarów, gdyż – jak rozumiem – nie są potwierdzane przez rząd celny określony w przepisach celnych (co jest warunkiem występowania eksportu towarów – zob. art. 2 pkt 8 u.p.t.u.). Dostawy te nie mogą zatem korzystać z opodatkowania stawką 0%, lecz są opodatkowane stawką krajową (zapewne 23%) i wykazywane w ewidencji VAT oraz deklaracjach VAT jako sprzedaż krajowa.

3.2 Skutki VAT w Wielkiej Brytanii

W przedstawionej sytuacji występują u Pani nie tylko skutki VAT w Polsce, lecz również skutki VAT w Wielkiej Brytanii. W zakresie tym mają zastosowanie brytyjskie przepisy VAT.

Po pierwsze, przemieszczaniu przez Panią towarów z Polski do magazynu w Anglii towarzyszy występowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w Wielkiej Brytanii (na podstawie brytyjskiego odpowiednika art. 11 ust. 1 u.p.t.u.; przepis ten stanowi, że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika). Z tytułu dokonywania takich przemieszczeń powinna zatem Pani rozpoznawać brytyjski podatek VAT należny.

Po drugie, dostawy towarów dokonywane przez Panią z magazynu w Anglii stanowią brytyjskie, krajowe dostawy towarów (zakładając, że towary są wysyłane nabywcom z Wielkiej Brytanii). Również z tytułu dokonywania tych dostaw powinna Pani, co do zasady, rozpoznawać brytyjski podatek VAT należny.

Po trzecie, jeżeli magazyn w Anglii stanowi dla Pani stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wielkiej Brytanii, miejsce świadczenia nabywanych przez Panią od Amazon usług znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii (w Polsce na podstawie art. 28b ust. 2 u.p.t.u.). W związku z tym może być Pani obowiązana do rozpoznawania z tytułu nabywania tych usług brytyjskiego podatku należnego (w ramach brytyjskiego odpowiednika polskiego importu usług).

Oczywiście wskazanym obowiązkom towarzyszą inne obowiązki określone brytyjskimi przepisami VAT (np. obowiązek wystawiania brytyjskich faktur, prowadzenia brytyjskich ewidencji czy składania brytyjskich deklaracji VAT). Obowiązkom tym towarzyszą również uprawnienia określone tymi przepisami (np. prawo do odliczania brytyjskiego podatku VAT na zasadach określonych brytyjskimi przepisami).

3.3. Skutki w podatku dochodowym

Jak stanowi art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to nieograniczony obowiązek podatkowy.

Jednakże przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (zob. art. 4a u.p.d.o.f.). W omawianej sytuacji jest to – w przypadku towarów sprzedawanych z magazynu w Anglii – Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840).

Jak stanowi art. 7 ust. 1 Konwencji, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

W świetle tych przepisów skutki w podatku dochodowym sprzedaży towarów z magazynu w Anglii zależą od tego czy magazyn ten stanowi zakład w rozumieniu Konwencji, tj. w rozumieniu określonym przepisami art. 5 Konwencji. Jeżeli tak, zyski ze sprzedaży towarów z magazynu w Anglii winna Pani opodatkowywać brytyjskim podatkiem dochodowym (w Polsce zaś nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym). W przeciwnym razie (co w świetle przepisów art. 5 ust. 4 Konwencji wydaje się być bardziej prawdopodobne), zyski te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce (w Wielkiej Brytanii zaś nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy