Stosowanie oznaczeń B_SPV, B_SPV_DOSTAWA oraz B_MPV_PROWIZJA

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadzony został obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT.

Dotyczy to, między innymi, oznaczeń dotyczących transakcji związanych z bonami. I tak:

  1. oznaczenie “B_SPV” stosowane jest do oznaczania transferów bonów jednego przeznaczenia dokonanych przez podatnika działającego we własnym imieniu, które to transfery są opodatkowane zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,
  2. oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA” stosowane do oznaczania dostaw towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,
  3. oznaczenie “B_MPV_PROWIZJA” stosowane do oznaczania świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

Sprzedaż biletów

Nie są bonami w rozumieniu VAT instrumenty, z którymi wiąże się nie tyle obowiązek przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, lecz obowiązek spełnienia określonego świadczenia. Dotyczy to w szczególności biletów za transport, biletów wstępu do kin, muzeów i innych miejsc czy też znaczków pocztowych (co wynika z treści preambuły do Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z 27 czerwca 2016  r., zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi -Dz.U.UE.L.2016.177.9). Oznacza to, że sprzedaży biletów (jak również sprzedaży dokumentów o podobnym charakterze, np. karnetów wstępu) nie należy w ewidencji VAT ani w nowym pliku JPK_VAT oznaczać ani symbolem “B_SPV”, ani „B_SPV_DOSTAWA”, ani “B_MPV_PROWIZJA”.

Do zestawienia oznaczeń transakcji

Do zestawienia oznaczeń GTU