Zwolnienie od podatku dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości a ulga odsetkowa

Czy jest możliwość odliczenia od podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania wydatków ponoszonych na spłatę kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przed dniem nabycia mieszkania w drodze spadku) pomimo faktu korzystania z ulgi odsetkowej?

Podstawa prawna

  • art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 pkt 2 oraz art. 21 ust. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Porada prawna (aktualna na dzień 18 listopada 2014 r.):

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. zwalnia się od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f., w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Wydatkami na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., mogą być również wydatki na spłatę kredytów (pożyczek) oraz odsetek od kredytów (pożyczek) zaciągniętych przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania (zob. art. 21 ust. 25 pkt 2 u.p.d.o.f.). Należy jednak zauważyć, że art. 21 ust. 30 u.p.d.o.f. stanowi, że art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 u.p.d.o.f., które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 u.p.d.o.f., którymi sfinansowane zostały wydatki określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 u.p.d.o.f., uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Powoduje to, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., nie ma zastosowania do dochodów przeznaczonych przez podatników na spłatę kredytów, od których odsetki zostały odliczone w ramach tzw. ulgi odsetkowej. Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lutego 2013 r. (IBPBII/2/415-1502/12/MW) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 r. (sygn. IPPB4/415-544/13-6/JK2). W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy nie ma zastosowania w przypadku spłaty kredytu, który był przedmiotem innych ulg podatkowych. Przepis ten miał na celu wyeliminowanie sytuacji kiedy z racji zaciągnięcia tego samego kredytu podatnik korzystałby z kilku ulg. Zwrócić też należy uwagę na fakt, że odliczane od podstawy opodatkowania w ramach ulgi odsetkowej były wprawdzie odsetki od kredytu a nie kapitał, jednakże odsetki nalicza się wszak od kwoty kapitału. Kwota kapitału była więc bazą do naliczania odsetek, a więc kwota kapitału była uwzględniona przez podatnika korzystającego z ulgi odsetkowej. To natomiast realizuje wprost dyspozycję art. 21 ust. 30 ustawy zabraniającą uznania za wydatek na cel mieszkaniowy spłaty kredytu, którego dotyczyło korzystanie przez wnioskodawcę z ulgi odsetkowej”. Również to stanowisko reprezentowane jest także przez sądy administracyjne (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 2 grudnia 2011 r. – sygn. I SA/Lu 654/11).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online