Prowadzenie w Polsce działalności poprzez amerykańską spółkę LLC

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce, firma zajmuje się sprzedażą przez Internet. Aktualnie jestem na granicy pierwszego progu podatkowego, po przekroczeniu podatek wzrośnie na 32%. Mam spółkę LLC w USA. Czy prowadzenie działalności w Polsce poprzez tę spółkę mogłoby być dla mnie opłacalne?

Podstawa prawna

  1. art. 3 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.
  2.  art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g.,
  3.  art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.r.

Ocena prawna (aktualna na dzień 26 listopada 2014 r.):

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym, spółki typu LLC  są jednostką organizacyjną odrębną pod względem prawnym od jej udziałowców, jednak zwykle jej dochody nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), lecz na poziomie udziałowców tych spółek. Jest to zatem sytuacja podobna do istniejące w przypadku polskich spółek cywilnych i osobowych (za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) (zob. art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.).

Powoduje to, że jeżeli spółka typu LLC, której udziałowcem jest osoba fizyczna posiadająca polską rezydencję podatkową (mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski), prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski, dochody z tej działalności stanowią dla jej udziałowca dochody podlegające w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce (na podstawie art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Co więcej, dochody te są dla tego udziałowca dochodami z działalności gospodarczej. W Pańskiej sytuacji oznaczałoby to, że dochody osiągane w ramach spółki LLC będą się sumowały z dochodami uzyskiwanymi przez Pana w ramach indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji po przekroczeniu progu podatkowego przez sumę tych dochodów będą opodatkowane podatkiem dochodowym według stawki 32%.

Wskazać jednocześnie pragnę, że dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski przedsiębiorcy zagraniczni – a za takiego przedsiębiorcę należy uznać Pańską spółkę LLC – muszą tworzyć oddziały (zob. art. 85 ust. 1 u.s.d.g.). Oddziały takie obowiązane są zaś prowadzić księgi rachunkowe (zob. art. 2 ust. 1 pkt 6 u.r.). A zatem decydując się na prowadzenie w Polsce obowiązany byłby Pan do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi te stanowiłyby podstawę do Pańskich rozliczeń z urzędem skarbowym w związku z prowadzeniem działalności w formie spółki LLC.

Podobnie – jeżeli chodzi o konieczność utworzenia udziału i prowadzenia ksiąg rachunkowych – miałaby się rzeczy, gdyby dla utworzonej spółki LLC wybrał Pan opodatkowanie podatkiem dochodowym na poziomie spółki. W takim jednak przypadku dochód z działalności spółki podlegałby w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a ponadto opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce (po odliczeniu ewentualnego podatku amerykańskiego) podlegałyby wypłacane Panu ze spółki kwoty (np. dywidendy).

Jak widać, rozpoczęcie prowadzenia działalności poprzez amerykańską spółkę LLC nie przyczyni się do uzyskania przez Pana oszczędności podatkowych. Jeżeli dodać do tego konieczność utworzenia oddziału w Polsce, konieczność prowadzenia dla spółki LLC ksiąg rachunkowych, jak również ryzyko związane z uznaniem prowadzenia działalności gospodarczej poprzez tę spółkę za fikcję, rozwiązanie to pozostaje Panu odradzić.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online