Rozszerzenie możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu

Z uchwalonej przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. ustawy nowelizującej wynika, że z początkiem 2021 r. znacznie rozszerzona zostanie możliwość korzystania przez podatników z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu. Nastąpić to – jeżeli na ostatnim etapie procesu legislacyjnego nic się w tym zakresie nie zmieni – ma na dwa sposoby, tj. w drodze:

Podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Obecnie limit przychody korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi równowartość 250.000 euro. Z dniem 1 stycznia 2020 r. limit ten zostanie podwyższony aż do równowartości 2 000 000 euro. Dla 2021 r. będzie to kwota 9 030 600 zł, co oznacza, że w 2021 r. z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych korzystać będą mogli:

  1. podatnicy, którzy osiągają wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli w 2020 r. uzyskają przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 9 030 600 zł (zob. art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o ryczałcie w brzmieniu mającym obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.);
  2. podatnicy, którzy osiągają wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli w 2020 r, suma przychodów wspólników tej spółki z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła 9 030 600 zł (zob. art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ryczałcie w brzmieniu mającym obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.).

Likwidacja części przypadków, w których uzyskiwanie przychodów z określonej działalności wyłącza z opodatkowania ryczałtem

Od 1 stycznia 2021 r. możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu nie będzie wyłączać osiąganie przychodów z tytułu:

  1. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  2. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie,
  3. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie (który to załącznik zostanie z dniem 1 stycznia 2021 r. uchylony), np. z tytułu świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych czy usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Nadal natomiast możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu będzie wyłączać osiąganie przez podatników przychodów z:

  1. prowadzenia aptek,
  2. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  3. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.