Stosowanie oznaczenia EE

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

Jednym z takich oznaczeń jest symbol „EE”. Do 30 czerwca 2021 r. kod EE stosowany był do oznaczania w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. Z dniem 1 lipca 2021 r. zakres stosowania tego kodu się zmienił. Obecnie jest on stosowany do oznaczania:

  1. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów (pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów definiuje art. 2 pkt 22a u.p.t.u.), które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraj (do 30 czerwca 2021 r. transakcje odpowiadające takiej sprzedaży – tj. sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – oznaczane były kodem SW; od 1 lipca 2021 r. kod ten nie jest stosowany), oraz
  2. świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Uwaga zmiana!

Z dniem 1 lipca 2021 r. zlikwidowany został obowiązek stosowania kodu „SW” (dotyczącego dotychczas dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT) oraz zmieniony został zakres stosowania kodu EE (dotyczącego dotychczas świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT). Z dniem 1 stycznia 2022 r. kod EE zostanie zastąpiony kodem WSTO_EE.

Obciążanie pracowników kosztami rozmów telefonicznych

W związku z obciążaniem pracowników kosztami używania telefonu na rozmowy prywatne dochodzi do świadczenia (odsprzedaży) na ich rzecz usług telekomunikacyjnych. W konsekwencji świadczenie (odsprzedaż) takich usług powinno być w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczane symbolem “EE”.

Aktualna w tym zakresie pozostaje odpowiedź Ministerstwa Finansów na jedno z pytań dotyczących nowego pliku JPK_VAT, tj. na pytanie „Jakich transakcji dotyczy oznaczenie EE? Czy refaktura – przez pracodawcę na rzecz pracownika – kosztów prywatnych rozmów telefonicznych podlega również oznaczeniu EE, czy tylko jeśli miejscem świadczenia tych usług jest terytorium innego państwa?”. Udzielona przez Ministerstwo Finansów odpowiedź brzmi „Oznaczenie EE dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, do których ma zastosowanie art. 28k ustawy o podatku od towarów i usług, a więc świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem to oznaczenie będzie mieć zastosowanie do refaktury przez pracodawcę na pracownika kosztów prywatnych rozmów – także w przypadku świadczenia tych usług na terytorium Polski”.

Dzierżawa dachu dla sieci komórkowej

Usługa wydzierżawienia części dachu dla sieci komórkowej nie stanowi ani usługi telekomunikacyjnej, ani usługi nadawczej, ani usługi elektronicznej, a jednocześnie sieć komórkowa jest podatnikiem, a więc nie jest podmiotem niebędącym podatnikiem. W konsekwencji wykazując w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT świadczenie usługi wydzierżawienia części dachu dla sieci komórkowej nie należy stosować symbolu “EE”.

Do zestawienia oznaczeń transakcji

Do zestawienia oznaczeń GTU