Rezygnacja z wystawienia faktury zaliczkowej ze względu na wystawienie faktury końcowej

Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli kilka dni po otrzymaniu zaliczki wydajemy towar i wystawiamy fakturę końcową?

Podstawa prawna:

  • art. 106b ust. 1 pkt 4, art. 106f oraz art. 106i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Porada prawna (aktualna na dzień 28 listopada 2014 r.):

Obowiązek wystawiania tzw. faktur zaliczkowych wynika z art. 106b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. Przepis ten stanowi, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.t.u. (w szczególności otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze).

Termin wystawiania faktur zaliczkowych upływa 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (zob. art. 106i ust. 2 u.p.t.u.). Z kolei termin wystawiania faktur „końcowych” upływa, co do zasady, 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (zob. art. 106i ust. 1 u.p.t.u.).

Jak widać, w przypadkach, gdy zaliczka zostaje otrzymana w tym samym miesiącu co dokonanie dostawy towary lub wykonanie usługi, termin wystawienia faktury zaliczkowej oraz końcowej jest taki sam. Przyjmuje się w związku z tym, że w przypadkach takich wystawianie faktur zaliczkowych nie jest konieczne. Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 maja 2014 r. (sygn. IPPP3/443-186/14-2/SM) oraz z dnia 16 września 2014 r. (sygn. IPPP1/443-857/14-2/IGo). W pierwszej z nich czytamy, że „w przypadku, gdy w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu) Spółka otrzyma zaliczkę na poczet dostawy, jak również dokona samej dostawy towaru, nie ma obowiązku wystawienia odrębnej faktury na udokumentowanie zaliczki (termin na wystawienie faktury zaliczkowej i końcowej jest taki sam). Spółka może wystawić jedną fakturę, zawierającą elementy, o których mowa w art. 106e-106f ustawy, w której opodatkuje całość dokonanej dostawy (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki)”.

Odpowiedź na pytanie zależy zatem od tego czy otrzymanie zaliczki oraz wydanie towaru ma miejsce w jednym miesiącu. Jeżeli tak, faktury zaliczkowej nie trzeba wystawiać, tj. wystarczy faktura końcowa (na której ze względów profilaktycznych można dodatkowo wskazać określone przepisami art. 106f u.p.t.u. elementy wymagane dla faktur zaliczkowych) i rozliczenie jej, co do zasady, na zasadach ogólnych (tak, jakby zaliczka nie została otrzymana). Jeżeli nie, należy wystawić dwie faktury – fakturę zaliczkową oraz końcową.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online