Wystawienie faktury do części paragonu

Prowadzę sklep. Zdarza się, że klient kupuje kilka rzeczy na jeden paragon, lecz życzy sobie wystawienia faktury do tylko części kupionych rzeczy. Czy mogę wystawić taką fakturę?

Podstawa prawna:

  1. art. 111 ust. 3a pkt 1 oraz art. 106h ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.,
  2. § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) – dalej r.k.s.

Porada podatkowa (aktualna na dzień 7 listopada 2011 r.):

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są, co do zasady, do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy (zob. art. 111 ust. 3a pkt 1 u.p.t.u. oraz § 6 ust. 1 pkt 1 r.k.s.). Wyjątek od tej zasady ma miejsce, jeśli sprzedaż do sprzedaży udokumentowanej paragonem wystawiana jest również faktura. W przypadku takim paragonu nie wydaje się nabywcy, lecz dołącza do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika (zob. art. 106h ust. 1 u.p.t.u.).

W przypadku, gdy nabywca żąda wystawienia faktury do kilku tylko pozycji paragonu pojawia się problem, gdyż nie jest możliwe wydanie paragonu i jednoczesne dołączenie go do pozostającego u podatnika egzemplarza faktury. Dlatego też podatnicy na ogół wymagają od nabywców, aby zakupy towarów i usług, do których ma być wystawiona faktura, dokumentowane były odrębnym paragonem od towarów i usług, do których nie ma być wystawiona faktura.

Mimo to w mojej ocenie należy uznać możliwość wystawiania faktur do niektórych tylko towarów i usług, których sprzedaż została udokumentowana paragonem. Skoro przepisy nie zakazują takiego postępowania wprost, nie można takiego zakazu domniemywać. Uważam, że w przypadku takim pierwszeństwo należy przyznać przepisowi art. 106h ust. 1 u.p.t.u., tj. przepisowi nakazującemu dołączenie paragonu do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika. A zatem w przypadku takim paragon nie jest klientowi wydawany (zamiast tego można klientowi wydać kserokopię paragonu lub, co jest najlepszym wyjściem, wystawić drugą fakturą na pozostałą część paragonu). Postępowanie takie nie wywoła w mojej ocenie żadnych szczególnych skutków podatkowych. W szczególności żadnych skutków nie wywołuje w takim przypadku fakt, że suma kwot VAT na fakturze jest inna niż suma kwot VAT na paragonie.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy