Forum

aby założyć posty i tematy.

remanet spółka jawna

Zwracam do Pana z prośbą o opinię na temat obowiązku sporzadzania comiesięcznych remanentów dla rozliczenia składki zdrowotnej wspólników spółki jawnej na księdze handlowej.
Poniżej opis sytuacji i problemu:

Jesteśmy spółką jawną, w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne opłacające podatek liniowy. Wspólnicy płacą zaliczki uproszczone i w roku 2022 chcą kontynuować ten sposób płacenia podatku liniowego. Spółka prowadzi księgi handlowe. Spółka nie prowadzi magazynu, stosuje uproszczenia polegające na odpisywaniu potrzebnych do produkcji swoich wyrobów  materiałów w koszty w momencie ich nabycia, a produktów gotowych w momencie wytworzeniaRaz na kwartał koryguje koszty zakupu materiałów oraz wartość wyrobów  o wynik spisu z natury.

Czy związku z wprowadzonym w Polskim Ładzie obowiązkiem opłacania comiesięcznej składki zdrowotnej od uzyskanego dochodu, spółka powinna przeprowadzać spis z natury co miesiąc w celu ustalenia rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu poprzez różnicę remanentową na zakupionych materiałach i wyprodukowanych wyrobach, aby ustalić podstawę dla wyliczenia składki zdrowotnej? Czy obowiązujące obecnie przepisy dopuszczają możliwość zachowania przez spółkę dotychczasowego kwartalnego ustalania rzeczywistych kosztów zakupu materiałów i wytworzenia wyrobów? W pierwszym i drugim m-cu danego kwartału podstawę składki zdrowotnej stanowiłby dochód obliczony jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami obejmującymi koszty materiałów w momencie ich zakupu? W trzecim m-cu kwartału spółka ustalałaby podstawę składki zdrowotnej w oparciu o dochód z uwzględnieniem różnicy remanentowej.

Czy dla ustalenia podstawy wyliczenia składki zdrowotnej w trakcie roku spółka powinna zwiększać dochód o koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (np. PFRON, odseti budżetowe), skoro dla celów PIT, w związku z opłacaniem podatku w formie zaliczek uproszczonych, nie robi tych wyłączeń? Dokonuje tego dopiero po zakończeniu roku przy sporządzaniu sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowych.

Jak spółka powinna ustalać m-czny dochód stanowiący podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej przy stosowaniu uproszczeń w gospodarce magazynowej? Czytałam opinie doradców, że przy w/w uproszczeniach należy co m-c przeprowadzać spis z natury. Przy comiesięcznym obowiązku spisywania stanu materiałów i wyrobów, sens traciły tez zaliczki uproszczone.  Dziękuję

Dzień dobry,

niestety, ponieważ te pytania nie dotyczą stosowania przepisów prawa podatkowego (lecz przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) nie jestem w stanie w tym zakresie pomóc.

Z poważaniem

Tomasz Krywan

dziękuje