Zakres stosowania oznaczeń transakcji

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

Zakres stosowania tych oznaczeń został wskazany w poniższych wpisach:

EE – transakcje oznaczane symbolem EE

TP – transakcje oznaczane symbolem TP

TT_WNT oraz TT_D – transakcje oznaczane symbolami TT_WNT oraz TT_D

MR_T oraz MR_UZ – transakcje oznaczane symbolami MR_T oraz MR_UZ

B_SPV, B_SPV_DOSTAWA oraz B_MPV_PROWIZJA – transakcje oznaczane symbolami B_SPV, B_SPV_DOSTAWA oraz B_MPV_PROWIZJA

IMP – transakcje oznaczane symbolem IMP

Uwaga zmiana!

Do 30 czerwca 2021 r. istniał obowiązek oznaczania kodem MPP transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Obowiązek stosowania tego kodu mieli zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy.

Z dniem 1 lipca 2021 r. przepisy określające obowiązek stosowania kodu MPP zostały uchylone. W konsekwencji obecnie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie należy w szczególny sposób oznaczać w ewidencji VAT ani w pliku JPK_VAT.

Zakres stosowania

Inaczej niż w przypadku kodów GTU, oznaczenia dotyczące transakcji powinny być stosowane również w celu oznaczania transakcji, które nie są udokumentowane fakturami. Wyjątek od 1 lipca 2021 r. dotyczy czynności udokumentowanych dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących kodem RO (zob. § 10 ust. 4a rozporządzenia).

Uwaga zmiana!

Od 1 lipca 2021 r. oznaczeń transakcji nie stosuje się do czynności udokumentowanych dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO”.

Nie zostało natomiast określone wyłączenie stosowania oznaczeń do czynności udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi oznaczanymi kodem WEW. W konsekwencji stosowanie oznaczeń transakcji może być w przypadku tych czynności konieczne.

Do zestawienia oznaczeń GTU