Stosowanie oznaczenia EE

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

Jednym z takich oznaczeń jest symbol „EE”. Oznaczeniem tym podatnicy są obowiązani oznaczać świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT (zob. § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług), a więc świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami.

Obciążanie pracowników kosztami rozmów telefonicznych

W świetle powyższego w związku z obciążaniem pracowników kosztami używania telefonu na rozmowy prywatne dochodzi do świadczenia (odsprzedaży) na ich rzecz usług telekomunikacyjnych. W konsekwencji świadczenie (odsprzedaż) takich usług powinno być w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczane symbolem “EE”.

Wynika to wprost z (opublikowanej na stronie https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/) odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „Jakich transakcji dotyczy oznaczenie EE? Czy refaktura – przez pracodawcę na rzecz pracownika – kosztów prywatnych rozmów telefonicznych podlega również oznaczeniu EE, czy tylko jeśli miejscem świadczenia tych usług jest terytorium innego państwa?”. Udzielona przez Ministerstwo Finansów odpowiedź brzmi „Oznaczenie EE dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, do których ma zastosowanie art. 28k ustawy o podatku od towarów i usług, a więc świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem to oznaczenie będzie mieć zastosowanie do refaktury przez pracodawcę na pracownika kosztów prywatnych rozmów – także w przypadku świadczenia tych usług na terytorium Polski”.

Dzierżawa dachu dla sieci komórkowej

Usługa wydzierżawienia części dachu dla sieci komórkowej nie stanowi ani usługi telekomunikacyjnej, ani usługi nadawczej, ani usługi elektronicznej, a jednocześnie sieć komórkowa jest podatnikiem, a więc nie jest podmiotem niebędącym podatnikiem. W konsekwencji wykazując w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT świadczenie usługi wydzierżawienia części dachu dla sieci komórkowej nie należy stosować symbolu “EE”.

Do zestawienia oznaczeń transakcji

Do zestawienia oznaczeń GTU