Towary oznaczane kodem GTU_09

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług istnieje obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT.

Do towarów tych należą między innymi produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.). Towary te są oznaczane kodem GTU_09 (zob. § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia), a więc produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, w których przypadku łącznie spełnione są dwa warunki:

  1. znajdują się w wykazie, który obecnie stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MZ. poz. 40); oraz
  2. są wywożone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbywane podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Towary te oznaczane za pomocą kodu GTU_09 (zob. § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia).

Zwrócić należy uwagę, że od 1 lipca 2021 r. nie ulega wątpliwości, że kod GTU_09 należy stosować tylko do oznaczania towarów, co do których podatnik zgłosił Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar wywozu poza terytorium Polski lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski. Do 30 czerwca 2021 r. kwestia ta budziła wątpliwości.

Do zestawienia oznaczeń GTU

Do zestawienia oznaczeń transakcji