Opodatkowanie w formie ryczałtu a rozpoczęcie działalności gospodarczej przez żonę

  1. Stan faktyczny

Do zeszłego roku prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku liniowego, w ramach której zajmowałem się głównie usługami świadczonymi w internecie. Po uzyskaniu interpretacji indywidualnej, że główna część mojej działalności może być opodatkowana ryczałtem w wysokości 8,5% zlikwidowałem działalność, a po miesiącu otworzyłem nową na ryczałcie (aby nie czekać całego roku na zmianę formy opodatkowania). Obecnie prowadzę od zeszłego roku działalność gospodarczą na ryczałcie i wystawiam faktury tylko z tytułu „sprzedaży miejsca na cele reklamowe w internecie”. Dodatkowo z żoną jestem wspólnikiem spółki z o.o. która zajmuje się świadczeniem usług w internecie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym żona może otworzyć działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym bądź według skali podatkowe, w ramach której będzie świadczyć usługi w internecie na rzecz podmiotów trzecich? Chodzi mi głównie o kwestię czy zostanę wyłączony z ryczałtu – wiem że w ustawie o ryczałcie są restrykcje związane z DG wykonywaną przez małżonka.

  1. Podstawa prawna
  • art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.,
  • art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – u.z.p.d.
  1. Ocena prawna (na dzien 20 lipca 2016 r.)

W pierwszej kolejności wyjaśnić pragnę, że opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej jest formą opodatkowania dostępną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zawsze, zaś opodatkowanie w formie podatku liniowego prawie zawsze (nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek dotyczy niektórych przypadków uzyskiwania przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – zob. art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f.). Nie ulega zatem wątpliwości, że w przedstawionym stanie faktycznym żona może otworzyć działalność gospodarczą, dla której wybierze opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo w formie podatku liniowego.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że u.z.p.d. faktycznie zawiera przepisy ograniczające możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków. Przepisy te zawiera art. 8 ust. 1 pkt 5 u.z.p.d. i są to jedyne przepisy określające tego typu ograniczenia.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że ograniczenia możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 u.z.p.d.., dotyczą wyłącznie podatników podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym. Nie mają one zastosowanie do podatników już prowadzących działalność gospodarczą (w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez małżonków).

Powoduje to, że rozpoczęcie przez Pańską żonę działalności gospodarczej (w dowolnym zakresie, jak również opodatkowaną w dowolnej formie) pozostanie bez wpływu na możliwość korzystania przez Pana z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W szczególności w związku z tą okolicznością nie utraci Pan prawa do korzystania z tej formy opodatkowania.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy