Stawka ryczałtu dla przychodów z wolnych zawodów

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy katalog stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z nowych przepisów wynikać będzie – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nie się w tym zakresie nie zmieni – 8 stawek ryczałtu (obecnie obowiązuje sześć stawek ryczałtu).

Jedną z tych stawek będzie stawka 17%. Według tej stawki ryczałtu opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów (opodatkowane w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. według stawki 20%).

Nowa definicja wolnych zawodów

Od 1 stycznia 2021 r. nowe brzmienie otrzyma określający obowiązującą na gruncie ustawy o ryczałcie definicję wolnych zawodów art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie. Zmiana polegać będzie przede wszystkim na poszerzeniu wymienionych w nim zawodów o:

 • psychologów,
 • fizjoterapeutów,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • architektów,
 • inżynierów budownictwa,
 • rzeczoznawców budowlanych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerów reasekuracyjnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych, oraz
 • rzeczników patentowych.

Ponadto wolnym zawodem będzie od 1 stycznia 2021 r. także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów wyłącza uznanie pozarolniczej działalności gospodarczej za wolny zawód w rozumieniu ustawy o ryczałcie.


Nowa definicja wolnego zawodu w rozumieniu ustawy o ryczałcie

Pozarolnicza działalność gospodarczą wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.