Stosowanie stawki 0% do usług turystyki

1. Stan faktyczny

Jesteśmy Organizatorem Turystyki z uprawnieniami. Organizujemy wyjazdy turystyczne na całym świecie zazwyczaj faktury Vat marża, ale także faktury Vat 23%. Dowiedziałam się, że w przypadku świadczenia usług poza Polską i Unią Europejską usługi turystyczne są opodatkowane stawką 0%. Czy możemy zastosować taką stawkę? Czy w takim wypadku robiąc wyjazd na Mauritius powinniśmy opodatkować go stawką 0%? Czy wtedy wystawić FV ze stawką 0% czy nie płacić 23% VAT od vat marża? Jak potraktować usługi organizowane w Polsce dla potrzeba takiego wyjazdu – np. wydruki, wynajem stanowiska na lotnisku, ubezpieczenie?

2. Podstawa prawna

  • art. 106e ust. 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

3. Ocena prawna (aktualna na dzień 22 lutego 2016 r.):

Przepisy art. 119 u.p.t.u. określają szczególną procedurę przy świadczeniu usług turystyki. Istotą tej procedury jest opodatkowanie marży (a ściślej – kwoty marży pomniejszonej o kwotę należnego podatku) zamiast obrotu podatnika (zob. art. 119 ust. 1 u.p.t.u.).

Usługi turystyki opodatkowane według procedury marży są, co do zasady, opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%. Zasada ta nie obowiązuje jednak bezwzględnie, gdyż:

  1. art. 119 ust. 7 u.p.t.u. stanowi, że usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Unii Europejskiej,
  2. art. 119 ust. 8 u.p.t.u. stanowi, że jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej.

A zatem o wysokości podatku z tytułu świadczenia usług turystyki opodatkowanych według procedury marży decyduje to gdzie świadczone są usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Dominuje przy tym stanowisko, że nie chodzi o miejsce świadczenia tych usług, lecz o miejsce, gdzie te usługi faktycznie „dzieją się” (mają miejsce), a więc usługami świadczonymi poza terytorium Wspólnoty są usługi faktycznie wykonywane (konsumowane) poza terytorium Wspólnoty (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 lipca 2010 r. – sygn. IPPP2-443-291/10-4/KG).

Przyjmuje się przy tym, że na wysokość podatku nie wpływa przewóz turystów do miejsca, w którym konsumowane są powyższe usługi (podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2011 r. – sygn. IBPP3/443-1008/11/PK). A więc – przykładowo – oferowanie w ramach wycieczki przelotu z Polski lub z innego państwa członkowskiego UE do docelowego miejsca świadczenia usług turystyki nie powoduje, że usługa turystyki w zakresie w jakim przelot odbywa się nad terytorium Polski jest opodatkowaną stawką 23% usługą świadczoną na terytorium Unii Europejskiej. Uznać należy, że podobnie ma się rzecz w przypadku takich świadczeń/czynności dodatkowych, takich jak wynajem stanowiska na lotnisku, ubezpieczenie czy wydruki. Oznacza to, że – przykładowo – do opodatkowanej według procedury marży usługi turystyki polegającej na organizacji wyjazdu na Mauritius zawierającej takie świadczenia ma w całości zastosowanie stawka 0%.

Powyższe nie wpływa przy tym na fakt, że podstawą opodatkowania usług turystyki jest – w zakresie w jakim ma zastosowanie procedura opodatkowania marży – marża. A zatem według stawki 0% w przypadkach, o których mowa, opodatkowana jest podatkiem VAT marża.

Podobnie ma się rzecz, jeżeli chodzi o treść faktur, tj. faktury takie powinny zawierać standardową treść określoną przepisami art. 106e ust. 2 u.p.t.u. Faktury wystawiane w przypadkach, o których mowa, nie zawierają zatem, między innymi, informacji o stawce podatku. A zatem na fakturze dokumentującą opodatkowaną według procedury marży (według stawki 0%) usługę turystyki polegającą na organizacji wyjazdu na Mauritius nie należy wykazywać stawki 0% (ani tym bardziej 23%), lecz jedynie kwotę należności ogółem (oraz, rzecz jasna, wyrazy „procedura marży dla biur podróży”).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy