Samochód ciężarowy o dwóch rzędach siedzeń a odliczanie VAT od wydatków na paliwo oraz innych wydatków eksploatacyjnych

Podatnik VAT czynny (wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane) posiada samochód Volkswagen Transporter 2,4D. Jest to samochód ciężarowy posiadający dwa rzędy siedzeń. Przed 1 kwietnia 2014 r. samochód ten miał przeprowadzone badanie VAT-4 (pojazd samochodowy, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu). Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów podatnik nie złożył informacji VAT-26. Jakie kwoty VAT podatnik może odliczać od wydatków na paliwo oraz innych wydatków eksploatacyjnych dotyczących tego samochodu?

Podstawa prawna:

 1. art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.,
 2. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312) – dalej u.z.u.p.t.u.

Porada podatkowa (aktualna na dzień 7 listopada 2014 r.):

Od 1 kwietnia 2014 r. z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych (w tym od zakupów paliwa, części oraz materiałów eksploatacyjnych) pojazdy te dzielą sią na:

 1. pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,
 2. pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.); pojazdy należące do tej grupy należy zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.).

Pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy to:

 1. pojazdy samochodowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony,
 2. pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (czyli autobusy),
 3. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
 4. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 5. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 6. pojazdy specjalne o przeznaczeniach: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych oraz żuraw samochodowy,
 7. pojazdy specjalne o przeznaczeniu pogrzebowy, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony,
 8. pojazdy specjalne o przeznaczeniu bankowóz typu A lub B, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony. 

Z powyższego wynika, że do pojazdów samochodowych uprawniających do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy:

 1. należą wszystkie pojazdy samochodowe posiadające cechy uprawniające do końca marca 2014 r. do uzyskania adnotacji VAT-1,
 2. należy część pojazdów samochodowych posiadających cechy uprawniające do końca marca 2014 r. do uzyskania adnotacji VAT-3 lub VAT-4 (te które posiadają tylko jeden rząd siedzeń),
 3. nie należą pojazdy samochodowe uprawniające do końca marca 2014 r. do uzyskania adnotacji VAT-2.

Samochód, o którym mowa, na gruncie przepisów obowiązujących do końca marca 2014 r. uprawniał do uzyskania adnotacji VAT-4, lecz posiada dwa rzędy siedzeń. Nie jest to zatem pojazd samochodowy uprawniający do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy. Dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczących tego samochodu wymaga zatem spełnienia wskazanych na wstępie warunków przewidzianych dla drugiej z grup pojazdów samochodowych.

W przedstawionej sytuacji warunki te nie są spełnione. Oznacza to, że podatnik odliczeń od wydatków dotyczących przedmiotowego samochodu (np. od kosztów eksploatacyjnych) może dokonywać z uwzględnieniem limitu 50% (zob. art. 86a ust. 1 u.p.t.u.). Dotyczy to również wydatków na paliwo, gdyż samochodu, o którym mowa, nie dotyczy przepis tymczasowo (do końca czerwca 2015 r.) wyłączający możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż 500 kg (zob. art. 12 ust. 1 u.z.u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online