Usługi oznaczane kodem GTU_13

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług istnieje obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT.

Do usług podlegających oznaczaniu kodami GTU należą między innymi usługi transportowe i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1.) Świadczenie tych usług powinno być oznaczane kodem GTU_13 (zob. § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia).

Usługi spedycyjne

Usługi spedycyjne są klasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 52.29.1 obejmującym usługi towarowych agencji transportowych. Usługi spedycyjne nie należą zatem do usług oznaczanych kodem GTU_13.

Jest tak mimo, że elementem usług spedycyjnych jest świadczenie usług transportowych. Nie jest to okoliczność decydująca o obowiązku stosowania kodu GTU_13.

Usługi transportu odpadów na zlecenie

Usługi transportu odpadów na zlecenie (bez zbierania i usuwania odpadów) są na gruncie PKWiU klasyfikowane w grupowaniu 49.41.19.0 obejmującym pozostały transport drogowy towarów. Usługi te należą zatem do usług transportowych, których dokumentowane fakturami świadczenie należy oznaczać kodem GTU_12.

Świadczenie usług kierowania ciężarowymi pojazdami samochodowymi

Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, iż usługi kierowania ciężarowymi pojazdami samochodowymi (zakładam, że takich usług dotyczy pytanie) są na gruncie PKWiU klasyfikowane jako usługi transportowe w grupowaniach o symbolach 49.41.19.0 (w przypadku kierowania pojazdami o ładowności powyżej 2 ton) oraz 52.21.29.0 (w przypadku kierowania pojazdami o ładowności do 2 ton). W konsekwencji uważam, że:

  1. świadczenie usług kierowania ciężarowymi pojazdami samochodowymi o ładowności powyżej 2 ton należy w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczać kodem GTU_13,
  2. świadczenia usług kierowania ciężarowymi pojazdami samochodowymi o ładowności do 2 ton nie należy w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT oznaczać kodem GTU_13 (ani żadnym innym kodem GTU).

Świadczenie usług holowania

Na gruncie PKWiU usługi holowania w transporcie drogowym są klasyfikowane w grupowaniu o symbolu 52.21.25.0. Nie są to zatem usługi wymienione w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, a w konsekwencji ich świadczenia nie należy oznaczać kodem GTU_13.

Usługi kurierskie

Usługi kurierskie są na gruncie PKWiU klasyfikowane w grupowaniu o symbolu 53.20.11.0 (obejmującym usługi kurierskie wykonywane różnymi środkami transportu). Nie są to zatem usługi wymienione w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, a w konsekwencji ich świadczenia nie należy oznaczać kodem GTU_13.

Dowóz jedzenia

W mojej ocenie usługi dowozu jedzenia (np. Uber Eats) są na gruncie PKWiU klasyfikowane jako usługi dostarczania zakupów żywnościowych do domu o symbolu 53.20.12.0 (ewentualnie jako pozostałe usługi pocztowe i kurierskie w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowane, o symbolu 53.20.19.0). Uważam w związku z tym, że nie są to usługi wymienione w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, a w konsekwencji ich świadczenia nie należy oznaczać kodem GTU_13.

Koszty transportu towarów będących przedmiotem dostawy wysyłkowej

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Przy czym podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy (zob. art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT).

W świetle tych przepisów podstawa opodatkowania dostaw towarów transportowanych do nabywcy obejmuje również, co do zasady, koszty transportu, którymi obciążany jest nabywca. W konsekwencji koszty transportu wysyłanych towarów nie muszą być oznaczane kodem GTU_13, co potwierdziło Ministerstwo Finansów stwierdzając w jednej z udzielonych odpowiedzi, że „w przedstawionej sytuacji podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania”.

Wskazać przy tym należy, że koszty transportu towarów wysyłanych do nabywcy stanowią element podstawy opodatkowania dostaw tych towarów również, jeżeli koszty transportu są wykazywane na fakturach dokumentujących dostawy transportowanych towarów w odrębnej pozycji (co poniekąd stanowi błąd – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. – 0112-KDIL1-3.4012.194.2017.2.AP czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2017 r. – I SA/Go 264/17). Postępowanie takie nie wyłącza bowiem stosowania art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, a w szczególności nie powoduje, że dochodzi do podlegających odrębnemu opodatkowaniu usług transportowych. W związku z tym uważam, że również w takich przypadkach nie należy stosować kodu GTU_13.

Do zestawienia oznaczeń GTU

Do zestawienia oznaczeń transakcji