Towary oznaczane kodem GTU_10

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług istnieje obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT.

Od 1 lipca 2021 r. do towarów oznaczanych kodami GTU należą między innymi budynki, budowle i grunty oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (tj. spółdzielczych praw do lokali oraz praw użytkowania wieczystego). Dostawy tych towarów powinny być oznaczane za pomocą kodu GTU_10 (zob. § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia).

Uwaga zmiana!

Z dniem 1 lipca 2021 r. dookreślono, że kod „GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części (np. do lokali) i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Lokale

Do towarów oznaczanych kodem GTU_10 należą między innymi części budynków. W konsekwencji kod ten należy stosować również do dostaw lokali. Dotyczy to zarówno dostaw lokali mieszkalnych, jak i lokali niemieszkalnych

Użytkowanie wieczyste

Kod GTU_10 należy stosować przy wykazywaniu w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT dostaw towarów z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycia praw wieczystego użytkowania (zob. art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o VAT). Oznaczenie to należy również stosować wykazując opłaty należne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (jako podwyższenie podstawy opodatkowania z tytułu dokonanych w przeszłości dostaw towarów). Aktualna w tym zakresie pozostaje odpowiedź Ministerstwa Finansów na jedno z pytań dotyczące nowego pliku JPK_VAT, tj. na pytanie „Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu należy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczać GTU_10?”. Odpowiedź Ministerstwa brzmi: „Tak. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym czynności wymienione w pytaniu. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy zastosować oznaczenie GTU_10”.

Leasing finansowy budynków budowli lub gruntów

Kod GTU_10 należy stosować do dostaw budynków, budowli i gruntów, do których dochodzi na skutek wydania ich na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (zob. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w jednej z odpowiedzi na pytania dotyczącej nowego pliku JPK_VAT, w którym czytamy, że „oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie”.

Świadczenie usług

Kod GTU_10 należy stosować wyłącznie do dokumentowanych fakturami dostaw towarów, tj. dostaw budynków, budowli i gruntów. W konsekwencji kodu tego nie należy stosować przy wykazywaniu w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT świadczenia usług, w tym:

  1. usług wynajmu i dzierżawy budynków, budowli i gruntów,
  2. usług budowlanych i remontowych; potwierdziło to Ministerstwo Finansów w jednej z odpowiedzi na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT, w której czytamy, że „oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10”),
  3. usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  4. usług zarządzania nieruchomościami (dokumentowane fakturami świadczenie takich usług należy jednak oznaczać kodem GTU_12).

Do zestawienia oznaczeń GTU

Do zestawienia oznaczeń transakcji