Ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021 r.

Przepisami art. 27g ustawy o PIT określona jest tzw. ulga abolicyjna. Istotą ulgi abolicyjnej jest zniesienie skutku metody proporcjonalnego odliczenia w stosunku do wybranych źródeł przychodów i zrównanie ich efektywnego opodatkowania ze skutkiem jaki powoduje metoda wyłączenia z progresją. Ulga ta znajduje zastosowanie do szeroko określonych źródeł przychodów uzyskiwanych za granicą: z pracy najemnej, działalności wykonywanej osobiście, praw majątkowych i pozarolniczej działalności gospodarczej.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. w ramach ulgi abolicyjnej podatnicy mogą zawsze odliczać kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów uzyskiwanych za granicą metodą odliczenia proporcjonalnego a kwotą obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Z ustawy nowelizującej uchwalonej w dniu 28 października 2020 r. przez Sejm wynika, że z początkiem 2021 r. stan prawny w tym zakresie się zmieni, tj. wprowadzony zostanie jednak limit tego odliczenia w wysokości kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT (co wynikać ma z dodawanego art. 27g ust. 2 zdanie drugie ustawy o PIT). Zmiana ta – jeżeli nic się nie zmieni na ostatnim etapie procesu legislacyjnego – spowoduje, że począwszy od 2021 r. w ramach ulgi abolicyjnej podatnicy, co do zasady, będą mogli odliczyć maksymalnie tylko kwotę 1.360 zł. W ten sposób – jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej z 28 października 2020 r. – „utrzymany będzie dotychczasowy cel ulgi abolicyjnej, zmierzający do zmniejszenia obciążeń podatkowych grupy podatników najbardziej tego potrzebującej, przy jednoczesnym wyeliminowaniu nadużyć występujących przy korzystaniu z ulgi abolicyjnej przez podatników osiągających wysokie dochody zagraniczne”.

Wyjątek dotyczyć ma dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze stosunku pracy, umów zlecenie i umów o dzieło oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw. Najprawdopodobniej zatem podatnicy rozliczający się z tych dochodów w Polsce pozostaną uprawnieni do odliczania ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, bez stosowania wskazanego limitu (co wynikać ma z dodawanego art. 27g ust. 5 ustawy o PIT).