Rozliczenie VAT z tytułu nabycia kluczy licencyjnych od firmy z Chin

Otrzymałem fakturę wystawioną przez firmę z Chin. Kupiłem od nich towar w postaci kodów do gier (CD-KEY), które zostały wysłane do mnie na adres email. Na tym transakcja się zakończyła. Czy muszę z tytułu tego zakupu zapłacić jakiś podatek lub cło? Czy po prostu cena z faktury jest ostateczna? Faktura wygląda tak, że jest napisane Ilość x Cena = Wartość, nie ma naliczonego podatku VAT itp. Towar oczywiście przeznaczony jest do dalszej odsprzedaży, chcę się dowiedzieć jak to zrobić legalnie.

Podstawa prawna

 • art. 2 pkt 9, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 28b ust. 1, art. 31a ust. 1, art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Porada podatkowa (aktualna na dzień 12 listopada 2014 r.):

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że w przedstawionej sytuacji – zwłaszcza z podatkowego i celnego punktu widzenia – nie nabył Pan towarów (rzeczy), lecz usługi (licencje). W tej sytuacji wykluczona jest konieczność zapłaty przez Pana cła. Opłatom celnym podlegają bowiem wyłącznie wprowadzane na obszar celny Wspólnoty towary.

Z tytułu zakupu, o którym mowa, jest Pan natomiast najprawdopodobniej obowiązany rozliczyć podatek VAT. Do rozliczania podatku VAT obowiązani są co prawda, co do zasady, sprzedawcy (tj. podatnicy dokonujący dostaw towarów oraz podatnicy świadczący usługi), lecz w niektórych przypadkach do rozliczania podatku VAT obowiązani są nabywcy towarów lub usługobiorcy. Sytuacja taka ma miejsce w szczególności w przypadku tzw. importu usług.

Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy – w niewielkim uproszczeniu – podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi  – zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Warunki wystąpienia importu usług są w przedstawionej sytuacji spełnione (nawet bowiem jeżeli dotąd nie był Pan podatnikiem VAT, nabycie przedmiotowych kodów w celu odsprzedaży czyni Pana podatnikiem VAT), gdyż  dochodzi do świadczenia usług:

 1. przez podatnika chińskiego, a więc nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski,
 2. nabywanych przez podatnika polskiego, tj. podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski,
 3. których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski; na podstawie bowiem art. 28b ust. 1 u.p.t.u., miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

A zatem w związku z nabywaniem przedmiotowych kodów do gier dochodzi u Pana do importu usług. Odpowiednie zastosowanie ma – przykładowo – dotycząca nabywania kluczy licencyjnych do oprogramowania użytkowego interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lipca 2013 r. (sygn. ILPP4/443-137/13-4/ISN). W interpretacji tej czytamy, że „Spółka jako podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, zobowiązana jest do opodatkowania nabywanych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski. Zatem w przypadku zakupu programów komputerowych od zagranicznych podmiotów w przedmiotowej sprawie, Spółka obowiązana jest do rozpoznania importu usług”.

 Import usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatku VAT obowiązującej dla nabywanych usług w Polsce, tj. w omawianym przypadku według stawki VAT 23% (taka bowiem stawka podatku obowiązuje przy odsprzedaży licencji, np. licencji do gier). Importowaną usługę (tj. cenę netto wynikającą z otrzymanej od chińskiej firmy faktury oraz podatek VAT obliczony według stawki 23%) powinien Pan (kontynuując założenie, że jest Pan podatnikiem VAT):

 1. wykazać w prowadzonej dla celów VAT ewidencji oraz w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D – jeżeli jest Pan zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (jest Pan tzw. VAT-owcem),
 2. wykazać w poz. 10 i 11 specjalnie w tym celu złożonej deklaracji VAT-9M – jeżeli nie jest Pan zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (tj. jest Pan tzw. podatnikiem zwolnionym od podatku).

Co istotne, w pierwszym ze wskazanych przypadku (tj. jeżeli jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) będzie Pan – zważywszy, iż odsprzedaż kodów do gier będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23% – uprawniony do odliczenia podatku należnego z tytułu importu usług (podatek należny z tytułu importu usług stanowi bowiem jednocześnie kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu na zasadach ogólnych – zob. art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a w zw. z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), a więc w ostatecznym rozrachunku nie poniesie Pan kosztu podatku VAT. W celu dokonania takiego odliczenia importowaną usługę (tj. cenę netto wynikającą z otrzymanej od chińskiej firmy faktury oraz podatek VAT obliczony według stawki 23%) powinien Pan wykazać w poz. 41 i 42 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

W celu dokonania powyższych rozliczeń nie musi Pan wystawiać żadnego dodatkowego dokumentu – zapisów w ewidencji VAT, jak i w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D albo VAT-9M może Pan dokonywać bezpośrednio na podstawie chińskiej faktury. Nie ma jednak przeszkód, aby dobrowolnie taki dokument wewnętrzny (na wzór wystawianej w poprzednich latach faktury wewnętrznej Pan wystawił).

Jednocześnie pragnę wskazać, że – zakładając, iż zakup kodów do gier opłacił Pan „z góry” – obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstał w przedstawionej sytuacji w dniu otrzymania zapłaty przez chińską firmę (ewentualnie – jeżeli nie zna Pa dnia otrzymania zapłaty przez chińską firmę – dzień dokonania przez Pana zapłaty, np. dzień obciążenia Pańskiego rachunku bankowego przelewem dokonywanym chińskiej firmie). Oznacza to, że:

 1. import usług, o którym mowa, powinien Pan rozliczyć w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za miesiąc/kwartał otrzymania zapłaty przez chińską firmę – jeżeli jest Pan zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
 2. import usług, o którym mowa, powinien Pan rozliczyć w deklaracji VAT-9M złożonej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania zapłaty przez chińską firmę – jeżeli nie jest Pan zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
 3. kursem przeliczeniowym dla celów VAT jest w przedstawionej sytuacji kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (względnie kurs wymiany ogłoszony przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otrzymania zapłaty przez chińską firmę (zob. art. 31a ust. 1 u.p.t.u.). 

Na zakończenie pragnę wyjaśnić, że podatek VAT jest jedynym podatkiem, który jest Pan obowiązany rozliczyć z tytułu przedmiotowego nabycia kodów do gier. W szczególności w związku z tym nabyciem nie jest Pan obowiązany do rozliczenia podatku dochodowego (ale oczywiście w związku z odsprzedażą kluczy powstawać będą u Pana przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem) ani podatek od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, w związku z zakupem kodów do gier od chińskiej firmy:

 1. nie jest Pan obowiązany do zapłaty cła,
 2. jest Pan obowiązany do rozliczenia importu usług (jeżeli jednak jest Pan czynnym podatnikiem VAT, rozliczenie to będzie dla Pana neutralne podatkowo, gdyż podatek należny z tytułu importu usług będzie równy podatkowi naliczonemu z tytułu importu usług),
 3. nie jest Pan obowiązany do rozliczenia żadnego innego podatku.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online