Rozliczenie importu usług w deklaracji VAT-7

Stan faktyczny

Dokonuję nabycia od sprzedawcy z Chin kluczy do gier, które następnie odsprzedaje za pośrednictwem Allegro z VAT 23%. Jak wykazać w deklaracji VAT-7 import usług z tytułu nabycia kluczy do gier oraz odsprzedaż kluczy?

Podstawa prawna

  1. art. 19a ust. 1 i 8, art. 28b, art. 31a oraz art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a w zw. z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.,
  2. załączniki nr 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394).

Ocena prawna (aktualna na dzień 19 lutego 2015 r.)

Import usług wykazywany jest w deklaracjach VAT-7/VAT-7K/VAT-7D w sposób szczególny. Import usług jest bowiem przede wszystkim wykazywany w poz. 27 i 28, tj. w poz. 27 wykazywana jest podstawa opodatkowania importu usług (najczęściej przeliczona na złote na zasadach określonych przepisami art. 31a u.p.t.u. cena nabycia usług), zaś w poz. 28 podatek należny z tytułu importu usług (najczęściej naliczany według stawki podstawowej 23%). Ponadto:

  1. w niektórych przypadkach import usług jest dodatkowo wykazywany w poz. 29 i 30 VAT-7/VAT-7K/VAT-7D; dotyczy to importu usług, dla których miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28b u.p.t.u. (warunek ten jest w Pańskim przypadku spełniony), nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu VAT, czyli – w uproszczeniu – od podatników VAT z innych państw członkowskich (warunek ten w Pańskim przypadku nie jest spełniony),
  2. najczęściej import usług wykazywany jest również w części D.2 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (poz. 39-42), gdyż kwota podatku należnego z tytułu importu usług stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu na zasadach ogólnych, a więc – co do zasady – w zakresie, w jakim importowane usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a w zw. z art. 86 ust. 1 u.p.t.u.).

Podkreślić przy tym należy, że obowiązek wykazania importu usług w poz. 27 i 28  deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (ewentualnie również w poz. 29 i 30 tych deklaracji) istnieje niezależnie od obowiązku wykazania ewentualnej odsprzedaży usług będących przedmiotem importu usług. W konsekwencji w przypadku odsprzedaży usług będących przedmiotem importu usług podatek należny jest w istocie najczęściej wykazywany dwukrotnie – raz z tytułu rozpoznania importu usług, drugi raz z tytułu odsprzedaży (nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek dotyczy odsprzedaży usług będących przedmiotem importu usług, które są zwolnione od podatku).

Powyższe powoduje, że w przedstawionej sytuacji import kluczy do gier powinien Pan wykazywać w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7 (bez wykazywania w poz. 29 i 30 tych deklaracji, gdyż – jak zostało wskazane – nie jest w Pańskim przypadku spełniony jeden z warunków wykazywania importu usług również w tych pozycjach) oraz – zważywszy, że odsprzedaż kluczy jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej 23% – w poz. 41 i 42 tych deklaracji VAT-7 (kwoty w pozycjach 27 i 28 oraz w poz. 41 i 42 są te same). Dodatkowo odsprzedaż kluczy do gier za pośrednictwem Allegro powinien Pan wykazywać w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7.

            Na zakończenie należy przypomnieć, że import usług – zarówno jeżeli chodzi o poz. 27 i 28, jak i poz. 39-41 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D – powinien być wykazywany w deklaracjach VAT składanych za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług. W omawianej sytuacji obowiązek ten powstaje:

  1. z chwilą otrzymania przez chińskiego sprzedawcę zapłaty za kody do gier – w zakresie w jakim otrzymuje on zapłatę przed przesłaniem Panu kodów do gier (zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.; w uproszczeniu można przyjąć, że dniem otrzymania przez chińskiego sprzedawcę zapłaty jest dzień dokonania przez Pana zapłaty, np. zaksięgowania przelewu na Pańskim rachunku bankowym),
  2. z chwilą otrzymania od chińskiego sprzedawcy kodów do gier – w pozostałym zakresie (zob. art. 19a ust. 1 u.p.t.u.; przesłanie kodów do gier jest bowiem w omawianej sytuacji równoznaczne z wykonaniem usługi).